Chinese_fruit

The flashcards below were created by user indigo33 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 楊桃 / 葡萄柚 / 橘子
  • Yáng táo / Pútáo yòu / júzi
  • star fruit / grape fruit / tangerine
 2. 草莓 / 藍莓 / 葡萄
  • Cǎo méi / lán méi / pú táo
  • strawberry / blue berry / grape
 3. 蓮霧 / 枇杷 / 梅子
  • Lián wù / pí pá / méi zi
  • wax apple / loquat / plum 
 4. 桑椹 / 鳳梨 / 檸檬
  • Sāng shèn / fèng lí/ níng méng
  • mulberry / pineapple / lemon
 5. 櫻桃 / 桃子 / 
  • Yīng táo / táo zi /
  • cherry / peach 
 6. 百香果 / 荔枝 / 芒果
  • Bǎi xiāng guǒ / Lì zhī / mán gguǒ
  • passion fruit / litchi / mango
 7. 柳橙 / 柳丁
  • Liǔ chéng / liǔ dīng
  • orange
 8. 西瓜 / 香瓜
  • Xī guā / xiāng guā
  • water melon / cantaloupe
 9. 木瓜 / 蕃茄 / 香蕉
  • Mù guā / fān jiā / xiāng jiāo
  • papaya / tomato / banana 
 10. 蘋果 / 梨子 / 芭樂
  • Píng guǒ / lí zi / bā lè
  • apple / pear / guava 
 11. 切水果
  • Qiè shuǐ guǒ
  • cut / slice fruit into pieces 
Author
ID
160729
Card Set
Chinese_fruit
Description
Fruit
Updated
Show Answers