English- bg 4

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
156397
Filename:
English- bg 4
Updated:
2012-05-30 02:13:30
Tags:
English bg
Folders:

Description:
English- bg 4
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. DRIZZLE
  ['drizl]
  I.v рося,ръмя, пръскамII.n ситен дъжд
 2. CONSTITUTE
  ['kɔnstitju:t]
  1.назначавам (комисия и пр.), правя (някого)носител (на титла, длъжност)toCONSTITUTE oneself ... самсeобявявамза2.учредявам, основавам3.съставлявам, представлявам4.обик. passустроенсъм, създаден съмIam not so CONSTITUTEd несъм такъв, не ми е такъв характерътtobe strongly CONSTITUTEd имамздрав организъм5.ам. издавам (закон), въвеждам в сила
 3. SHUFFLE
  [ʃʌfl]
  I.1.влача/тътряси краката, влача се, тътря се2.въртя се, шавам3.бъркам, разбърквам (картuипр.)toSHUFFLE the cards прен.разменям ролите, опитвам нов курс/политика4.размествам, преразпределям5.извъртам, усуквам, шикалкавя6.върша нещо как да е, претупвамshuffleinto навличам(дреха), набутвамtoSHUFFLE oneself into прен.набутвам се вshuffleoff свалям,свличам (дреха)смъквам,свалям, отървавам сeот(отговорност и пр.)toSHUFFLE off responsibility on to others прехвърлямотговорност на другиshuffleon навличам,слагам (дреха)shuffleout of измъквамсе от, отмахвам, пропъждам от (мисълтаси и пр.)shufflethrough свършвамкак да е, претупвамII.1.влачене, тътрене (на краката)2.танцова стъпка с провличане на крак3.(ред за) разбъркване на карти4.разместване, преразпределение,преустройство (на правителство)извъртане, усукване, шикалкавене, измама, мошеничествоDECLINE1.vзападам,влошавам се, отказвам, скланям, отклонявам2.nзападане,упадък, прен. залез
 4. ACQUISITION
  [.ækwi'ziʃn]
  1.придобивка,придобиване2.постижение, завоевание
 5. POKE
  [pouk]
  I.1.мушкам, мушвам, ръгвам, ръгам, пъхамtoPOKE the fire разбутвамогъня (за да пламне)toPOKE a hole in something правядупка в нещо, продупчвам нещо2.търся пипнешком, ровя (aboutfor something)3.ам. sl.удрям,цапардосвам4.издавам/навеждам напредtoPOKE one's head out of/through a window надвесвамглава от прозорецtoPOKE one's head ходяс наведена напред главаpoкeabout разг.навирам се, любопитствувам (into)pokearound poke about, разг.мотая сеII.1.мушване, смушкванеtogive the fire a POKE разбутвамогъня (за да пламне)togive someone a POKE in the ribs смушквамнякого в ребрата2.удар с юмрукtotake a POKE at someone удрямнякого с юмрук3.широка периферия на дамска шапка4.диал. чувал (вж. pig1)
 6. DESIGNATE
  ['dezigneit]
  I.1.обозначавам, отбелязвам, посочвам2.предназначавамназначавам(на длъжност) (as,to, for),титулувам, озаглавявамII.a изтъкнат,посочен, назначен (но невстъпил още вдлъжност)thegovernor DESIGNATE новоназначениятгубернатор
 7. CUMBERSOME
  ['kʌmbəsəm]
  1.тежък, неудобен (за дрехи, товар и пр.),обременителен2.тежък, тромав
 8. THOROUGHLY
  ['θʌrəli]
  1.напълно, съвсем, докрай2.основно, коренно, радикално, издъно3.грижливо, старателно, акуратно4.задълбочено, подробно
 9. UNSOLICITED
  [ʌnsə'lisitid]
  a непоискан,неизискван, доброволен, спонтаненUNSOLICITEDoffer оферта,предложена от продавача по негов почин
 10. MISNOMER
  [,mis'noumə]

  nпогрешноназвание, погрешна употреба на израз,термин и пр.it'sa MISNOMER to call this a first class hotel погрешноeтовазаведение да се нарича първокласенхотел
 11. PERTINENT
  ['pə:tinənt]
  1.уместен2.отнасящ се (toдо)
 12. HYPHEN
  ['haifn]
  I.n тиренце(в сложни думи и при пренасяне)
 13. RATHER
  ['rа:ðə]
  1.по-скоро, по-право, по-точно, с по-голяможелание/готовностIwould/had RATHER предпочитам(с infбезto)I'dRATHER not небих искал/желал2.доста, твърде, до известна степенIRATHER think струвами сеtheplay was RATHER a failure пиесатанямаше кой знай какъв успех/не беше койзнай какво3.разг. разбира се, и още как
 14. EXPLICIT
  [iks'plisit]
  изричен,определен, категоричен, ясно формулиран
 15. PARSE
  [pa:z]
  v грам.правя морфологичен/синтактичен разбор(на)
 16. RIDDLE
  [ridl]
  I.
  n гатанка,загадка (и прен.)toask someone a RIDDLE (за)давам някому гатанкаtoread a RIDDLE отгатвамгатанка, разбулвам/разбирам загадкаtotalk in RIDDLEs говоряс гатанки/със загадки, говоря загадъчноII.1.отгатвам (гатанка), разбулвам, разбирам(загадка)2.говоря с гатанки/със загадкиIII.1.решето, едро сито2.тех. екран, щитIV.1.сея, пресявам2.прен. пресявам, проверявам внимателно3.надупчвам (с куршуми и пр.), правя нарешето4.прен. зачесвам (с въпроси и пр.), съсипвам,оборвам5.рр пъленпрояден,прогнил, разяден (withс,от)
 17. SEVERE
  [si'viə]
  1.строг, суров, корав, неотстъпчивtobe SEVERE with строгсъм къмtobe too SEVERE on прекаленострог съм към, отнасям се твърдесурово/жестоко към, критикувам твърдестрого2.лош (за време), лош, тежък, суров (заклимат), лош, тежък (за заболяване, рана),силен, голям (за студ, конкуренция,безработица и пр.)SEVEREwinter тежка/многостудена/сурова зима3.тежък, труден (за изпит и пр.), усиленSEVEREpace усилена/бързакрачка/ход, твърде бързотемпо4.строг, неукрасен, прост (за стил)5.щателен, основен (за преглед)
 18. PURGE
  [рə:dʒ]

  1.прочиствам(се), очиствам (се) (of,from),продухвамtoPURGE away/out one's sins изкупвамгреховете си2.мед. очиствам, разслабвам3.юр. изкупвам (вина), оправдавам (се)4.пол. провеждам/правя чисткаII.1.прочистване, очистване, пречистване2.очистение (на душата)3.мед. разслабително (средство)пол. Чистка
 19. SUBSIDIARY
  [səb'sidiəri]
  I.1.допълнителен, спомагателен, помощенSUBSIDIARYcompany филиалSUBSIDIARYstream приток(на река и пр.)2.от второстепенно значение3.субсидиранII.1.помощник, помагач2.филиал
 20. BLOAT
  [blout]
  I.1.подувам се, подпухвам2.подувам, издувам (out)II.v осолявами опушвам (риба)
 21. EASE
  [i:z]
  I.1.спокойствие, покой, успокоениеtobe at EASE спокоенсъм, не се тревожа, чувствувам се катоу дома сиtobe ill at EASE неспокоенсъм, тревожа се, чувствувам сенеловко/неудобноtoset someone at EASE успокоявамнякогоtoput/set someone at his EASE карамнякого да се чувствува като у дома сиtotake oneself EASE несе притеснявам, не си давам зор, почивамси, отдъхвам си(stand)atEASE! воен.свободно2.свобода, ширина, удобство, рахатлъкalittle more EASE in the armholes малкопо-свободно/по-широко под мишниците3.облекчение, успокоение (на болка)4.свободно време5.охолствоtolive a life of EASE живеяохолно6.непринуденост, естественост (на маниер,стил)socialEASE умениеда се държа в обществото, непринудениобноски7.лекота, леснина, простотаwithEASE леко,лесно, без (всякакво) затруднениеII.1.успокоявам, облекчавам (болка и пр.),намалявам, отслабвам, успокоявам се (заболка и пр.), облекчавам (болен)2.успокоявам, разсейвам тревогите/грижитена3.облекчавам, освобождавам (of,from)toEASE someone of his purse разг.открадвам някому кесията4.отпускам, разширявам (дреха и пр.),охлабвам, разхлабвам, разхалтавям,облекчавам (положение и пр.), намалявам(напрежение, скорост)toEASE the engines мор.забавям ходаEASEher! мор.по-бавно! EASEаll!спрете!отпуснете веслата! toEASE a curve правязавой с голям радиус5.премест вам/слагам/вдигам леко6.търг. спадам (и с off)easedown намалявам(се) (и за скорост)easeoff мор.отпускам, охлабвам (въже и пр.), отдръпвам(се), оттеглям (се), отдалечавам (се) отбрега, оттласквам от брега, поотпускамсе, започвам да работя по-малко, търг.спадам (за цени и пр.)easeup ease offeaseoff, намалявамскоростта/крачката
 22. LIKELIHOOD
  ['laiklihud]
  n вероятност,възможностinall LIKELIHOOD повсяка вероятност
 23. PRY
  [prai]
  I.1.надничам,надзъртам (into)2.любопитствувампъхамси носа/гагата (into)3.toPRY out откривамII.1.къртя/отварям/разбивам с лостtoPRY loose разкъртвам2.отделям, отлепвамtoPRY open отварямс взлом, разбивам3.измъквам (тайна)III.1.лост2.средство (за постигане на цел)
 24. BRAG
  [bræg]
  I.1.хвалба, самохвалство, напереност, фукане2.самохвалко, фуклъо, перко3.карта игра, подобна на покерII.v хвалясе, перча сеIII.a ам.първокласен, първокачествен
 25. PREVAIL
  [pri'veil]
  1.вземам/имамнадмощие/връх, възтържествувам, побеждавампревъзмогвам,преодолявам (over,against)2.преобладавам, господствувам, царя,срещам се често, разпространен съмto PREVAIL on/upon убеждавам, накарвам
 26. STUNT
  [stʌnt]
  I.v спирамизкуствено растежа на, осакатявам(дърво, растение и пр.) (и прен.)II.1.разг. ефектен акробатически и пр. номер,действие, свързано с голям риск иизискващо ловкост и смелост2.сензационна новина/реклама и пр3.ав. фигура от висшия пилотаж4.футб. смяна в позициите на защитницитес цел да се внесе объркване у противникаIII.v ав.правя въздушна акробатика
 27. ДЪЖД
  1.rain;ситенДЪЖД drizzle,mizzle, fine/ drizzling rain;проливен/пороенДЪЖД torrential/pouringrain, downpour, cloudburst, cataract;краткотраенпроливен ДЪЖД shower;шибащДЪЖД slashing/pelting/drivingrain;ДЪЖДи буря rain-storm;валиДЪЖД itis raining, it rains;пръскаДЪЖД itis spotting/spattering with rain;валисилен/проливен ДЪЖД it,,is raining heavily;валиДЪЖД като из ведро itis pouring with rain;разг.itis raining cats and dogs/ducks and drakes;ДЪЖДътпрестана therain has stopped, it has stopped raining;наДЪЖД е itlooks like rain(ing),itis turning to rain;признацина ДЪЖД asign/threat of rain;под/вДЪЖДа inthe rain;излизамв ДЪЖДа goout into the rain;ДЪЖД,не ДЪЖД rainor shine;2.прен. (поток от нещо) shower,rain. (откуршуми и) flight;ДЪЖДот искри ashower of sparks;звезденДЪЖД astar shower;следДЪЖД качулка wiseafter the event, lock the stable door after the horse has beenstolen, a day too late for the fair;отДЪЖД на вятър oncein a blue moon, at long intervals.
 28. RATHER
  ['rа:ðə]
  1.по-скоро, по-право, по-точно, с по-голяможелание/готовностIwould/had RATHER предпочитам(с infбезto)I'dRATHER not небих искал/желал2.доста, твърде, до известна степенIRATHER think струвами сеtheplay was RATHER a failure пиесатанямаше кой знай какъв успех/не беше койзнай какво3.разг. разбира се, и още как
 29. SUBTLE
  [sʌtl]
  1.тънък,лек, фин, неуловим, едва доловим2.остър, проницателен (за ум)3.изтънчен, рафиниран4.умел, изкусен, ловък, сложенaSUBTLE device хитро/остроумноприспособление/средство5.коварен, лукав

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview