Chinese_Ballet

The flashcards below were created by user indigo33 on FreezingBlue Flashcards.

 1. (跳) 芭蕾舞
  • (Tiào) bā lěi wǔ
  • (dance) ballet
 2. 天鵝湖
  • Tiān' é  hú
  • swan lake
 3. 胡桃鉗
  • Hú táo qián
  • nutcracker
 4. 吉賽兒
  • Jí sài er
  • Giselle
 5. 古典 / 現代
  • Gǔ diǎn / xiàn dài
  • classic / modern
 6. 公演 / 演出 / 表演
  • Gōng yǎn / Yǎnchū /Biǎoyǎn
  • performance / show
 7. 劇院
  • Jù yuàn
  • theatre
 8. 舞台
  • Wǔ tái
  • stage
 9. 要一起去看芭蕾舞嗎?
  • Yào yī qǐ qù kàn bā lěi wǔ ma?
  • Would you like to go to the ballet together?
 10. 世界各地
  • Shì jiè gè dì
  • around the world
 11. 巡迴表演
  • Xún huí biǎo yǎn
  • tour
 12. 我拍了一些影片
  • Wǒ pāi le yī xiē yǐng piàn
  • I shot some video
Author:
indigo33
ID:
160829
Card Set:
Chinese_Ballet
Updated:
2012-07-03 10:34:56
Tags:
Chinese Vocabulary
Folders:

Description:
Ballet
Show Answers: