English-bg 3

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
156392
Filename:
English-bg 3
Updated:
2012-05-30 01:45:18
Tags:
english bg
Folders:

Description:
english-bg 3
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. scarce [skɛəs]
  • I. adj
  • 1. недостатъчен, ограничен, оскъден;
  • 2. рядък, дефицитен (за стока и пр.); to make o.s. ~ разг. офейквам, изпарявам се, духвам; не се мяркам, държа се настрана;
 2. substantial [səb´stænʃəl]
  • adj
  • 1. реален, веществен;
  • 2. съществен, важен; значителен; ~ reasons сериозни причини (доводи);
  • 3. здрав, солиден;
  • 4. състоятелен;
  • 5. фактически, истински;
  • 6. питателен, хранителен.
 3. ambiguity [¸æmbi´gju:iti]
  • n
  • 1. двусмисленост, неяснота, неопределеност; загадъчност;
  • 2. двусмислие, двусмислица, игра на думи.
 4. realm [relm]
  • n
  • 1. област, сфера;
  • 2. царство, страна; the ~ of dreams (fancy) царството на мечтите
  • (идеите); the ~ of Nature царството на природата; not beyond the ~ of
  • possibility в границите на възможното.
 5. consequence [´kɔnsikwəns]
  • n
  • 1. последствие (обикн. pl); резултат; консеквенция; in ~ (of) като
  • резултат (от); to take, (face, suffer) ~ поемам (нося, тегля)
  • последствията, отговарям; hang the ~s! разг. пет пари не давам (не ми
  • пука) за последствията; far-reaching ~s значими последствия;
  • 2. значение, важност; it is of no (little) ~ няма (съществено) значение, не е съществено; a person of ~ важен (голям) човек;
  • 3. следствие, извод, заключение.
 6. alleviation [ə¸li:vi´eiʃən]
  n облекчение, улеснение, помощ, подкрепа; успокоение, уталожване.
 7. thaw [θɔ:]
  • I. v
  • 1. топя (се), разтопявам (се); размразявам (се) (и с out);
  • 2. разг. затоплям се, позатоплям се, сгрявам се (за човек);
  • 3. отпускам се, ставам по-приветлив, по-сговорчив, по-дружелюбен; II. n топене; размразяване; затопляне (и в отношенията).
 8. grasp [gra:sp]
  • I. v
  • 1. хващам, улавям, сграбчвам; to ~ at опитвам се да хвана (уловя,
  • сграбча, стисна); залавям се за; приемам охотно; to ~ at an opportunity
  • използвам удобен случай;
  • 2. стискам, държа здраво, не изпускам;
  • 3. схващам, разбирам, осъзнавам; II. n
  • 1. хващане, улавяне, сграбчване, стисване, стискане, хватка;
  • 2. власт, контрол, надмощие; to slip from o.’s ~ изплъзва ми се от ръцете;
  • 3. схващане, разбиране, проумяване, долавяне; схватливост; • within
  • (ready to) o.’s ~ близък, досегаем, достъпен, в ръцете на; по силите на;
  • beyond o.’s ~ недостъпен; неразбираем;
  • 4. ръкохватка; дръжка на приклад.
 9. chunk [tʃʌηk]
  • I. n
  • 1. чукан;
  • 2. голям къс, парче, комат;
  • 3. нисък и набит човек; як кон;
  • 4. sl патлак, пищов; II. v разг.
  • 1. хвърлям, метвам, запращам;
  • 2. избивам.
 10. perceivable [pə´si:vəbl]
  adj доловим, осезаем, осезателен, видим, ясен; ◊ adv perceivably.
 11. susceptible [sə´septibl]
  • adj
  • 1. впечатлителен, възприемчив;
  • 2. податлив, чувствителен (към - to); допускащ, позволяващ, поддаващ се (на - to, of);
  • 3. докачлив, обидчив;
  • 4. влюбчив; ◊ adv susceptibly.
 12. attenuation [ə¸tenju´eiʃən]
  • n
  • 1. отслабване, измършавяване;
  • 2. намаляване, смекчаване;
  • 3. разреждане, размиване;
  • 4. тех. атенюация; изчерпване; изтощаване; power ~ намаляване на мощност.
 13. braid [breid]
  • I. n
  • 1. плитка;
  • 2. панделка, ширит, сърма;
  • 3. оплетка (на кабел); II. v
  • 1. плета; заплитам (коса); сплитам;
  • 2. завързвам с панделка (коса);
  • 3. обшивам с ширит, лента, панделка, ивица, сърма.
 14. preamble [pri:´æmbl]
  I. n встъпление, предисловие, увод, уводна част; преамбюл; II. v правя встъпителни забележки (предисловие).
 15. clad [klæd]
  • adj
  • 1. облечен (in в, с);
  • 2. тех. армиран, брониран.
 16. accommodate [ə´kɔmə¸deit]
  • v
  • 1. приспособявам (се), пригодявам (се), пригаждам (се); нагаждам (се);
  • 2. настанявам, подслонявам; побирам; разквартирувам (войска и под.); his
  • car can ~ six persons колата му побира шестима (шест души); to be well
  • ~d живея в удобно жилище;
  • 3. правя услуга на; to ~ a friend услужвам на приятел;
  • 4. давам; снабдявам; доставям; to ~ s.o. with a loan давам заем на някого;
  • 5. сдобрявам, примирявам; to ~ differences изглаждам различия;
  • 6. съгласувам се; съобразявам се; физиол. акомодирам се.
 17. dodge [dɔdʒ]
  • I. v
  • 1. избягвам, отбягвам, отдръпвам се; отклонявам се (от удар); скривам се
  • (behind, under); to ~ about, to ~ in and out движа се напред-назад
  • (насам-нататък); прен. клинча, хитрувам;
  • 2. извъртам, изплъзвам се, клинча, хитрувам; to ~ a question отклонявам
  • (извъртам) въпрос; to ~ the law изплъзвам се от закона; II. n
  • 1. извъртане, уловка, хитрост;
  • 2. разг. хитро приспособление (средство); a good ~ for remembering names
  • добър начин за запомняне на имена; an old ~ стар (класически) трик
  • (номер); to be up to all the ~s знам всички трикове, изпечен съм; to be
  • on the ~ укривам се от правосъдието.
 18. hence [hens]
  • I. adv книж.
  • 1. оттук; to go (depart) ~ умирам; get thee ~! ост. махай се оттук! изчезвай! да те няма!
  • 2. отсега, след; a month ~ след един месец;
  • 3. следователно, и така; прочие; от това следва, че; ~ his anger оттам и гневът му, това е причината за гнева му;
 19. overhead [¸ouvə´hed]
  • I. adv горе, отгоре, над главата; на по-горния етаж; ~ in debt потънал в
  • дългове; II. 1. [´ouvə¸hed] adj горен, надземен; ~ railway въздушна
  • железница; ~ road естакада; ~ projector шрайбпроектор;
  • 2. режийни (за разноски);
 20. alleviate [ə´li:vi¸eit]
  v облекчавам (скръб, болка); тех. понижавам, намалявам (напрежение).
 21. payload [´pei¸loud]
  • n
  • 1. полезен товар;
  • 2. заряд (на ракета и пр
 22. intact [in´tækt]
  adj непокътнат, цялостен, незасегнат; цял, пълен.
 23. constrained [kən´streind]
  • adj
  • 1. смутен, принуден; a ~ voice задавен глас; ◊ adv constrainedly [kən´streinidli];
  • 2. скован (за движение);
  • 3. тех. с принудително движение.
 24. aware [ə´wɛə]
  • adj predic знаещ, който знае (съзнава, чувства, усеща, долавя),
  • осведомен; to be ~ (of, that) зная, съзнавам, ясно ми е, имам ясна
  • представа, осведомен съм; чувствам, усещам, долавям; to become ~ (of,
  • that) почувствам, усещам, разбирам.
 25. incur [in´kə:]
  • v (-rr-) излагам се на (опасност и пр.); навличам си (обвинения и пр.);
  • спечелвам си (омраза и пр.); понасям, претърпявам (загуби); правя,
  • влизам в (разходи, дългове).
 26. hence [hens]
  • I. adv книж.
  • 1. оттук; to go (depart) ~ умирам; get thee ~! ост. махай се оттук! изчезвай! да те няма!
  • 2. отсега, след; a month ~ след един месец;
  • 3. следователно, и така; прочие; от това следва, че; ~ his anger оттам и гневът му, това е причината за гнева му;
 27. burden [bə:dn]
  • I. n
  • 1. товар, тежест, бреме; beast of ~ товарно животно; ~ of proof юрид. тежест на доказването;
  • 2. мор. товароподемност, тонаж;
  • 3. вторичен товар (на измервателен трансформатор); rated ~ номинална мощност; II. v
  • 1. товаря; претоварвам, претрупвам, затрупвам;
  • 2. обременявам, затруднявам, отежнявам.
 28. feasible [´fi:zibl]
  • adj
  • 1. изпълним, осъществим; възможен, приложим;
  • 2. вероятен, правдоподобен, приемлив (за теория и пр.); ◊ adv feasibly.
 29. radix [´reidiks]
  • n (pl radixes, radices [´reidisi:z])
  • 1. мат. основа, основна единица (на нумерична система, логаритми и пр.);
  • 2. бот., ез. корен;
  • 3. ост., прен. източник, първопричина.
 30. overall [´ouvər¸ɔ:l]
  • I. n
  • 1. престилка (работническа, лекарска и пр.);
  • 2. pl комбинезон, работни дрехи, гащеризон;
  • 3. pl високи непромокаеми гамаши (гети);
  • 4. pl воен. панталон към парадна офицерска униформа; II. adj
  • 1. пълен, цял, общ; външен (за размери); the ~ cost пълната стойност; ~
  • dimensions габаритни размери, габарит; ~ housing строит. малко покрито
  • отоплено помещение на открита работна площадка за временно затопляне на
  • работниците при зимна работа;
  • 2. всеобщ; всеобемащ, всеобхватен; III. [¸ouvər´ɔ:l] adv
  • 1. ост. навсякъде;
  • 2. общо.
 31. congestion [kən´dʒestʃən]
  • n
  • 1. натрупване, задръстване; претовареност; пренаселеност;
  • 2. мед. конгестия, прилив на кръв (в орган);
  • 3. мед. силна хрема; nasal ~ запушване на носа.
 32. contention [kən´tenʃən]
  • n
  • 1. спор; раздор; препирня, прение, словесна борба; bone of ~ ябълка на раздора;
  • 2. съперничество, съревнование; two teams in ~ for the title два отбора се състезават за купата;
  • 3. твърдение; my ~ is that твърдя (поддържам), че.
 33. mean [mi:n]
  • adj
  • 1. посредствен, оскъден, недостатъчен, скромен; слаб, обикновен; no ~
  • немалък, не какъв да е, не за изхвърляне; no ~ achievement немалко нещо;
  • of no ~ ability много способен; the ~est citizen последният бедняк;
  • 2. беден, бедняшки, сиромашки, скромен, дрипав, опърпан;
  • 3. долен, низък, безчестен, подъл, презрян, за презрение;
 34. splice [splais]
  • I. v
  • 1. мор. снаждам, наставям; сплитам (въже);
  • 2. съединявам, славям, наставям, снаждам (греди и пр.);
  • 3. sl оженвам, бракосъчетавам; • to ~ the mainbrace пия; давам (допълнителна) дажба питие; II. n
  • 1. мор. снаждане; снадка, сплитка (на въжета);
  • 2. присъединяване, снаждане, наставяне, славяне (на греди и пр.).
 35. overhelm
  затрудняващ смазващ

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview