bg-eng 4

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
158022
Filename:
bg-eng 4
Updated:
2012-06-10 13:39:28
Tags:
bg eng
Folders:

Description:
bg-eng 4
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. I.v рося,ръмя, пръскамII.n ситен дъжд
  DRIZZLE['drizl]
 2. 1.назначавам (комисия и пр.), правя (някого)носител (на титла, длъжност)2.учредявам, основавам3.съставлявам, представлявам 4.обик.въвеждам в сила
  • CONSTITUTE
  • ['kɔnstitju:t]
 3. I.1.влача/тътряси краката, влача се, тътря се2.въртя се, шавам3.бъркам, разбърквам (картuипр.)4.размествам, преразпределям5.извъртам, усуквам, шикалкавя6.върша нещо как да е, претупвам .... in to навличам(дреха), to......off responsibility on to others прехвърлямотговорност на други ....out of измъквамсе от, отмахвам, пропъждам от (мисълтаси и пр.)
  SHUFFLE[ʃʌfl]
 4. 1.придобивка,придобиване2.постижение, завоевание
  • ACQUISITION
  • [.ækwi'ziʃn]
 5. I.1.мушкам, мушвам, ръгвам, ръгам, пъхамtoPOKE the fire разбутвамогъня (за да пламне)to ..... a hole in something правядупка в нещо, продупчвам нещо2.търся пипнешком, ровя (aboutfor something)3.ам. sl.удрям,цапардосвам4.издавам/навеждам напредto .... one's head out of/through a window надвесвам глава от прозорецto 2.удар с юмрукtotake a ...... at someone удрямнякого с юмрук3.широка периферия на дамска шапка4.диал. чувал
  • POKE
  • [pouk]
 6. I.1.обозначавам, отбелязвам, посочвам2.предназначавамназначавам(на длъжност) (as,to, for),титулувам, озаглавявамII.a изтъкнат,посочен, назначен (но невстъпил още вдлъжност)
  DESIGNATE['dezigneit]
 7. 1.тежък, неудобен (за дрехи, товар и пр.),обременителен2.тежък, тромав
  • CUMBERSOME
  • ['kʌmbəsəm]
 8. 1.напълно, съвсем, докрай2.основно, коренно, радикално, издъно3.грижливо, старателно, акуратно4.задълбочено, подробно
  THOROUGHLY['θʌrəli]
 9. a непоискан,неизискван, доброволен, спонтаненUNSOLICITEDoffer оферта,предложена от продавача по негов почин
  • UNSOLICITED
  • [ʌnsə'lisitid]
 10. nпогрешноназвание, погрешна употреба на израз,термин и пр.it'sa MISNOMER to call this a first class hotel погрешноeтовазаведение да се нарича първокласенхотел

 11. MISNOMER [,mis'noumə]
 12. погрешно e то вазаведение да се нарича първокласен хотел

  it'sa MISNOMER to call this a first class hotel
 13. 1.уместен2.отнасящ се (toдо)
  PERTINENT['pə:tinənt]
 14. I.n тиренце(в сложни думи и при пренасяне)
  HYPHEN['haifn]
 15. 1.по-скоро, по-право, по-точно, с по-голяможелание/готовностIwould/had ...... предпочитам(с infбезto)3.разг. разбира се, и още как
  • RATHER
  • ['rа:ðə]
 16. не бих искал/желал2
  I'dRATHER not
 17. струвами се
  IRATHER think
 18. пиесатанямаше кой знай какъв успех/не беше койзнай какво
  the play was RATHER a failure
 19. изричен,определен, категоричен, ясно формулиран
  EXPLICIT [iks'plisit]
 20. v грам.правя морфологичен/синтактичен разбор(на)
  • PARSE
  • [pa:z]
 21. n гатанка,загадка (и прен.)to ask someone a .....(за)давам някому гатанка
  RIDDLE[ridl]
 22. 1.строг, суров, корав, неотстъпчив to be .... with строгсъм към tobe too ..... on прекаленострог съм към, отнасям се твърдесурово/жестоко към, критикувам твърдестрого
  • SEVERE
  • [si'viə]
 23. .прочиствам(се), очиствам (се) (of,from),продухвам to ... away/out one's sins изкупвам греховете си2.мед. очиствам, разслабвам 3.юр. изкупвам (вина), оправдавам (се)4.пол. провеждам/правя чисткаII.1.прочистване, очистване, пречистване2.очистение (на душата)3.мед. разслабително (средство)пол. Чистка

  PURGE [рə:dʒ]
 24. I.1.допълнителен, спомагателен, помощенSUBSIDIARYcompany филиал .... stream приток(на река и пр.)2.от второстепенно значение3.субсидиранII.1.помощник, помагач2.филиал
  SUBSIDIARY [səb'sidiəri]
 25. I.1.подувам се, подпухвам2.подувам, издувам (out)II.v осолявами опушвам (риба)
  BLOAT [blout]
 26. I.1.спокойствие, покой, успокоение tobe at ..... спокоенсъм, не се тревожа, чувствувам се като у дома си 2.свобода, ширина, удобство, рахатлъкa little more ..... in the armholes малкопо-свободно/по-широко под мишниците3.облекчение, успокоение (на болка)4.свободно време5.охолствоt
  EASE[i:z]
 27. n вероятност,възможностinall LIKELIHOOD повсяка вероятност
  • LIKELIHOOD
  • ['laiklihud]
 28. I.1.надничам,надзъртам (into)2.любопитствувампъхамси носа/гагата (into)3.to ..... out откривамII.1.къртя/отварям/разбивам с лостto 2.отделям, отлепвамto .... open отва рям с взлом, разбивам3.измъквам (тайна)III.1.лост2.средство (за постигане на цел)
  PRY [prai]
 29. I.1.хвалба, самохвалство, напереност, фукане2.самохвалко, фуклъо, перко3.карта игра, подобна на покерII.v хвалясе, перча сеIII.a ам.първокласен, първокачествен
  • BRAG
  • [bræg]
 30. 1.вземам/имамнадмощие/връх, възтържествувам, побеждавампревъзмогвам,преодолявам (over,against)2.преобладавам, господствувам, царя,срещам се често, разпространен съм to ....... on/upon убеждавам, накарвам
  PREVAIL[pri'veil]
 31. I.v спирам изкуствено растежа на, осакатявам(дърво, растение и пр.) (и прен.)II.1.разг. ефектен акробатически и пр. номер,действие, свързано с голям риск иизискващо ловкост и смелост2.сензационна новина/реклама и пр3.ав. фигура от висшия пилотаж4.футб. смяна в позициите на защитницитес цел да се внесе объркване у противникаIII.v ав.правя въздушна акробатика
  • STUNT
  • [stʌnt]
 32. ДЪЖД
  1.rain;ситенДЪЖД drizzle,mizzle, fine/ drizzling rain;проливен/пороенДЪЖД torrential/pouringrain, downpour, cloudburst, cataract;краткотраенпроливен ДЪЖД shower;шибащДЪЖД slashing/pelting/drivingrain;ДЪЖДи буря rain-storm;валиДЪЖД itis raining, it rains;пръскаДЪЖД itis spotting/spattering with rain;валисилен/проливен ДЪЖД it,,is raining heavily;валиДЪЖД като из ведро itis pouring with rain;разг.itis raining cats and dogs/ducks and drakes;ДЪЖДътпрестана therain has stopped, it has stopped raining;наДЪЖД е itlooks like rain(ing),itis turning to rain;признацина ДЪЖД asign/threat of rain;под/вДЪЖДа inthe rain;излизамв ДЪЖДа goout into the rain;ДЪЖД,не ДЪЖД rainor shine;2.прен. (поток от нещо) shower,rain. (откуршуми и) flight;ДЪЖДот искри ashower of sparks;звезденДЪЖД astar shower;следДЪЖД качулка wiseafter the event, lock the stable door after the horse has beenstolen, a day too late for the fair;отДЪЖД на вятър oncein a blue moon, at long intervals.
 33. 1.тънък,лек, фин, неуловим, едва доловим2.остър, проницателен (за ум)3.изтънчен, рафиниран4.умел, изкусен, ловък, сложенaSUBTLE device хитро/остроумноприспособление/средство5.коварен, лукав
  SUBTLE [sʌtl]

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview