Chinese_disaster

The flashcards below were created by user indigo33 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 地震
  • Dìzhèn
  • earthquake
 2. 芮氏規模
  • Ruì shì guīmó
  • The magnitude
 3. (颳/ 有) 颱風
  • (Guā/ yǒu) táifēng
  • Here comes the typhoon
 4. (放) 颱風假
  • (Fàng) tái fēng jiǎ
  • typhoon holiday
 5. 水災 / 水患
  • Shuǐ zāi / Shuǐhuàn
  • flood
 6. 豪雨 / 大雨
  • Háo yǔ / Dà yǔ
  • heavy rain 
 7. 下雨
  • Xià yǔ
  • rain 
 8. 好像快下雨
  • Hǎo xiàng kuài xià yǔ
  • seem like going to rain 
 9. (下) 毛毛雨
  • (Xià) máo mao yǔ
  • drizzle
 10. 旱災
  • Hàn zāi
  • drought
Author
ID
160722
Card Set
Chinese_disaster
Description
disaster
Updated
Show Answers