Statistika

The flashcards below were created by user esko on FreezingBlue Flashcards.

 1. Demografická struktura je struktura obyvatelstva
  v členění podle
  věku,pohlaví, generace, kohorta
 2. Fisherův cenový index se počítá jako
  geometrický průměr Las. A Paascheho indexu
 3. Geometrický průměr se používá pro výpočet
  průměrného růstu
 4. Harmonický průměr se používá pro výpočet
  průměrné rychlosti, průměrná délka času k něčemu
 5. Je sledován vývoj tržeb. Hodnota vypočteného
  řetězového indexu je X. Znamená to, že došlo k
  (podle procent ke snížení či zvětšení
 6. Jestliže každou hodnotu statistického souboru
  zvýšíme o X0/0, rozptyl všech hodnot se
  • nezmění(pokud hodnoty o 4)(pokud by se zvětšil
  • dvakrát tak se zvětší i rozptyl)
 7. Jestliže každou hodnotu statistického souboru
  zvýšíme o X °k, variační koeficient všech hodnot se
  zvýší
 8. Koeficient šikmosti charakterizuje hodnoty
  statistického souboru z hlediska
  koncentrace(nahuštěnost) malých a velkých hodnot sledované proměnné v porovnání se symetrickým rozdělením četnosti
 9. Koeficient špičatosti charakterizuje hodnoty
  statistického souboru z hlediska: 
  koncentrace(nahuštěnosti)hodnot souboru kolem střední hodnoty(s gausovou křivkou)
 10. Mechanický pohyb obyvatelstva je dán
  prostorovým přemísťováním (stěhováním)
 11. Modus je definován jako: 
  • nejčastěji se vyskytující kategorie sledované
  • proměnné ve vztahu k nejbližšímu okolí
 12. Pojistná událost představuje: 
  • vznik povinnosti zaplatit škodu, událost na
  • kterou je pojištěný
 13. Pojistné plnění je částka, kterou: 
  musí pojišťovna zaplatit
 14. Pojistné riziko je: 
  míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
 15. Pokud chce X letá osoba zabezpečit svoji rodinu
  v případě, že by se během následujících X let stalo něco nepředvídatelného,uzavře: 
  životní pojistku
 16. Porodnost udává: 
  počet narozených na 1000 obyvatel
 17. Průměrné meziroční tempo růstu HDP vypočítáme
  jako
  geometrický průměr jednotlivých hodnot koeficientů růstu
 18. Průměrný koeficient růstu se počítá jako:
  • geometrický průměr n-1 odmocnina z podílu první a poslední hodnoty
  • geometrický průměr jednotlivých hodnot koeficientů růstu
 19. Průměrný meziroční absolutní přírůstek
  vypočítáme jako: 
  rozdíl poslední a první hodnoty dělený počtem období bez jedné
 20. Průměrný meziroční relativní přírůstek vypočítáme jako: 
  srovnání časové řády t s T-1 x 100
 21. Přirozený pohyb obyvatelstva je dán: 
  • přirozenou výměnou obyvatelstva zemřelý vs
  • narozený
 22. Sledovaným ukazatelem je prodávané množství.
  Hodnota vypočteného řetězového indexu X znamená došlo k: 
  o kolik procent se zvýší sníží
 23. Smíšené pojištění je kombinace: 
  dvou pojištění např. smrt a dožití
 24. U čtvrtletní časové řady zvolíme délku
  klouzavého průměru
  4
 25. Průměrná meziroční absolutní změna: 
  rozdíl poslední(nej)a první(nejstarší)dělené počtem období bez jedné
 26. Variační rozpětí se počítá jako podíl: 
  nejmenší a největší hodnoty
 27. Volba délky klouzavého průměru závisí na:
  • periodických či
  • neperiodických časových řadách, trendy, sezona,
 28. Vyberte správné vlastnosti rozptylu: 
  • pokud přičteme ke všem, nezmění se
  • pokud násobíme se,  zvýší se násobně
  • rozptyl součtu nebo rozdílu hodnot nez. proměných je vždy roven součtu rozptylu proměných
  • rozptyl konstanty je nula
 29. Arytmetický průměr četností dětí zaměstnanců firmy-příklad
  vážený aritmecký průměr suma zaměstnancůx dětí děleno počtem dětí
 30. Na základě zadaných hodnot variační koeficient-příklad
  • první rozptyl-s2)x=suma (x-aritmetický průměr x)to celé na druhou děleno n(počet)
  • druhá směrodatná odchylka x=odmocnina s2x
  • variační koeficient vx=odchylka/aritmetický průměr
 31. Vztah mezi příjmy a výdaj. Rozptyl a průměr výdajů příklad
  • za x do rovnice dosadím průměrný příjem, vyjde mi aritmetický výdaj.
  • rozptyl=číslo před x na druhou krát rozptyl příjmů
 32. Intervalové rozdělení příjmu, tabulka četností příklad
  udělám střední interval, a pak počítám vážený průměr suma x.n/suma n
 33. Uveden počet nehod,meziroční relativní přírustek nehod- příklad
  původní čas vydělit stem a pomocí výsledku dělím nový čas, vyjdou procenta
 34. koeficienty růstu, průměrná meziroční změna cen výrobků-příklad
  • prvně průměrný koeficient= n-1 odmocina poslední rok/první rok
  • poté relativní přírustek=průměrný koeficient-1 a výsledek v procentech
 35. Časová řada počet kilometrů, vypočítejte absolutní průměrnou změnu
  absolutní průměrná změna=poslední rok-první rok dělený počtem let-1 Yn-Y1/n-1
 36. V tabulce x servisní opravy, hodnota řetěžového indexu
  Požadovaný rok dělený minulým rokem, vyjdou procenta
 37. Řada tržeb v letech, vypočítejte bazický index a hodnotový index
  • Bazický index- požadovaný rok dělený základním rokem
  • hodnotový index- požadovaný rok dělený rokem předtím
 38. Fisherův cenový index
  • Lasherův index´=Suma q0.p1/SumaQ0
  • Pasherův index= suma Q1 děleno suma Q1krát p1
  • Fisherův index=Odmocnina Lasherův krát pasherův
Author:
esko
ID:
159748
Card Set:
Statistika
Updated:
2012-06-24 19:55:39
Tags:
statistika
Folders:

Description:
Statistika
Show Answers: