eng-bg8

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
161134
Filename:
eng-bg8
Updated:
2012-07-11 02:57:25
Tags:
eng bg8
Folders:

Description:
eng-bg8
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. DIMINISHED
  [di'miniʃt]
  1. v намалявам (се), смалявам (се), отслабвам (и прен.), чезна, бледнея, гаснаDIMINISHed in power с намалена власт/влияниеlaw of DIMINISHing returns ик. закон за намаляващите доходи
  1. намален, снижен, отслабнал

  2. засрамен, посрамен, унижен, муз. намален (за интервал)

  DIMINISHED responsibility юр. намалена вменяемост
 2. FRAUDULENCE['frɔ:djuləns]
  n измамливост, мошеничество, измама
 3. IMPLICIT[im'plisit]
  • 1. който се подразбира, косвен, ням, скриткойто се съдържа, заключава
  • (in)IMPLICIT denial мълчаливо отричанеIMPLICIT function мат. неявна
  • функция2. пълен, абсолютен, неограничен, безрезервенIMPLICIT faith сляпа
  • вяра
 4. IMPLY[im'plai]
  • 1. съдържам, заключавам в себе си, предполагам, имам за предпоставка,
  • означавам, знача2. загатвам, подмятам, инсинуирам, искам да кажаsmoke
  • implies fire има си крушка опашка
 5. CAVEAT['keiviat]
  • 1. n лат. юр. възражение (to)to enter/put in a CAVEAT правя възражение
  • (against срещу)2. предупреждение, протест3. ам. искане за временен
  • патент, възражение срещу подновяване на временен патентCAVEAT emptor на
  • риск на купувача
 6. EXPLICIT[iks'plisit]
  a изричен, определен, категоричен, ясно формулиран
 7. GROOVE[gru:v]
  • 1. правя жлеб/вдлъбнатина/прорез/бразда2. заживявам монотонно/по
  • установен ред3. ам. sl. радвам (някого), радвам се на, изпитвам
  • удоволствие от4. ам. възбуждам, развълнувам5. ам. прекарвам много
  • приятно6. ам. влияем си взаимнопасваме си (together), погаждаме се
 8. MOB[mɔb]
  • I. 1. тълпа, сган, сбирщина, простолюдиеthe MOB ост. масите2. sl. апашка
  • шайка/банда3. австрал. стадо4. attr на тълпатаMOB law/rule закон на
  • тълпата/на линча, саморазправаMOB oratory площадно ораторствоII. 1.
  • тълпя се, трупам се2. нападам, нахвърлям се върху3. обграждам и
  • акламирам
 9. JOSTLE['dʒɔsl]I
  • . v бутам (се), блъскам (се) (with, against), пробивам си път с лактиto
  • JOSTLE out избутвам, изблъсквамII. n бутане, блъскане, бутаница,
  • блъсканица, сблъскване (и прен.) = BUMP
 10. PETTY['peti]
  • 1. дребен, незначителен, маловаженPETTY cash дребни приходи/разноски,
  • дребни пари2. PETTY jury юр. редовни съдебни заседателиPETTY sessions
  • (правораздаване в) мирови съд3. дребнав4. в малък мащаб, с малък
  • ранг/долен чинPETTY farmer/bourgeoisie дребен селски
  • стопанин/буржоазияPETTY officer мор. старшина
 11. Petty thefts are threats to be endured.
  дребни кражби заплашват да продължат
 12. TAMPER['tæmpə]
  • 1. меся се, вмесвам се, бъркам се2. пипам, бърникам3. подправям,
  • фалшифицирам4. опитвам се да подкупя свидетел5. правя безразсъдни/опасни
  • експерименти
 13. ALTER['ɔ:ltə]
  1. променям (се), изменям (се)2. поправям, преправям (дреха и пр.)
 14. SUSTAINED[səs'teind]
  1. продължителен, непрекъснат, постоянен2. физ. незатихващ, незаглъхващ (за вълни)
 15. ANTICIPATE[æn'tisipeit]
  • 1. очаквам, предвиждам, предчувствувам, предугаждам, предвкусвам2.
  • предварвам, изпреварвам, изпълнявам предварително (заповед, желание),
  • изхарчвам предварително, обсъждам/разисквам предварително3. избързвам
  • със събитие (в разказ и пр.)
 16. COPE[koup]
  • I. v справям се (with с)II. 1. църк. филон2. прен. сводthe COPE of
  • heaven небесният сводIII. 1. покривам2. надвиснал съм над3. слагам
  • корниз/парапет на
 17. DEPLETION[di'pli:ʃn]
  n изпразване, изчерпване, намаляване, изтощаване, изтощение
 18. COUNTER['kauntə]
  • I. n тезгях, щанд, гише (в банка)over the COUNTER чрез посредник (за
  • продaжба), без рецепта (за лекарство)under the COUNTER тайно, по
  • нечестен/по втория начин (за нещо купено, продадено)II. 1. жетон, чип2.
  • пул3. брояч, тех. тахиметърIII. 1. предница (на кон)2. форт (на
  • обувка)3. фехт. париране, при което се описва кръг, бокс ударas COUNTER
  • to като противовес/отговор на4. извита задна част на кораб5. ам. прен.
  • спирачкаIV. a противоположен, обратен, насрещенCOUNTER orders заповеди,
  • които отменят предишнитеV. adv в обратна посока, обратноto go/hunt/run
  • COUNTER тичам в обратна посокаCOUNTER to противно на, в противовес наto
  • run/go COUNTER to противореча наVI. 1. противопоставям се (на),
  • отговарям на (удар, довод и пр.), отвръщам, възразявам2. отблъсквам,
  • парирам, нанасям противоудар
 19. PRETEND[pri'tend]
  • 1. претендирам, предявявам/изявявам претенции (to за)2. преструвам се,
  • правя се, играя на ужto PRETEND illness преструвам се на боленlet's
  • PRETEND to be robbers хайде да играем на разбойници
 20. DRAWBACK['drɔ:bæk]
  1. спънка, пречка, неудобство, затруднение2. недостатък, отрицателна страна, намаление, отстъпка
 21. FINITE['fainait]
  1. определен, ограничен, с граници/предели2. грам. финитен, личен (за глагол)

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview