eng-bg 5

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
156930
Filename:
eng-bg 5
Updated:
2012-06-10 03:22:00
Tags:
eng bg
Folders:

Description:
eng-bg 5
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. TRANSGRESSION[træns'greʃn]
  1. престъпване, нарушение, простъпка, престъпление2. грях, прегрешение3. геол. трансгресия
 2. FORENSIC[fə'rensik]
  a съдебен, юридически, адвокатскиFORENSIC medicine съдебна медицина
 3. ALLEGED[ə'ledʒd]
  • a за който се твърди, набеден, предполагаем, съмнителенALLEGED antique
  • vase псевдоантична вазаthe ALLEGED illness of the premier слуховете, че
  • министър-председателят е болен
 4. ALLEGE[ə'ledʒ]
  1. твърдя, заявявам (особ. без основание, доказателства)2. представям/привеждам като оправдание, извинявам се с
 5. GRISLY['grizi]
  1. ужасен, страшен, страхотен2. мрачен, зловещ
 6. GRUESOME['gru:səm]
  a ужасен, страшен, страховит, разг. отвратителен
 7. ОГРАДА
  fence, enclosure board fence
 8. INDIGNITY
  [in'dignəti]n унижение, обида
 9. OBSCENE[əb'si:n]
  1. скверен, сквернословен, крайно неприличен, нецензурен, порнографски2. мръсен, покварен, противен3. гнусен, гаден
 10. OUTAGE['autidʒ]
  1. n тех. престой (на съоръжение)2. ел. прекъсване в енергозахранването/електроснабдяването3. прекъсване (в работа)
 11. EPHEMERAL[i'femərəl]
  1. зоол. ефемериден, еднодневен2. ефимерен, краткотраен, мимолетен, скоропреходен
 12. AGGREGATE['ægrigət]
  • I. 1. общ, сумарен, единенAGGREGATE amount обща сумаAGGREGATE membership
  • общ брой на членовете2. бот. сложен (за цвят и пр.)II. 1. сбор,
  • съвкупностin the AGGREGATE като цяло2. тех., геол. агрегатIII. 1.
  • присъединявам (to), съединявам (се), събирам (се)2. възлизам/равнявам се
  • на
 13. DELINEATE
  v очертавам
 14. OVERLY['ouvəli]
  adv ам., шотл. разг. твърде, прекомерно, извънредно
 15. FEASIBLE['fi:zibl]
  1. изпълним, осъществим, възможен, приложим2. правдоподобен, приемлив (за теория и пр.)3. разг. вероятен, удобен
 16. LEGACY['legəsi]
  1. юр. завещаниеto come into a LEGACY получавам наследство2. завещание, завети, последица
 17. PREMISE['premis]
  • I. 1. предпоставка, предварително условие2. рl помещение, сграда,
  • заведение, къща (заедно с двора)on the PREMISEs в заведението/сградата,
  • на мястотоto warn someone off the PREMISEs предупреждавам някого да
  • напусне сградата/заведението и пр3. рl юр. встъпителна част на
  • документII. 1. правя предпоставка, предпоставям, приемам (that че)2.
  • въвеждам, започвам (with)
 18. CONVERGE[kən'və:dʒ]
  1. приближавам се (on към)2. срещам се, събирам (се), съсредоточавам (се) (в една точка)3. мат. клоня
 19. ACCOMMODATE[ə'kɔmədeit]
  • 1. приспособявам, приго дявам, пригаждам2. настанявам, подслонявам,
  • давам квартира наto be well ACCOMMODATEd живея в удобно жилище3.
  • разквартирувам (войска и пр.)4. побирам (за салон, кола и пр.)5. правя
  • услуга/услужвам на6. давам, снабдявам, доставямto ACCOMMODATE someone
  • with a loan давам заем на някого7. сдобрявам, помиря вам, примирявамto
  • ACCOMMODATE differences изглаждам раз личия/разногласия8. съгласувам
  • (се) /съгласявам (се) с9. физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)
 20. ANTICIPATE[æn'tisipeit]
  • 1. очаквам, предвиждам, предчувствувам, предугаждам, предвкусвам2.
  • предварвам, изпреварвам, изпълнявам предварително (заповед, желание),
  • изхарчвам предварително, обсъждам/разисквам предварително3. избързвам
  • със събитие (в разказ и пр.)
 21. CONTENTION[kən'tenʃn]
  1. спор, прение, препирня, раздор2. съперничество, съревнование3. твърдениеmy CONTENTION is that твърдя/поддържам, че
 22. REDUNDANCE[ri'dʌndəns]
  • 1. излишък (и на работна ръка), излишество2. претрупаност (и на стuл),
  • излишно повторение, многословие3. ез. плеоназъм4. ез. редундантност,
  • свръхинформация, информация в повече от необходимото5.
  • изобилиеREDUNDANCE pay/payment обезщетение на уволнен поради съкращение
  • служител
 23. SKEW[skju:]
  • I. 1. кос (и мат.. aрх.), наклонен, изкривен, веревен, на верев2.
  • несиметриченII. n наклонon the SKEW (-whiff) askewIII. 1.
  • слагам/поставям/изрязвам косо2. изкривявам3. изопачавам (данни, смисъл и
  • пр.)
 24. ATTAIN[ə'tein]
  1. постигам (цел, въздействие и пр.)2. (до) стигам до (място)3. добирам се, достигам (to до)

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview