bg-eng 5

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
158020
Filename:
bg-eng 5
Updated:
2012-06-10 13:09:19
Tags:
bg eng
Folders:

Description:
bg-eng 5
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. 1. престъпване, нарушение, простъпка, престъпление2. грях, прегрешение3. геол. трансгресия
  TRANSGRESSION[træns'greʃn]
 2. a съдебен, юридически, адвокатски
  FORENSIC[fə'rensik]
 3. съдебна медицина
  FORENSIC medicine
 4. a за който се твърди, набеден, предполагаем, съмнителен
  ALLEGED[ə'ledʒd]
 5. the ALLEGED illness of the premier
  слуховете, че министър-председателят е болен
 6. ALLEGED antique vase
  псевдоантична ваза
 7. 1. твърдя, заявявам (особ. без основание, доказателства)2. представям/привеждам като оправдание, извинявам се с
  ALLEGE[ə'ledʒ]
 8. 1. ужасен, страшен, страхотен2. мрачен, зловещ
  GRISLY['grizi]
 9. a ужасен, страшен, страховит, разг. отвратителен
  GRUESOME['gru:səm]
 10. ОГРАДА
  fence, enclosure board fence
 11. унижение, обида
  INDIGNITY [in'dignəti]n
 12. 1. скверен, сквернословен, крайно неприличен, нецензурен, порнографски2. мръсен, покварен, противен3. гнусен, гаден
  OBSCENE[əb'si:n]
 13. 1. n тех. престой (на съоръжение)2. ел. прекъсване в енергозахранването/електроснабдяването3. прекъсване (в работа)
  OUTAGE['autidʒ]
 14. краткотраен, мимолетен, скоропреходен
  EPHEMERAL[i'femərəl]
 15. I. 1. общ, сумарен, единенAGGREGATE amount обща сумаAGGREGATE membership
  • общ брой на членовете2. бот. сложен (за цвят и пр.)II.1.
  • присъединявам (to), съединявам (се), събирам (се)2. възлизам/равнявам се на
  • AGGREGATE['ægrigət]
 16. v очертавам
  DELINEATE
 17. adv ам., шотл. разг. твърде, прекомерно, извънредно
  OVERLY['ouvəli]
 18. 1. изпълним, осъществим, възможен, приложим2. правдоподобен, приемлив (за теория и пр.)3. разг. вероятен, удобен
  FEASIBLE['fi:zibl]
 19. 1. юр. завещаниеto 2. завещание, завети, последица
  LEGACY['legəsi]
 20. получавам наследство
  come into a LEGACY
 21. I. 1. предпоставка, предварително условие2.1. правя предпоставка, предпоставям, приемам (that че)2.
  • въвеждам, започвам (with)
  • PREMISE['premis]
 22. 1. приближавам се (on към)2. срещам се, събирам (се), съсредоточавам (се) (в една точка)3. мат. клоня
  CONVERGE[kən'və:dʒ]
 23. 1. приспособявам, приго дявам, пригаждам2. настанявам, подслонявам,
  • давам квартира наto be well ACCOMMODATEd живея в удобно жилище3.
  • разквартирувам (войска и пр.)4. побирам (за салон, кола и пр.)5. правя
  • услуга/услужвам на6. давам, снабдявам, доставямto ACCOMMODATE someone
  • with a loan давам заем на някого7. сдобрявам, помиря вам, примирявамto
  • . физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)
  • ACCOMMODATE[ə'kɔmədeit]
 24. изглаждам раз личия/разногласия
  ACCOMMODATE differences
 25. 1. очаквам, предвиждам, предчувствувам, предугаждам, предвкусвам2.
  • предварвам, изпреварвам, изпълнявам предварително (заповед, желание),
  • изхарчвам предварително, обсъждам/разисквам предварително3. избързвам
  • със събитие (в разказ и пр.)
  • ANTICIPATE[æn'tisipeit]
 26. 1. спор, прение, препирня, раздор2. съперничество, съревнование3. твърдениеmy CONTENTION is that твърдя/поддържам, че
  CONTENTION[kən'tenʃn]
 27. 1. излишък (и на работна ръка), излишество2. претрупаност (и на стuл),
  • излишно повторение, многословие3. ез. плеоназъм4. ез. редундантност,
  • свръхинформация, информация в повече от необходимото5.
  • изобилие
  • REDUNDANCE[ri'dʌndəns]
 28. I. 1. кос (и мат.. aрх.), наклонен, изкривен, веревен, на верев2.
  • несиметриченII. n наклонon the SKEW (-whiff) askewIII. 1.
  • слагам/поставям/изрязвам косо2. изкривявам3. изопачавам (данни, смисъл и
  • пр.)
  • SKEW[skju:]
 29. 1. постигам (цел, въздействие и пр.)2. (до) стигам до (място)3. добирам се, достигам (to до)
  ATTAIN[ə'tein]

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview