Chinese_order drinks

The flashcards below were created by user indigo33 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 請問要買甚麼?
  • Qǐng wèn yāo mǎi shén me?
  • What do you want to buy?
 2. 你要點甚麼?
  • Nǐ yào diǎn shén me?
  • What do you wnat to order?
 3. 熱的 / 冷的
  • Rè de / Lěng de
  • hot / cold or iced
 4. 大杯 / 中杯 / 小杯
  • Dà bēi/ zhōng bēi/ xiǎo bēi
  • Grande / Tall / short
 5. 飲料
  • Yǐn liào
  • drink
 6. 黑咖啡
  • Hēi kā fēi
  • black coffee
 7. (榛果)拿鐵
  • ( Zhēn guǒ ) ná tiě
  • ( Hazelnut ) Latte
 8. (加) 糖 / (加) 奶精
  • (Jiā) táng / (jiā) nǎi jīng
  • (add) sugar / (add) cream
 9. 香草
  • Xiāng cǎo
  • Vanilla
 10. 牛奶
  • Niú nǎi
  • milk
 11. 摩卡
  • Mó kǎ
  • Mocha
 12. 卡布奇諾
  • Kǎ bù jī nuò
  • cappuccino
 13. 杯子 / 馬克杯 / 玻璃杯 / 紙杯
  • Bēi zi/ mǎ kè bēi/ bō lí bēi / Zhǐ bēi
  • cup / mug / glass / paper cup
Author
ID
160725
Card Set
Chinese_order drinks
Description
order or buying drinks
Updated
Show Answers