Practical New Chinese Reader, Difficult Words

The flashcards below were created by user d.conn on FreezingBlue Flashcards.

 1. BOTH,ALL / DOU 1
 2. 弟弟
  YOUNGER BROTHER / dìdi
 3. TO DRINK / hē
 4. WHO / shéi
 5. THAT / nà
 6. WHICH / nǎ
 7. 奶奶
  PATERNAL GRANDMOTHER / nǎinai
 8. 外婆
  MATERNAL GRANDMOTHER/wàipó
 9. 认识
  TO KNOW SOMEBODY / rènshi
 10. 记者
  REPORTER/jìzhě
 11. 学习
  TO LEARN,TO STUDY / xuéxí
 12. 学院
  xuéyuàn
 13. 餐厅
  DINING HALL / cāntīng
 14. 请问
  MAY ask, qǐngwèn
 15. 宿舍
  DORMITORY/sùshè
 16. 谢谢
  THANKS/xièxie
 17. 对不起
  SOrRy / duìbuqǐ
 18. 知道
  TO KNOW / zhīdào
 19. 没关系
  NEVER MIND, DOESNT MATTER /méiguānxi
 20. 再见
  zàijiàn
 21. story,floor/céng
 22. 怎么样
  • how? / how about? / how was it? / how are things?
  • /zěnmeyàng
 23. 有意思
  interesting , meaningful/yǒuyìsi
 24. 抱歉
  SORRY / bàoqiàn
 25. 时间
  TIME / shíjiān
 26. 开学
  school opening ,the start of a new term/ kāixué
 27. 教授
  PROFESSOR / jiàoshòu
 28. TO TEACH/jiāo
 29. 名片
  BUSINESS CARD/míngpiàn
 30. 专业
  MAJOR/zhuānyè
 31. 文学
  LITERATURE/wénxué
 32. FACULTY / XI 4
 33. 照片
  photograph/zhàopiàn
 34. 姐姐
  ELDER SISTER / jiějie
 35. 一共
  ALTOGETHER/yīgòng
 36. 妹妹
  YOUNGER SISTER/mèimei
 37. dog /gǒu
 38. IN ADDITION/hái
 39. 当然
  OF COURSE / dāngrán
 40. MW FOR FLAT OBJECTS / zhāng
 41. REALLY,REAL /zhēn
 42. 工作
  gōngzuò
 43. 喜欢
  TO LIKE/xǐhuan
 44. 外语
  FOREIGN LANGUAGE/wàiyǔ
 45. 星期
  WEEK / xīngqī
 46. 生日
  BIRTHDAY/shēngrì
 47. 聚会
  GET TOGETHER, PARTY / jùhuì
 48. 祝贺
  TO CONGRATULATE / zhùhè
 49. 参加
  TO PARTICIPATE,ATTEND /cānjiā
 50. 蛋糕
  CAKE/dàngāo
 51. BUY / mǎi
 52. 红葡萄酒
  RED WINE / hóng pútaojiǔ
 53. 快乐
  HAPPY / kuàilè
 54. 漂亮
  BEAUTIFUL/piàoliang
 55. 烤鸭
  ROAST DUCK/kǎoyā
 56. 光盘
  DVD / guāngpán
 57. 音乐
  MUSIC / yīnyuè
 58. 商场
  SHOPPING MALL, MARKET /shāngchǎng
 59. 又名
  FAMOUS / yǒumíng
 60. 报纸
  NEWSPAPER/bàozhǐ
 61. 本子
  EXERCISE BOOK/běnzi
 62. 师傅
  WORKER MASTER /shīfu
 63. 香蕉
  xiāngjiāo/BANANA
 64. 苹果
  APPLE/píngguǒ
 65. 容易
  EASY / róngyì
 66. GIVE AS A GIFT/sòng
 67. TO GIVE / gěi
 68. 司机
  SIJI 1,1
 69. 差 
  TO BE SHORT OF , LACK / chā
 70. QUARTER OF AN HOUR /kè
 71. JIAO 1/TEACH
 72. 英语
  ENGLISH /Yīngyǔ
 73. SHU 4/NUMBER 
 74. 为什么
  WHY/wèishénme
 75. 东西
  STUFF THINGS/dōngxi
 76. HALF/bàn
 77. TO WRITE / xiě
 78. 睡觉
  TO SLEEP / shuìjiào
 79. 起床
  TO GET UP/qǐchuáng
 80. 应该
  SHOULD,OUGHT/yīnggāi
 81. 问题
  QUESTION(N)/wèntí
 82. 可以
  MAY / KE3 YI3
Author:
d.conn
ID:
158354
Card Set:
Practical New Chinese Reader, Difficult Words
Updated:
2012-06-15 08:36:21
Tags:
CHINESE, PRACTICAL NEW CHINESE READER
Folders:

Description:
Practical New Chinese Reader difficult characters isbn 9787561926239
Show Answers: