Lesson 99 - Lesoni Hive hiva

The flashcards below were created by user popeanthony on FreezingBlue Flashcards.

 1. Did you hear about the school children being injured?
  Na'a ke fanongo kau ke he lavea 'a e tamaiki ako?
 2. Yes, their truck crashed inot a mango tree.
 3. Io, na'e tau 'enau loli he fu'u mango.
 4. The driver really drove too fast.
  Na'e fu'u lele lahi e tangata faka'uli.
 5. Kau -
  Conferning, about belonging to , in reference to
 6. Fu'u
  as a modifier generally suggests large size or amount.
 7. fu'u
  signifies a plant or tree
 8. Have you heard anything about John?
  Kuo ke fanongo ki ha me'a kau kia Sione?
 9. Do you have any opinion concerning our teaching methods?
  'Oki 'i ai ha'o fakakaukau kau ki he'etau founga fakafaiako?
 10. Have you heard teh story of the creation of Tonga?
  Kuo ke fanongo talanoa kau ki he tupu'anga 'o Tonga?
 11. What is your explanation concerning rockets?
  Ko e ha ho'o fakamatala kau ki he loketi?
 12. What church do you belong to?
  Ko e ha e siasi 'oku ke kau ke ai?
 13. I belong to the methodist church.
  'Oku ou kau ki he Siasi Metotise?
 14. It's none of your business. Lit you don't belong there.
  'Oku ikai te ke kau ai koe.
 15. It's very, very good.
  'Oku fu'u lelei 'aupito.
 16. Wha't your explanation concerning the war?
  Ko e ha ho'o fakamatala kau ki he tau?
 17. Do you have a mango tree at your place?
  'Oku 'i ai hamou fu'u mango 'i 'api?
 18. What side are you on?
  Ke e ha e faha'i 'oku ke kau ki ai?
 19. plant, fruit
  'akau
 20. Faction, side
  Faha'i
 21. explanation
  fakamatala
 22. teaching method, pedagogical technique
  founga fakafaiako
 23. Method, way
  Founga
 24. Fruit , a single fruit, of some cind, a pill such as asprin
  fo'i 'akau
 25. large, big
  fu'u
 26. tree
  fu'u mango
 27. breadfruit tree
  fu'u mei
 28. orange tree
  fu'u moli
 29. club
  kalapu
 30. rocket
  loketi
 31. creation, origin
  tupu'anga
Author:
popeanthony
ID:
158150
Card Set:
Lesson 99 - Lesoni Hive hiva
Updated:
2012-06-11 06:44:31
Tags:
tongan
Folders:

Description:
shumway
Show Answers: