eng-bg 6

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
158484
Filename:
eng-bg 6
Updated:
2012-06-21 09:51:06
Tags:
eng bg
Folders:

Description:
eng-bg 6
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. CLOG[klag]
  • I. 1. обувка с дървена подметка, дървена обувка2. букаи (за кон и пр.)3.
  • прен. пречка, спънкаII. 1. спъвам, слагам букаи на (кон и пр.)2. прен. спъвам, преча на, обременявам3. запушвам (се), задръствам (се), полепвам поour shoes got CLOG-ged with mud обувките ни (целите) полепнаха с кал
 2. DIVERSE[dai'və:s]
  1. различен, друг2. разнообразен
 3. BOGUS['bougəs]
  a лъжлив, фалшив, мним, престорен
 4. ROGUE[roug]
  • I. 1. мошеник, измамникROGUEs' gallery полицейски архив от снимки на престъпнициROGUEs' march музика, с която се изгонва провинил се войник2.
  • шег. пакостник, немирник, калпазанин, дявол3. див самец, който живее отделно от стадото (слон и пр.)4. биол. отклоняващ се от вида екземпляр/вариант/организъм5. плашлив кон6. мрачен/свиреп човек7. бот. бурен8. attr свиреп, зъл, подивял (за животно)II. 1. биол. отстранявам отклоняващи се от вида екземпляри/бурени2. мамя, измамвам, живея
  • мошенически
 5. SPOOF[spu:f]
  I. 1. измамвам, мятам, изигравам2. майтапяII. 1. измама2. шеговита пародия, майтап3. attr лъжлив, измислен
 6. BRUTE[bru:t]
  • I. 1. животно, добиче, звяр, гад, скот (и прен.)2. свиреп/жесток човек3. разг. зъл/себичен/нетърпим човекa BRUTE of a job страшно трудна/неприятна работаsuch a BRUTE of a day такъв ужасен ден, такова отвратително времеII. 1. животински, скотски2. груб, суров, жесток, свирепBRUTE facts голи/неумолими фактиBRUTE force/strength груба
  • физическа сила3. тежък, труден, непоносим
 7. FLAW[flɔ:]
  • I. 1. пукнатина, цепнатина, цепка, пролука2. недостатък, повреда,
  • дефект, петно, кусур3. юр. пропуск, грешка (в документа и пр.)II. 1. пуквам (се), цепвам (се), повреждам (се), развалям (се)2. юр. правя недействителен/невалиденIII. n внезапен вятър, шквал, краткотрайна буря,вихрушка
 8. RENDER['rendə]
  I. 1. отплащам се с, отдавам (което се следва)to RENDER homage to отдавам почит на, изразявам уважението си къмto RENDER good for evil отплащам се на злото с доброto RENDER obedience to подчинявам се наto RENDER thanks to благодаря на, изразявам благодарността си наRENDER to Caesar the things that are Caesar's дай кесаревото кесарю2. правя, оказвам (услуга и пр.), давам, оказвам (помощ)3. давам, представям (сметка, отчет и пр.)4. съгласявам се върху и оповестявам (присъда)5. карам, правя (да се чувствува и пр.)to RENDER someone speechless карам някого да занемееto RENDER someone furious вбесявам някогоthe tone RENDERed it an insult тонът го направи обидно/да звучи като обидаto be RENDERed useless ставам негоден6. лит., изк. предавам, изразявам, тълкувам, интерпретирам, изпълнявам (роля, муз. произведение и пр.)предавам, превеждам (на друг език) (into, in)7. топя, претопявам (мазнина) (и с down)8. стр. мажа, измазвам (стена)9. мор. отхлабвам, отпускам (въже), движа се гладко/леко (за въже)10. refl явявам се, отивам (at)11. ост. предавам (крепост) (и с up)II. 1. стр. (първа) мазилка (на стена)2. ост. наем, плащане
 9. NUISANCE['nju:səns]
  • 1. неприятност, безобразие, неудобство, беляwhat a NUISANCE! ex, че
  • неприятно2. нарушение на обществения ред, нередностcommit no NUISANCE!
  • пазете чистота! тук не се уринира3. досаден/неприятен човек/нещо, напастwhat a NUISANCE that child is! това дете е цяла напаст/е нетърпимо! to make a NUISANCE of oneself досаждам/дотягам (някому), двам до гуша (на някого)
 10. MITIGATE['mitigeit]
  v смекчавам, облекчавам, уталожвам, успокоявам, намалявам (болка, наказание и пр.)mitigating circumstances смекчаващи вината обстоятелства
 11. LEVERAGE['li:vəridʒ]
  • 1. тех. действие на лост, механична сила от употреба на лост
  • 2. тех. лостово предаване, лостов механизъм
  • 3. физ. отношение на рамената на лост
  • 4. прен. средства/начин за постигане на цел/упражняване на давление/влияние, връзка (при ходатайство)
  • to give someone LEVERAGE давам преимущество на/облагодетелствувам някого
 12. PRUNE[pru:n]
  I. 1. сушена синя слива (ам. и несушена)2. разг. противен човек3. морав цвятII. 1. кастря, окастрям, подрязвам (и с down, off, away)2. съкращавам, махам всичко излишноIII. вж. preen
 13. EGRESS['i:gres]
  1. възможност за/право на излизане, излаз2. изход3. астр. излизане от/край на затъмнение
 14. OMIT[ə'mit]
  1. пропускам, забравям (to do something /doing something да направя нещо)2. изпускам
 15. PREVALENT['prevələnt]a
  преобладаващ, широко разпространен, често срещан/употребяван
 16. EVOLVE[i'vɔlv]
  • 1. развивам (се)разгръщам (се), произхождам, произтичам (from)2.
  • измислям, създавам (план и пр.)3. физ., хим. отделям, излъчвам, изпускам
  • (топлина и пр.)
 17. ATTENUATE[ə'tenjueit]
  I. 1. отслабвам, намалявам, смекчавам2. разреждам, размивам3. отслабвам, изтънявамII. 1. изтънял, източен2. разреден, размит
 18. VICINITY[vi'siniti]
  1. околност (и), район, близостin the VICINITY of близо до, около, в околността/района на2. близост, родство (to с)
 19. HOG[hɔg]
  • I. 1. свиня, прасе, особ. кастриран шопар2. диал. шиле, биче годиначе3.
  • прен. лакомец, егоист, долен/мръсен човек, простакto go the whole HOG
  • върша нещо докрай/както трябваII. 1. изкривявам гръб2. подстригвам късо
  • (грива)3. мор. огъвам се, изкривявам се, изкорубвам се, измятам се (за
  • дъно на кораб)4. сграбчвам/ям лакомо5. държа се просташки/грубиянски
  • към6. използувам егоистично/само за свои цели7. авт. карам лудо/бясноto
  • HOG it прен. живея в кочина, спя дълбоко/тежко, ям лакомо
 20. SUSCEPTIBLE[sə'septibl]
  • 1. впечатлителен, възприемчив2. податлив, чувствителен (to към)3.
  • докачлив, обидчив4. допускащ, позволяващподдаващ се (to, of на)5.
  • влюбчив
 21. CURTAIL['kə:teil]
  v съкращавам, намалявам, скъсявам
 22. FINITE['fainait]
  1. определен, ограничен, с граници/предели2. грам. финитен, личен (за глагол)
 23. OVERSEE[,ouvə'si:]
  1. надзиравам, ръководя2. ам. наблюдавам, разглеждам

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview