english

The flashcards below were created by user tony on FreezingBlue Flashcards.

 1. amoral
  без морален стандарт; нито морален, нито неморален; не може да различи добро и лошо
 2. anesthetic
  без чувства; упойка срещу болка
 3. atypical
  нетипичен
 4. amorphous
  безформен (аморфен)
 5. analgesic
  аналгетик, лекарство срещу болка без загуба на съзнание
 6. ambience
  Чувство асоциирано с място, човек или нещо; атмосфера
 7. ambiguous
  двусмислен; несигурен
 8. ambidextrous
  служи еднакво и с двете ръце ; двуличен
 9. ambiguity
  двусмислие
 10. ambivalence
  амбивалентност, двойнствено отношение
 11. ambivalent
  двойнствен, противоречив
 12. annals
  летописи
 13. annuity
  годишна рента; инвестиция/застраховка  която осигурява годишна рента
 14. biennial
  биенале, на две години веднъж
 15. biannual
  два пъти годишно
 16. centennial
  сто годишнина
 17. millenium
  милениум, хиляда години
 18. per annum
  anually, per year (годишно)
 19. perennial
  целогодишен; постоянен-многогодишен
 20. semiannual
  полугодишно
 21. superannuated
  изостанал от времето си; пенсиониран поради старост
 22. anno domini (A.D.)
  • интервал от време през християнската вяра
  • (След Христос)
 23. bicentennial
  200 годишнина
 24. triennial
  три години
 25. amphibian
  амфибия (животно)
 26. amphibious
  "амфибичен"
 27. boast
  хваля се; хвалба
 28. boastfully
  хвалебствено
 29. boastfulness
  самохвалство
 30. bravado
  перчене
 31. reliance
  • разчитане
  • вяра, доверие
  • сигурностувереност
 32. tribal
  племенен
 33. cheer up
  веселя,забавлявам,обнадеждавам
 34. cheer
  • одобрителен вик,
  • аплодирам, акламирам, ръкопляскам
 35. exaggerate
  преувеличавам
 36. flunk
  • късам на изпит, скъсан на изпит
  • Fail to reach the required standard in (an examination, test, or course of study).
  • Judge (a student or examination candidate) to have failed to reach the required standard.
 37. doubtful
  съмнителен
 38. dazzle
  заслепявам, удивлявам
 39. insurgency
  бунт
 40. counterinsurgency
  борба с бунтовници
 41. tailored
  • 1. severely simple in line or design; "a neat tailored suit"; "tailored curtains"
  • 2.tailored - (of clothing) custom-made
 42. vast
  огромен
 43. cachet
  параф, одобряващ(одобрителен) печат
 44. carry out
  • извършвам, завършвам, върша,
  • изпълнявам
  • изработвам
  • осъзнавам
  • водя,возя
  • доведа
  • отнасям
  • придружавам
  • съзнавам, усещам се
 45. blowback
  ответен удар
 46. casaulty
  жертва
 47. engendering
  поражда
 48. confound
  обърква
 49. ravage
  • опустошавам, разрорявам, съсипвам
  • Verb:
  • Cause severe and extensive damage to: "fears that a war could ravage their country".
  • devastate - destroy - ruin - waste - havoc - desolate

  • Noun:
  • The severely damaging or destructive effects of something: "his face had withstood the ravages of time".
  •  havoc - devastation - destruction - ruin - desolation
 50. martyred
  (религиозен) мъченик
 51. ought to
  • длъжен съм, дълг, дължа
  • трябвам
 52. cajole
  галя се, глезя; милвам, помилвам
 53. candid
  откровен
 54. candidly
  откровено
 55. warfare
  война
 56. overhear
  • заварвам
  • изненадвам
  • издебвам
 57. suddenly
  • внезапно
  • неочаквано
  • изведнъж
 58. reckon with
  справям се с
 59. reckon
  • смятам
  • броя
 60. spike
  • острие
  • кама
  • връх
  • шип
 61. strain
  • пренапрежение
  • голямо усилие
  • обтегнатост
 62. engage
  • въвличам в
  • нападам
  • ангажирам (се)
 63. in vain
  безрезултатно, безуспешно
 64. vain
  • безплоден
  • безполезен
  • безуспешен
  • напразен
 65. anguish
  мъка, мъчение
 66. quarrel
  кавга
 67. dismissed
  отхвърлена
 68. ultimate
  • (най)-последен
  • най-краен
 69. frustrated
  разочарован, недоволен
 70. seldom
  рядко
 71. dire
  сериозен, тежък, важен, катастрофален
 72. account
  account for
  • причина, ставам причина
  • формирам, тълкувам, обяснявам
 73. bonded
  залепени
 74. level off
  се стабилизира
 75. soar

  soared
  извисявам, рея, възвисявам се

  скочи(ха)
 76. sober
  • трезвен;
  • изтрезнявам
 77. constitute
  представлява
 78. trigger
  to trigger
  тригер, спусък на пушка

  задейства, започва, натискам спусъка
 79. layer on
  слой върху
 80. lessen
  подценявам, намалявам
 81. trend
  тенденция
 82. enlisted man

  enlist
  редник

  постъпвам във войската
 83. outreach
  въздействие
 84. treat

  to treat
  лечение, почерпка, наслада

  третирам, почерпя
 85. endure
  издържам, трая, изтрайвам
 86. defy
  не се поддавам на
 87. brat
  келеме, хлапе
 88. edgy
  нервен
 89. fellow
  колега, другар, събрат
 90. useful
  полезен
 91. irritate
  дразни, ядосвам
 92. encounter
  сблъсквам се с, натъквам се на
 93. juggle
  жонглирам
 94. strain
  пренапрежение, напрежение, голямо усилие
 95. lash

  lashing out
  язвителна забележка, остра критика

  нахвърля
 96. unnerved
  сконфузен
 97. slack
  застой
 98. anxiety
  безпокойство
 99. restless
  неспокоен
 100. reckless
  безразсъден
 101. endorse
  • одобрявам
  • подписвам се като поръчител
 102. glamorize
  възвеличавам
 103. resilience
  бодрост, въодушевление
 104. slogan
  лозунг, девиз
 105. myriad
  безброй
 106. commitment
  ангажимент, задължение
 107. selfish
  егоистичен
 108. retract
  вземам си думите назад
 109. throughout, through
  през
 110. haltingly
  колебливо
 111. struggle
  борба, усилие
 112. stigma
  клеймо, позор, стигма
 113. defuse
  • to remove the cause of tension from (a crisis, etc.),
  • обезвреждам ?
 114. furious
  яростен
 115. livid
  вбесен
 116. dismissive
  пренебрежителен
 117. anxious
  неспокоен
 118. hopeful
  надежден, обещаващ, който се надява
 119. cherish
  грижа се нежно за, обичам много
 120. forsake
  отказвам се, отричам се, изоставям
 121. fan out
  move outward = diffuse, spread out, spread
 122. outward
  навън
 123. noose
  примка
 124. stammer
  • заеквам
  • To speak with involuntary pauses or repetitions.
 125. sob
  • плача, ридая
  • ридание, сълза
 126. confound
  • бъркам, забърквам
  • обърквам
 127. literal
  буквален
 128. horrific
  ужасяващ
 129. a drape
  to drape
  драперия

  To cover, dress, or hang with or as if with cloth in loose folds
 130. casket
  ковчег, сандък
 131. gasket
  уплътнител
 132. remission
  опрощаване; намаление;
 133. bugler
  тръбач
 134. graveside
  The area beside a grave.
 135. volley
  залп

  давам залп; изпълнявам воле
 136. chipper
  • To chirp or twitter, as a bird (чурулика) ?
  • cheerful.
 137. chirp
  чуруликане
 138. cheerful
  весел
 139. plump
  закръглен
 140. pasture
  пасбище
 141. peel
  беля, обелвам
 142. to dice
  To cut (food) into small cubes.
 143. sparse
  Occurring, growing, or settled at widely spaced intervals; not thick or dense
Author:
tony
ID:
161747
Card Set:
english
Updated:
2012-07-16 21:01:12
Tags:
english
Folders:

Description:
english
Show Answers: