06032012_237Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/237 YaelRevisit --
  1/237 06032012_237Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/237 Detail --
  2/237 41063 --
 3. 3/237 YaelTest1 6/1/2012 - scored 81% --
  3/237 41061 --
 4. 4/237 details, particulars; detailing ; description ; breakdown ; בפירוט - in detail, specifically --
  4/237 פֵּרוּט  מתשייכים --
 5. 5/237 imagery, simile ; comparison ; imagination ; image, impression --
  5/237 דימוי דִּמּוּי --
 6. 6/237 stimulus ; irritation --
  6/237 לגירויים גֵּרוּי --
 7. 7/237 gold mine --
  7/237 מכרה זהב --
 8. 8/237 unemployment --
  8/237 אבטלה --
 9. 9/237 to be investigated \ to be sunkend, invested --
  9/237 הושקעו הֻשְׁקַע --
 10. 10/237 ethics morals principles --
  10/237 מוסר --
 11. 11/237 flash, dazzle, gleam --
  11/237 הֶבְרֵק  --
 12. 12/237 lightning ; sparkle, glint, gleam, shine (noun --
  12/237 בָּרָק  --
 13. 13/237 to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal --
  13/237 הִסְגִּיר  --
 14. 14/237 mischievous ; naughty --
  14/237 שׁוֹבָב  --
 15. 15/237 sheet, bolt (cloth) ; sheet (parchment, writing material) ; (flowery) description, review, characterization --
  15/237 יְרִיעָה --
 16. 16/237 used --
  16/237 מְשֻׁמָּשׁ  --
 17. 17/237 fabric, woven material, weave (noun) --
  17/237 אָרִיג  --
 18. 18/237 to take pains, to take trouble -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  18/237 טרחו טָרַח -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 19. 19/237 embroider ; to weave, to prepare (a plan, dream) ; to create, to develop, to nurture (a relationship, connection -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  19/237 ולרקום רָקַם -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 20. 20/237 to loosen, to untie, to unravel ; to allow, to permit, to let ; to free, to release ; to solve (a problem, equation) ; to remove, to settle, (doubt, qualms, hesitation) ; to annul (a vow) -- as women did not bother to untie and embroider again to match
  20/237 הִתִּיר  SEE SENTENCE -- הנשים לא טרחו להתיר ולרקום שוב כדי התאמה
 21. 21/237 guaranteed price --
  21/237 מחירה מבוטח --
 22. 22/237 middle, central --
  22/237 התיכונה תִּיכוֹן --
 23. 23/237 to wonder, to be amazed, to be dumbfounded ; to ponder, to reflect -- We wondered about the sudden departure
  23/237 תָּהָה  תהינו על SEE SENTENCE -- תהינו על הסתלקותם הפתאומית
 24. 24/237 near/ around the time of... TIME context -- Sarah will arrive around the time Shira arrives
  24/237 סָמוּךְ  -- שרה תגיעה בזמן סמוך ששירה תגיעה
 25. 25/237 DETERMINATION firmness, insistence, decisiveness --
  25/237 נְחִישׁוּת -- משה הצליח הירידה משקל בשל נחישותו. משה נחוש בדעתו לרדת במשקל
 26. 26/237 Ulpan Words 5/31/2012 uploaded 6/1/2012 --
  26/237 41061 --
 27. 27/237 hidden, concealed ; implied ; unlisted, confidential --
  27/237 סָמוּי  --
 28. 28/237 to be enthusiastic --
  28/237 הִתְלַהֵב  --
 29. 29/237 to be excited --
  29/237 הִתְרַגֵּשׁ  --
 30. 30/237 glance, quick look --
  30/237 מַבָּט חָטוּף --
 31. 31/237 glance, quick look --
  31/237 מבט חטוף מַבָּט חָטוּף --
 32. 32/237 to force, to coerce --
  32/237 לאלץ אותו אִלֵּץ פ' פיעל --
 33. 33/237 to be designated, to be specified ; to be appointed, to be nominated, to be selected --
  33/237 מיועד להיות יֹעַד פ' פועל --
 34. 34/237 rest, support --
  34/237 משען מִשְׁעָן שֵם ז' --
 35. 35/237 to be anchored --
  35/237 מעוגן עֻגַּן פ' פועל --
 36. 36/237 tradition ; (colloquial) Jewish heritage ; traditional text of the bible --
  36/237 מסורת מָסֹרֶת שֵם נ' --
 37. 37/237 engraved, carved --
  37/237 חקוקות חָקוּק תואר --
 38. 38/237 (physics) spin --
  38/237 ספין סְפִּין שֵם ז' --
 39. 39/237 to decipher ; to figure out, to solve ; to decode, to interpret ; (computing) to interpret --
  39/237 לפענח פִּעְנֵחַ פ' פיעל --
 40. 40/237 magnificent, splendid, gorgeous, fancy --
  40/237 מפואר מְפֹאָר תואר --
 41. 41/237 deterrent force --
  41/237 כוח הרתעה כּוֹחַ הַרְתָּעָה --
 42. 42/237 robbery, burglary --
  42/237 שדידה שְׁדִידָה שֵם נ' --
 43. 43/237 squill (plant) --
  43/237 חצב חָצָב שֵם ז' --
 44. 44/237 defilement, impurity ; sin --
  44/237 מטומאה טֻמְאָה שֵם נ' --
 45. 45/237 to frustrate --
  45/237 לתסכל תִּסְכֵּל פ' פיעל --
 46. 46/237 (psychology) frustration --
  46/237 תסכול תִּסְכּוּל שֵם ז' --
 47. 47/237 feeble, weak, worn out --
  47/237 תשוש תָּשׁוּשׁ תואר --
 48. 48/237 rickety, dilapidated ; weak, unstable, poor (condition) --
  48/237 רעוע רָעוּעַ תואר --
 49. 49/237 horizon ; perspective, purview ; prospect, possibility ; באופק - On the horizon, in view, in the foreseeable future --
  49/237 אופק אֹפֶק שֵם ז' --
 50. 50/237 opponent, rival --
  50/237 יריב יָרִיב שֵם --
 51. 51/237 intending, meaning --
  51/237 התכוונות הִתְכַּוְּנוּת שֵם נ' --
 52. 52/237 utilization ; summarization ; squeezing, extraction --
  52/237 מיצוי מִצּוּי שֵם ז' --
 53. 53/237 to long for, to desire, to yearn --
  53/237 משתוקק ל הִשְׁתּוֹקֵק פ' התפעל --
 54. 54/237 utmost, best ; במיטבו - at one's best --
  54/237 המיטב מֵיטָב שֵם ז' --
 55. 55/237 sharp ; clear, precise ; acute, severe (pain) ; astute, razor-sharp (mind, intellect) ; acute, discerning, discriminative (sight, hearing) ; marked, striking, pronounced ; clear (sound) --
  55/237 חד משמעותי חַד תואר --
 56. 56/237 (Aramaic) bi-, di- (two) --
  56/237 דו משמעותי דּוּ תחילית --
 57. 57/237 insignificant, unimportant ; meaningless, of no significance --
  57/237 חסר משמעות חֲסַר מַשְׁמָעוּת --
 58. 58/237 in fact, the truth is, if the truth be known --
  58/237 לאמיתו של דבר לַאֲמִתּוֹ שֶׁל דָּבָר --
 59. 59/237 logic dictates, it is fitting, it is correct --
  59/237 מן הדין מִן הַדִּין שֶׁ___ --
 60. 60/237 need, necessity ; בהכרח - necessarily --
  60/237 הכרח הך יעבור הֶכְרֵחַ שֵם ז' --
 61. 61/237 to be (in a certain state of mind, state of affairs) --
  61/237 שרוי ברפיון רוח שָׁרוּי תואר --
 62. 62/237 (colloquial) to do the best he can do --
  62/237 יעשו כמיטב יכולתם עָשָׂה כְּמֵיטַב יְכָלְתּוֹ --
 63. 63/237 in fact, the truth is, if the truth be known --
  63/237 לאמיתו של דבר לַאֲמִתּוֹ שֶׁל דָּבָר --
 64. 64/237 to localize, to identify, to locate ; to confine, to delimit, to circumscribe --
  64/237 לאתר את גבולות יכולתך אִתֵּר פ' פיעל --
 65. 65/237 to miss (target), to be off target --
  65/237 מחטיא את המטרה הֶחְטִיא אֶת הַמַּטָּרָה --
 66. 66/237 to produce (material, commodity) ; to derive (pleasure, satisfaction) ; to express, to radiate, to reflect --
  66/237 להפיק מעצמך הֵפִיק פ' הפעיל --
 67. 67/237 effort, strain, exertion --
  67/237 המאמצים הוכתרו בהצלחה מַאֲמָץ שֵם ז' --
 68. 68/237 to chop up, to dissect, to bisect (usu. refers to an animal or body) --
  68/237 ביתר קלות בִּתֵּר פ' פיעל --
 69. 69/237 to seek, to look for, to search for ; to wrack one's brain --
  69/237 לחפש משמעות חִפֵּשׂ פ' פיעל --
 70. 70/237 portable , mobile , moveable --
  70/237 נַיָּד תואר --
 71. 71/237 to exist , to prevail (an atmosphere , feeling , state of affairs) , (biblical) to rule , to reign , to dominate --
  71/237 שָׂרַר פ' קל --
 72. 72/237 poet --
  72/237 מְשׁוֹרֵר שֵם --
 73. 73/237 (literary) to groove , to texture , to roughen --
  73/237 סִקֵּס פ' פיעל --
 74. 74/237 the straw that broke the camel's back , the last straw --
  74/237 הַקַּשׁ שֶׁשָּׁבַר אֶת גַּב הַגָּמָל --
 75. 75/237 density noun --
  75/237 צְפִיפוּת; טִפְּשׁוּת --
 76. 76/237 to torment , to cause pain , to chastise , to punish --
  76/237  לייסר יִסֵּר פ' פיעל --
 77. 77/237 to suffer --
  77/237 הִתְיַסֵּר פ' התפעל --
 78. 78/237 pangs of conscience --
  78/237 ייסורי מצפון ייסורי  יִסּוּרֵי מַצְפּוּן --
 79. 79/237 whip --
  79/237 שׁוֹט שֵם ז' --
 80. 80/237 (literary , Jewish law) fool , simpleton , foolish , idiotic (when used as an adjective) --
  80/237 שׁוֹטֶה שֵם --
 81. 81/237 to whip , to beat --
  81/237 הִצְלִיף פ' הפעיל --
 82. 82/237 to interrupt , to amputate , to truncate --
  82/237 קָטַע פ' קל --
 83. 83/237 under discussion , being discussed , הנדון - the topic of discussion , the matter at hand , הנדון - re --
  83/237 נָדוֹן תואר --
 84. 84/237 to be discussed , to be debated --
  84/237 נָדוֹן פ' נפעל --
 85. 85/237 to be sentenced --
  85/237 נָדוֹן פ' נפעל --
 86. 86/237 to be discussed , to be debated --
  86/237 נִדּוֹן פ' נפעל --
 87. 87/237 in the matter (under discussion) --
  87/237 נִדּוֹן תואר --
 88. 88/237 to be sentenced --
  88/237 נִדּוֹן פ' נפעל --
 89. 89/237 sentenced person , convict --
  89/237 נִדּוֹן שֵם --
 90. 90/237 to discuss --
  90/237 דָּן פ' קל --
 91. 91/237 to judge , to sentence , to sit in judgment --
  91/237 דָּן פ' קל --
 92. 92/237 logic dictates , it is fitting , it is correct --
  92/237 מִן הַדִּין שֶׁ___ --
 93. 93/237 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  93/237 טִרְטֵר פ' פיעל --
 94. 94/237 trembling , tremulous , quavering --
  94/237 רוֹטֵט תואר --
 95. 95/237 to quiver , to vibrate , to flicker , to tremble --
  95/237 רָטַט פ' קל --
 96. 96/237 A needle in a stack of hay --
  96/237 תוצאות תרגום --
 97. 97/237 to look for a needle in a haystack --
  97/237 חִפֵּשׁ מַחַט בַּעֲרֵמָה שֶׁל שַׁחַת --
 98. 98/237 hay --
  98/237 שַׁחַת שֵם נ' --
 99. 99/237 (flowery) pit , grave , hell --
  99/237 שַׁחַת שֵם נ' --
 100. 100/237 to corrupt , to ruin , to damage , to destroy --
  100/237 שִׁחֵת פ' פיעל --
 101. 101/237 (literary) to say , to relate , to tell --
  101/237 שָׂח פ' קל --
 102. 102/237 (flowery) to be afraid , to be terrified --
  102/237 חַת פ' קל --
 103. 103/237 to bind (a book) , to tie up , to wrap , to make conditional , to combine , to integrate , to tie in --
  103/237 כָּרַךְ פ' קל --
 104. 104/237 volume --
  104/237 כֶּרֶךְ שֵם ז' --
 105. 105/237 large city --
  105/237 כְּרַךְ שֵם ז' --
 106. 106/237 pillow , cushion --
  106/237 כַּר שֵם ז' --
 107. 107/237 soft , tender , young , immature --
  107/237 רַךְ תואר --
 108. 108/237 softness , delicateness , gentleness --
  108/237 רֹךְ שֵם ז' --
 109. 109/237 (biblical) plain , pasture , meadow --
  109/237 כַּר שֵם ז' --
 110. 110/237 essay --
  110/237 מַסָּה שֵם נ' --
 111. 111/237 mass , body , מאסות - (colloquial) masses , massive quantities --
  111/237 מָסָה שֵם נ' --
 112. 112/237 to tax , to levy a tax on --
  112/237 מִסָּה פ' פיעל --
 113. 113/237 to be taxed --
  113/237 מֻסָּה פ' פועל --
 114. 114/237 (literary) tumult , noise --
  114/237 שָׁאוֹן שֵם ז' --
 115. 115/237 Opposing the condemnation of the tongue --
  115/237 תוצאות תרגום --
 116. 116/237 to criticize , to denigrate , to admonish , (diplomacy) to censure --
  116/237 גִּנָּה פ' פיעל --
 117. 117/237 disgrace , defamation , לגנותו - to defame him , to denigrate him --
  117/237 גְּנוּת שֵם נ' --
 118. 118/237 small garden , (biblical) garden , vineyard , plantation --
  118/237 גִּנָּה שֵם נ' --
 119. 119/237 tumultuous , noisy --
  119/237 סוֹאֵן תואר --
 120. 120/237 to be noisy , to be loud --
  120/237 סָאַן פ' קל --
 121. 121/237 criminal , sinful , atrocious --
  121/237 נִפְשָׁע תואר --
 122. 122/237 to commit a crime --
  122/237 פָּשַׁע פ' קל --
 123. 123/237 shameful , humiliating , disgraceful --
  123/237 מַחְפִּיר תוארכו --
 124. 124/237 moat , ditch --
  124/237 חֲפִיר שֵם ז' --
 125. 125/237 to take , to grasp , to hold , to assume --
  125/237 נָטַל פ' קל --
 126. 126/237 explosion , blast --
  126/237 נֶפֶץ שֵם ז' --
 127. 127/237 detonator --
  127/237 נַפָּץ שֵם ז' --
 128. 128/237 to smash , to shatter , to detonate , to explode --
  128/237 נִפֵּץ פ' פיעל --
 129. 129/237 to be smashed , to be shattered , to be detonated , to be exploded --
  129/237 נֻפַּץ פ' פועל --
 130. 130/237 Paralyzed protest --
  130/237 תוצאות תרגום --
 131. 131/237 (weaponry) silencer --
  131/237 מַשְׁתֵּק שֵם ז' --
 132. 132/237 to paralyze , (military) to silence --
  132/237 שִׁתֵּק פ' פיעל --
 133. 133/237 paralyzed --
  133/237 מְשֻׁתָּק תואר --
 134. 134/237 to be paralyzed --
  134/237 שֻׁתַּק פ' פועל --
 135. 135/237 to be silenced --
  135/237 הֻשְׁתַּק פ' הופעל --
 136. 136/237 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  136/237 טִרְטֵר פ' פיעל --
 137. 137/237 (military slang) to be hazed , to be bullied --
  137/237 טֻרְטַר פ' פועל --
 138. 138/237 tartar --
  138/237 טַרְטָר שֵם ז' --
 139. 139/237 senior , elderly person --
  139/237 קָשִׁישׁ שֵם --
 140. 140/237 old , elderly , (literary) older --
  140/237 קָשִׁישׁ תואר --
 141. 141/237 revulsion , disgust --
  141/237 גֹּעַל שֵם ז' --
 142. 142/237 (biblical) to despise , to loathe , to be disgusted --
  142/237 גָּעַל פ' קל --
 143. 143/237 (colloquial) tiny , small , very little --
  143/237 פִּצְפּוֹן תואר --
 144. 144/237 to be used up , to be exhausted --
  144/237 אָזַל פ' קל --
 145. 145/237 ULPAN - SPORT 6/1/2012 --
  145/237 41061 --
 146. 146/237 communications media --
  146/237 אֶמְצָעֵי [כְּלֵי] הַתִּקְשֹׁרֶת --
 147. 147/237 portable , mobile , moveable --
  147/237 נַיָּד תואר --
 148. 148/237 to exist , to prevail (an atmosphere , feeling , state of affairs) , (biblical) to rule , to reign , to dominate --
  148/237 שָׂרַר פ' קל --
 149. 149/237 poet --
  149/237 מְשׁוֹרֵר שֵם --
 150. 150/237 (literary) to groove , to texture , to roughen --
  150/237 סִקֵּס פ' פיעל --
 151. 151/237 the straw that broke the camel's back , the last straw --
  151/237 הַקַּשׁ שֶׁשָּׁבַר אֶת גַּב הַגָּמָל --
 152. 152/237 density noun IMPORTANT --
  152/237 צְפִיפוּת , טִפְּשׁוּת --
 153. 153/237 to torment , to cause pain , to chastise , to punish --
  153/237 לייסר יִסֵּר פ' פיעל --
 154. 154/237 to suffer --
  154/237 הִתְיַסֵּר פ' התפעל --
 155. 155/237 pangs of conscience --
  155/237 ייסורי מצפון ייסורי יִסּוּרֵי מַצְפּוּן --
 156. 156/237 whip --
  156/237 שׁוֹט שֵם ז' --
 157. 157/237 (literary , Jewish law) fool , simpleton , foolish , idiotic (when used as an adjective) --
  157/237 שׁוֹטֶה שֵם --
 158. 158/237 to whip , to beat --
  158/237 הִצְלִיף פ' הפעיל --
 159. 159/237 to interrupt , to amputate , to truncate --
  159/237 קָטַע פ' קל --
 160. 160/237 under discussion , being discussed , הנדון - the topic of discussion , the matter at hand , הנדון - re --
  160/237 נָדוֹן תואר --
 161. 161/237 to be discussed , to be debated --
  161/237 נָדוֹן פ' נפעל --
 162. 162/237 to be sentenced --
  162/237 נָדוֹן פ' נפעל --
 163. 163/237 to be discussed , to be debated --
  163/237 נִדּוֹן פ' נפעל --
 164. 164/237 in the matter (under discussion) --
  164/237 נִדּוֹן תואר --
 165. 165/237 to be sentenced --
  165/237 נִדּוֹן פ' נפעל --
 166. 166/237 sentenced person , convict --
  166/237 נִדּוֹן שֵם --
 167. 167/237 to discuss --
  167/237 דָּן פ' קל --
 168. 168/237 to judge , to sentence , to sit in judgment --
  168/237 דָּן פ' קל --
 169. 169/237 logic dictates , it is fitting , it is correct --
  169/237 מִן הַדִּין שֶׁ___ --
 170. 170/237 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  170/237 טִרְטֵר פ' פיעל --
 171. 171/237 trembling , tremulous , quavering --
  171/237 רוֹטֵט תואר --
 172. 172/237 to quiver , to vibrate , to flicker , to tremble --
  172/237 רָטַט פ' קל --
 173. 173/237 A needle in a stack of hay --
  173/237 תוצאות תרגום --
 174. 174/237 to look for a needle in a haystack --
  174/237 חִפֵּשׁ מַחַט בַּעֲרֵמָה שֶׁל שַׁחַת --
 175. 175/237 hay --
  175/237 שַׁחַת שֵם נ' --
 176. 176/237 (flowery) pit , grave , hell --
  176/237 שַׁחַת שֵם נ' --
 177. 177/237 to corrupt , to ruin , to damage , to destroy --
  177/237 שִׁחֵת פ' פיעל --
 178. 178/237 (literary) to say , to relate , to tell --
  178/237 שָׂח פ' קל --
 179. 179/237 (flowery) to be afraid , to be terrified --
  179/237 חַת פ' קל --
 180. 180/237 to bind (a book) , to tie up , to wrap , to make conditional , to combine , to integrate , to tie in --
  180/237 כָּרַךְ פ' קל --
 181. 181/237 volume --
  181/237 כֶּרֶךְ שֵם ז' --
 182. 182/237 large city --
  182/237 כְּרַךְ שֵם ז' --
 183. 183/237 pillow , cushion --
  183/237 כַּר שֵם ז' --
 184. 184/237 soft , tender , young , immature --
  184/237 רַךְ תואר --
 185. 185/237 softness , delicateness , gentleness --
  185/237 רֹךְ שֵם ז' --
 186. 186/237 (biblical) plain , pasture , meadow --
  186/237 כַּר שֵם ז' --
 187. 187/237 essay --
  187/237 מַסָּה שֵם נ' --
 188. 188/237 mass , body , מאסות - (colloquial) masses , massive quantities --
  188/237 מָסָה שֵם נ' --
 189. 189/237 to tax , to levy a tax on --
  189/237 מִסָּה פ' פיעל --
 190. 190/237 to be taxed --
  190/237 מֻסָּה פ' פועל --
 191. 191/237 (literary) tumult , noise --
  191/237 שָׁאוֹן שֵם ז' --
 192. 192/237 Opposing the condemnation of the tongue --
  192/237 תוצאות תרגום --
 193. 193/237 to criticize , to denigrate , to admonish , (diplomacy) to censure --
  193/237 גִּנָּה פ' פיעל --
 194. 194/237 disgrace , defamation , לגנותו - to defame him , to denigrate him --
  194/237 גְּנוּת שֵם נ' --
 195. 195/237 small garden , (biblical) garden , vineyard , plantation --
  195/237 גִּנָּה שֵם נ' --
 196. 196/237 tumultuous , noisy --
  196/237 סוֹאֵן תואר --
 197. 197/237 to be noisy , to be loud --
  197/237 סָאַן פ' קל --
 198. 198/237 criminal , sinful , atrocious --
  198/237 נִפְשָׁע תואר --
 199. 199/237 to commit a crime --
  199/237 פָּשַׁע פ' קל --
 200. 200/237 shameful , humiliating , disgraceful --
  200/237 מַחְפִּיר תוארכו --
 201. 201/237 moat , ditch --
  201/237 חֲפִיר שֵם ז' --
 202. 202/237 to take , to grasp , to hold , to assume --
  202/237 נָטַל פ' קל --
 203. 203/237 explosion , blast --
  203/237 נֶפֶץ שֵם ז' --
 204. 204/237 detonator --
  204/237 נַפָּץ שֵם ז' --
 205. 205/237 to smash , to shatter , to detonate , to explode --
  205/237 נִפֵּץ פ' פיעל --
 206. 206/237 to be smashed , to be shattered , to be detonated , to be exploded --
  206/237 נֻפַּץ פ' פועל --
 207. 207/237 Paralyzed protest --
  207/237 תוצאות תרגום --
 208. 208/237 (weaponry) silencer --
  208/237 מַשְׁתֵּק שֵם ז' --
 209. 209/237 to paralyze , (military) to silence --
  209/237 שִׁתֵּק פ' פיעל --
 210. 210/237 paralyzed --
  210/237 מְשֻׁתָּק תואר --
 211. 211/237 to be paralyzed --
  211/237 שֻׁתַּק פ' פועל --
 212. 212/237 to be silenced --
  212/237 הֻשְׁתַּק פ' הופעל --
 213. 213/237 to rattle , to clatter , (military slang) to haze , to bully , (slang) to give the runaround --
  213/237 טִרְטֵר פ' פיעל --
 214. 214/237 (military slang) to be hazed , to be bullied --
  214/237 טֻרְטַר פ' פועל --
 215. 215/237 tartar --
  215/237 טַרְטָר שֵם ז' --
 216. 216/237 senior , elderly person --
  216/237 קָשִׁישׁ שֵם --
 217. 217/237 old , elderly , (literary) older --
  217/237 קָשִׁישׁ תואר --
 218. 218/237 revulsion , disgust --
  218/237 גֹּעַל שֵם ז' --
 219. 219/237 (biblical) to despise , to loathe , to be disgusted --
  219/237 גָּעַל פ' קל --
 220. 220/237 (colloquial) tiny , small , very little --
  220/237 פִּצְפּוֹן תואר --
 221. 221/237 to be used up , to be exhausted --
  221/237 אָזַל פ' קל --
 222. 222/237 lean , thin , gaunt , slim --
  222/237 צָנוּם תואר --
 223. 223/237 groping , feeling , casting about , initial contact , putting out feelers --
  223/237 גִּשּׁוּשׁ שֵם ז' --
 224. 224/237 beauty , glory , splendor , magnificence , praise , honor , source of pride and joy , לתפארת - glorious , magnificent --
  224/237 תִּפְאֶרֶת שֵם נ' --
 225. 225/237 (flowery) glory , splendor , grandeur , beauty , לתפארה - (flowery) for beauty , gloriously , magnificently --
  225/237 תִּפְאָרָה שֵם נ' --
 226. 226/237 to remark , to comment --
  226/237 הֵעִיר פ' הפעיל --
 227. 227/237 to wake (someone up) --
  227/237 הֵעִיר פ' הפעיל --
 228. 228/237 to urbanize --
  228/237 עִיֵּר פ' פיעל --
 229. 229/237 city , metropolis , town , העיר - (slang) downtown , העירה - (slang) downtown --
  229/237 עִיר שֵם נ' --
 230. 230/237 donkey foal --
  230/237 עַיִר שֵם ז' --
 231. 231/237 to stroke , to pet , to caress --
  231/237 לִטֵּף פ' פיעל --
 232. 232/237 (literary) to stroke , to pet , to caress --
  232/237 לָטַף פ' קל --
 233. 233/237 full , imbued , gorged , saturated --
  233/237 חָדוּר תואר --
 234. 234/237 split , divided , split-shift --
  234/237 מְפֻצָּל תואר --
 235. 235/237 to be divided , to be split --
  235/237 פֻּצַּל פ' פועל --
 236. 236/237 to wash (hair) , to shampoo (hair) --
  236/237 חָפַף פ' קל --
 237. 237/237 (slang) to be careless , to do something superficially , to do something in a shoddy fashion --
  237/237 חִפֵף פ' פיעל --
Author
ID
156989
Card Set
06032012_237Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv jsv.txt
Description
06032012_237Cards_ YaelRevisit Detail_ jsv jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers