06012012_144Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/144 YaelRevisit --
  1/144 06012012_144Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/144 Detail --
  2/144 41061 --
 3. 3/144 YaelTest1 6/1/2012 - scored 81% --
  3/144 41061 --
 4. 4/144 details, particulars; detailing ; description ; breakdown ; בפירוט - in detail, specifically --
  4/144 פֵּרוּט  מתשייכים --
 5. 5/144 imagery, simile ; comparison ; imagination ; image, impression --
  5/144 דימוי דִּמּוּי --
 6. 6/144 stimulus ; irritation --
  6/144 לגירויים גֵּרוּי --
 7. 7/144 gold mine --
  7/144 מכרה זהב --
 8. 8/144 unemployment --
  8/144 אבטלה --
 9. 9/144 to be investigated \ to be sunkend, invested --
  9/144 הושקעו הֻשְׁקַע --
 10. 10/144 ethics morals principles --
  10/144 מוסר --
 11. 11/144 flash, dazzle, gleam --
  11/144 הֶבְרֵק  --
 12. 12/144 lightning ; sparkle, glint, gleam, shine (noun --
  12/144 בָּרָק  --
 13. 13/144 to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal --
  13/144 הִסְגִּיר  --
 14. 14/144 mischievous ; naughty --
  14/144 שׁוֹבָב  --
 15. 15/144 sheet, bolt (cloth) ; sheet (parchment, writing material) ; (flowery) description, review, characterization --
  15/144 יְרִיעָה --
 16. 16/144 used --
  16/144 מְשֻׁמָּשׁ  --
 17. 17/144 fabric, woven material, weave (noun) --
  17/144 אָרִיג  --
 18. 18/144 to take pains, to take trouble -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  18/144 טרחו טָרַח -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 19. 19/144 embroider ; to weave, to prepare (a plan, dream) ; to create, to develop, to nurture (a relationship, connection -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  19/144 ולרקום רָקַם -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 20. 20/144 to loosen, to untie, to unravel ; to allow, to permit, to let ; to free, to release ; to solve (a problem, equation) ; to remove, to settle, (doubt, qualms, hesitation) ; to annul (a vow) -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  20/144 הִתִּיר  SEE SENTENCE -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 21. 21/144 guaranteed price --
  21/144 מחירה מבוטח --
 22. 22/144 middle, central --
  22/144 התיכונה תִּיכוֹן --
 23. 23/144 to wonder, to be amazed, to be dumbfounded ; to ponder, to reflect -- We wondered about the sudden departure
  23/144 תָּהָה  תהינו על SEE SENTENCE -- תהינו על הסתלקותם הפתאומית
 24. 24/144 near/ around the time of... TIME context -- Sarah will arrive around the time Shira arrives
  24/144 סָמוּךְ  -- שרה תגיעה בזמן סמוך ששירה תגיעה
 25. 25/144 DETERMINATION firmness, insistence, decisiveness --
  25/144 נְחִישׁוּת -- משה הצליח הירידה משקל בשל נחישותו. משה נחוש בדעתו לרדת במשקל
 26. 26/144 Ulpan Words 5/31/2012 uploaded 6/1/2012 --
  26/144 41061 --
 27. 27/144 hidden, concealed ; implied ; unlisted, confidential --
  27/144 סָמוּי  --
 28. 28/144 to be enthusiastic --
  28/144 הִתְלַהֵב  --
 29. 29/144 to be excited --
  29/144 הִתְרַגֵּשׁ  --
 30. 30/144 glance, quick look --
  30/144 מַבָּט חָטוּף --
 31. 31/144 glance, quick look --
  31/144 מבט חטוף מַבָּט חָטוּף --
 32. 32/144 to force, to coerce --
  32/144 לאלץ אותו אִלֵּץ פ' פיעל --
 33. 33/144 to be designated, to be specified ; to be appointed, to be nominated, to be selected --
  33/144 מיועד להיות יֹעַד פ' פועל --
 34. 34/144 rest, support --
  34/144 משען מִשְׁעָן שֵם ז' --
 35. 35/144 to be anchored --
  35/144 מעוגן עֻגַּן פ' פועל --
 36. 36/144 tradition ; (colloquial) Jewish heritage ; traditional text of the bible --
  36/144 מסורת מָסֹרֶת שֵם נ' --
 37. 37/144 engraved, carved --
  37/144 חקוקות חָקוּק תואר --
 38. 38/144 (physics) spin --
  38/144 ספין סְפִּין שֵם ז' --
 39. 39/144 to decipher ; to figure out, to solve ; to decode, to interpret ; (computing) to interpret --
  39/144 לפענח פִּעְנֵחַ פ' פיעל --
 40. 40/144 magnificent, splendid, gorgeous, fancy --
  40/144 מפואר מְפֹאָר תואר --
 41. 41/144 deterrent force --
  41/144 כוח הרתעה כּוֹחַ הַרְתָּעָה --
 42. 42/144 robbery, burglary --
  42/144 שדידה שְׁדִידָה שֵם נ' --
 43. 43/144 squill (plant) --
  43/144 חצב חָצָב שֵם ז' --
 44. 44/144 defilement, impurity ; sin --
  44/144 מטומאה טֻמְאָה שֵם נ' --
 45. 45/144 to frustrate --
  45/144 לתסכל תִּסְכֵּל פ' פיעל --
 46. 46/144 (psychology) frustration --
  46/144 תסכול תִּסְכּוּל שֵם ז' --
 47. 47/144 feeble, weak, worn out --
  47/144 תשוש תָּשׁוּשׁ תואר --
 48. 48/144 rickety, dilapidated ; weak, unstable, poor (condition) --
  48/144 רעוע רָעוּעַ תואר --
 49. 49/144 horizon ; perspective, purview ; prospect, possibility ; באופק - On the horizon, in view, in the foreseeable future --
  49/144 אופק אֹפֶק שֵם ז' --
 50. 50/144 opponent, rival --
  50/144 יריב יָרִיב שֵם --
 51. 51/144 intending, meaning --
  51/144 התכוונות הִתְכַּוְּנוּת שֵם נ' --
 52. 52/144 utilization ; summarization ; squeezing, extraction --
  52/144 מיצוי מִצּוּי שֵם ז' --
 53. 53/144 to long for, to desire, to yearn --
  53/144 משתוקק ל הִשְׁתּוֹקֵק פ' התפעל --
 54. 54/144 utmost, best ; במיטבו - at one's best --
  54/144 המיטב מֵיטָב שֵם ז' --
 55. 55/144 sharp ; clear, precise ; acute, severe (pain) ; astute, razor-sharp (mind, intellect) ; acute, discerning, discriminative (sight, hearing) ; marked, striking, pronounced ; clear (sound) --
  55/144 חד משמעותי חַד תואר --
 56. 56/144 (Aramaic) bi-, di- (two) --
  56/144 דו משמעותי דּוּ תחילית --
 57. 57/144 insignificant, unimportant ; meaningless, of no significance --
  57/144 חסר משמעות חֲסַר מַשְׁמָעוּת --
 58. 58/144 in fact, the truth is, if the truth be known --
  58/144 לאמיתו של דבר לַאֲמִתּוֹ שֶׁל דָּבָר --
 59. 59/144 logic dictates, it is fitting, it is correct --
  59/144 מן הדין מִן הַדִּין שֶׁ___ --
 60. 60/144 need, necessity ; בהכרח - necessarily --
  60/144 הכרח הך יעבור הֶכְרֵחַ שֵם ז' --
 61. 61/144 to be (in a certain state of mind, state of affairs) --
  61/144 שרוי ברפיון רוח שָׁרוּי תואר --
 62. 62/144 (colloquial) to do the best he can do --
  62/144 יעשו כמיטב יכולתם עָשָׂה כְּמֵיטַב יְכָלְתּוֹ --
 63. 63/144 in fact, the truth is, if the truth be known --
  63/144 לאמיתו של דבר לַאֲמִתּוֹ שֶׁל דָּבָר --
 64. 64/144 to localize, to identify, to locate ; to confine, to delimit, to circumscribe --
  64/144 לאתר את גבולות יכולתך אִתֵּר פ' פיעל --
 65. 65/144 to miss (target), to be off target --
  65/144 מחטיא את המטרה הֶחְטִיא אֶת הַמַּטָּרָה --
 66. 66/144 to produce (material, commodity) ; to derive (pleasure, satisfaction) ; to express, to radiate, to reflect --
  66/144 להפיק מעצמך הֵפִיק פ' הפעיל --
 67. 67/144 effort, strain, exertion --
  67/144 המאמצים הוכתרו בהצלחה מַאֲמָץ שֵם ז' --
 68. 68/144 to chop up, to dissect, to bisect (usu. refers to an animal or body) --
  68/144 ביתר קלות בִּתֵּר פ' פיעל --
 69. 69/144 to seek, to look for, to search for ; to wrack one's brain --
  69/144 לחפש משמעות חִפֵּשׂ פ' פיעל --
 70. 70/144 portable , mobile , moveable --
  70/144 נַיָּד תואר --
 71. 71/144 to exist , to prevail (an atmosphere , feeling , state of affairs) , (biblical) to rule , to reign , to dominate --
  71/144 שָׂרַר פ' קל --
 72. 72/144 poet --
  72/144 מְשׁוֹרֵר שֵם --
 73. 73/144 (literary) to groove , to texture , to roughen --
  73/144 סִקֵּס פ' פיעל --
 74. 74/144 the straw that broke the camel's back , the last straw --
  74/144 הַקַּשׁ שֶׁשָּׁבַר אֶת גַּב הַגָּמָל --
 75. 75/144 density noun --
  75/144 צְפִיפוּת; טִפְּשׁוּת --
 76. 76/144 to torment , to cause pain , to chastise , to punish --
  76/144  לייסר יִסֵּר פ' פיעל --
 77. 77/144 to suffer --
  77/144 הִתְיַסֵּר פ' התפעל --
 78. 78/144 pangs of conscience --
  78/144 ייסורי מצפון ייסורי  יִסּוּרֵי מַצְפּוּן --
 79. 79/144 whip --
  79/144 שׁוֹט שֵם ז' --
 80. 80/144 (literary , Jewish law) fool , simpleton , foolish , idiotic (when used as an adjective) --
  80/144 שׁוֹטֶה שֵם --
 81. 81/144 to whip , to beat --
  81/144 הִצְלִיף פ' הפעיל --
 82. 82/144 to interrupt , to amputate , to truncate --
  82/144 קָטַע פ' קל --
 83. 83/144 under discussion , being discussed , הנדון - the topic of discussion , the matter at hand , הנדון - re --
  83/144 נָדוֹן תואר --
 84. 84/144 to be discussed , to be debated --
  84/144 נָדוֹן פ' נפעל --
 85. 85/144 to be sentenced --
  85/144 נָדוֹן פ' נפעל --
 86. 86/144 to be discussed , to be debated --
  86/144 נִדּוֹן פ' נפעל --
 87. 87/144 in the matter (under discussion) --
  87/144 נִדּוֹן תואר --
 88. 88/144 to be sentenced --
  88/144 נִדּוֹן פ' נפעל --
 89. 89/144 sentenced person , convict --
  89/144 נִדּוֹן שֵם --
 90. 90/144 to discuss --
  90/144 דָּן פ' קל --
 91. 91/144 to judge , to sentence , to sit in judgment --
  91/144 דָּן פ' קל --
 92. 92/144 logic dictates , it is fitting , it is correct --
  92/144 מִן הַדִּין שֶׁ___ --
 93. 93/144 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  93/144 טִרְטֵר פ' פיעל --
 94. 94/144 trembling , tremulous , quavering --
  94/144 רוֹטֵט תואר --
 95. 95/144 to quiver , to vibrate , to flicker , to tremble --
  95/144 רָטַט פ' קל --
 96. 96/144 A needle in a stack of hay --
  96/144 תוצאות תרגום --
 97. 97/144 to look for a needle in a haystack --
  97/144 חִפֵּשׁ מַחַט בַּעֲרֵמָה שֶׁל שַׁחַת --
 98. 98/144 hay --
  98/144 שַׁחַת שֵם נ' --
 99. 99/144 (flowery) pit , grave , hell --
  99/144 שַׁחַת שֵם נ' --
 100. 100/144 to corrupt , to ruin , to damage , to destroy --
  100/144 שִׁחֵת פ' פיעל --
 101. 101/144 (literary) to say , to relate , to tell --
  101/144 שָׂח פ' קל --
 102. 102/144 (flowery) to be afraid , to be terrified --
  102/144 חַת פ' קל --
 103. 103/144 to bind (a book) , to tie up , to wrap , to make conditional , to combine , to integrate , to tie in --
  103/144 כָּרַךְ פ' קל --
 104. 104/144 volume --
  104/144 כֶּרֶךְ שֵם ז' --
 105. 105/144 large city --
  105/144 כְּרַךְ שֵם ז' --
 106. 106/144 pillow , cushion --
  106/144 כַּר שֵם ז' --
 107. 107/144 soft , tender , young , immature --
  107/144 רַךְ תואר --
 108. 108/144 softness , delicateness , gentleness --
  108/144 רֹךְ שֵם ז' --
 109. 109/144 (biblical) plain , pasture , meadow --
  109/144 כַּר שֵם ז' --
 110. 110/144 essay --
  110/144 מַסָּה שֵם נ' --
 111. 111/144 mass , body , מאסות - (colloquial) masses , massive quantities --
  111/144 מָסָה שֵם נ' --
 112. 112/144 to tax , to levy a tax on --
  112/144 מִסָּה פ' פיעל --
 113. 113/144 to be taxed --
  113/144 מֻסָּה פ' פועל --
 114. 114/144 (literary) tumult , noise --
  114/144 שָׁאוֹן שֵם ז' --
 115. 115/144 Opposing the condemnation of the tongue --
  115/144 תוצאות תרגום --
 116. 116/144 to criticize , to denigrate , to admonish , (diplomacy) to censure --
  116/144 גִּנָּה פ' פיעל --
 117. 117/144 disgrace , defamation , לגנותו - to defame him , to denigrate him --
  117/144 גְּנוּת שֵם נ' --
 118. 118/144 small garden , (biblical) garden , vineyard , plantation --
  118/144 גִּנָּה שֵם נ' --
 119. 119/144 tumultuous , noisy --
  119/144 סוֹאֵן תואר --
 120. 120/144 to be noisy , to be loud --
  120/144 סָאַן פ' קל --
 121. 121/144 criminal , sinful , atrocious --
  121/144 נִפְשָׁע תואר --
 122. 122/144 to commit a crime --
  122/144 פָּשַׁע פ' קל --
 123. 123/144 shameful , humiliating , disgraceful --
  123/144 מַחְפִּיר תוארכו --
 124. 124/144 moat , ditch --
  124/144 חֲפִיר שֵם ז' --
 125. 125/144 to take , to grasp , to hold , to assume --
  125/144 נָטַל פ' קל --
 126. 126/144 explosion , blast --
  126/144 נֶפֶץ שֵם ז' --
 127. 127/144 detonator --
  127/144 נַפָּץ שֵם ז' --
 128. 128/144 to smash , to shatter , to detonate , to explode --
  128/144 נִפֵּץ פ' פיעל --
 129. 129/144 to be smashed , to be shattered , to be detonated , to be exploded --
  129/144 נֻפַּץ פ' פועל --
 130. 130/144 Paralyzed protest --
  130/144 תוצאות תרגום --
 131. 131/144 (weaponry) silencer --
  131/144 מַשְׁתֵּק שֵם ז' --
 132. 132/144 to paralyze , (military) to silence --
  132/144 שִׁתֵּק פ' פיעל --
 133. 133/144 paralyzed --
  133/144 מְשֻׁתָּק תואר --
 134. 134/144 to be paralyzed --
  134/144 שֻׁתַּק פ' פועל --
 135. 135/144 to be silenced --
  135/144 הֻשְׁתַּק פ' הופעל --
 136. 136/144 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  136/144 טִרְטֵר פ' פיעל --
 137. 137/144 (military slang) to be hazed , to be bullied --
  137/144 טֻרְטַר פ' פועל --
 138. 138/144 tartar --
  138/144 טַרְטָר שֵם ז' --
 139. 139/144 senior , elderly person --
  139/144 קָשִׁישׁ שֵם --
 140. 140/144 old , elderly , (literary) older --
  140/144 קָשִׁישׁ תואר --
 141. 141/144 revulsion , disgust --
  141/144 גֹּעַל שֵם ז' --
 142. 142/144 (biblical) to despise , to loathe , to be disgusted --
  142/144 גָּעַל פ' קל --
 143. 143/144 (colloquial) tiny , small , very little --
  143/144 פִּצְפּוֹן תואר --
 144. 144/144 to be used up , to be exhausted --
  144/144 אָזַל פ' קל --
Author
ID
156795
Card Set
06012012_144Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv.txt
Description
06012012_144Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers