eng-bg 7

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
160050
Filename:
eng-bg 7
Updated:
2012-07-04 03:08:04
Tags:
eng bg
Folders:

Description:
eng-bg 7
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. ATTEND[ə'tend]
  • 1. внимавамобръщам внимание, слушам (to)to ATTEND to one's work гледам
  • си работата2. погрижвам се (to за), грижа ce (to за), обслужвам
  • (to)изпълнявам (поръчка) (to)3. прислужвам, грижа се (on, upon на, за)4.
  • посещавам, ходя, присъствувам (и с at на)5. главно прен. придружавам,
  • съпътствувам, съпровождамto be ATTENDed with/by свързан съм с (опасност,
  • трудности и пр.)may good luck ATTEND you желая ти успех6. ост. чакам,
  • очаквам
 2. INTERFERE
  v намесвам (се) (in), преча, меся (се), бъркам (се)
 3. it's very CONSIDERATE of you
  много мило от ваша страна
 4. CONSIDERATION[kən,sidə'reiʃn]
  • 1. обмисляне, обсъждане, разглежданеto give a problem one's careful
  • CONSIDERATION разглеждам внимателно въпросto give CONSIDERATION to a
  • problem проучвам въпросthe question under CONSIDERATION разглежданият
  • въпросa matter for our CONSIDERATION въпрос, който заслужава да
  • разгледаме/обсъдимfor your kind CONSIDERATION с молба да се
  • проучи/обсъди2. съображение, фактор, съобразяване, вземане предвид/под
  • вниманиеin CONSIDERATION of като се има предвид, предвид наon/under no
  • CONSIDERATION в никакъв случайto take something into CONSIDERATION
  • вземам/имам нещо предвид, to leave something out of CONSIDERATION не
  • вземам предвид нещоfrom CONSIDERATIONs of kindness от добрина3.
  • възнаграждение, отплата, юр. насрещна престация, еквивалентfor a
  • CONSIDERATION срещу заплащане/възнаграждениеin CONSIDERATION of като
  • възнаграждение за4. внимание, деликатност, уважениевнимателно отношение
  • (for)to have no CONSIDERATION for не мисля за, нехая за, не уважавамout
  • of CONSIDERATION for от внимание/уважение към5. ряд. значение, важностof
  • no CONSIDERATION без значениеmoney is no CONSIDERATION парите нямат
  • значениеpeople of CONSIDERATION важни хора
 5. CONSIGN[kən'sain]
  • 1. поверявам, предавам, оставям (to)to CONSIGN a body to the grave
  • погребвам2. търг. изпращам (стоки и пр.), давам на консигнация3. влагам
  • (пари в банка)
 6. THROUGHPUT['θru:put]
  1. производство (на фабрика, компютър и пр.)2. количеството материал, вложено в производствен и пр. процес
 7. DORMITORY['dɔ:mitəri]
  n обща спалня (в пансион и пр.)
 8. MITIGATION[,miti'geiʃn]
  n смекчаване, облекчаване
 9. CONSEQUENTLY['kɔnsikwəntli]
  1. следователно, затова2. последователно, логически
 10. FEASIBLE['fi:zibl]
  1. изпълним, осъществим, възможен, приложим2. правдоподобен, приемлив (за теория и пр.)3. разг. вероятен, удобен
 11. HAPHAZARD[hæp'hæzəd]
  I. a случаенin a HAPHAZARD way наслукиII. n чиста случайностat/by HAPHAZARD наслукиIII. adv както дойде, как да е
 12. EVOLVE[i'vɔlv]
  • 1. развивам (се)разгръщам (се), произхождам, произтичам (from)2.
  • измислям, създавам (план и пр.)3. физ., хим. отделям, излъчвам, изпускам
  • (топлина и пр.)
 13. PREMISE['premis]
  • I. 1. предпоставка, предварително условие2. рl помещение, сграда,
  • заведение, къща (заедно с двора)on the PREMISEs в заведението/сградата,
  • на мястотоto warn someone off the PREMISEs предупреждавам някого да
  • напусне сградата/заведението и пр3. рl юр. встъпителна част на
  • документII. 1. правя предпоставка, предпоставям, приемам (that че)2.
  • въвеждам, започвам (with)
 14. SQUEAK[skwi:k]
  • I. 1. писукам, църкам, цвърча2. скърцам (за врата и пр.)3. sl. издавам
  • тайна, доноснича, издайничаII. 1. писък, писукане, цвърчене2. скърцане,
  • скръцване3. едва спечелен успех/победаa narrow/near/close/tight SQUEAK
  • избавяне на косъмto have a narrow SQUEAK едва се спасявам
 15. BEARER['bεərə]
  • 1. носител, приносител, носач2. предяви тел (на чек и пр.)3. good/poor
  • BEARER дърво/растение. което дава/не дава много плод, което ражда/не
  • ражда много
 16. INSTIGATOR['instigeitə]n
  подстрекател, подбудител
 17. INFATUATED[in'fætjueitid]
  • a увлечен, заслепен, оглупял (особ. за безумно влюбен) (with, by)she has
  • become INFATUATED with him тя лудее по него, той езавъртял главата
 18. IMPOSE[im'pouz])
  • 1. налагам (задължение. данък и пр.)refl натрапвам се (on, upon)2.
  • заблуждавам, мамя, измамвам, използувампробутвам, хързулвам (on, upon)3.
  • правя впечатление, импонирам (on, upon)4. печ. връзвам на страници5.
  • ост. слагам, поставям, турям (on, upon
 19. SOGGY['sɔgi]
  1. влажен, мокър, просмукан2. блатист, мочурлив3. клисав4. прен. тежък, скучен
 20. Soggy Bottom Boys

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview