eng-bg9

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
162150
Filename:
eng-bg9
Updated:
2012-09-17 15:10:18
Tags:
eng bg9
Folders:

Description:
eng-bg9
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. problems revolve around these issues
  проблема се върти около следните въпроси
 2. Excessive flooding
  нарастващ флуд
 3. JABBER['dʒæbə]
  I. 1. бърборя, дърдоря, бръщолевя2. ломотя, изломотвамII. 1. бърборене, дърдорене, бръщолевене2. ломотене
 4. PERTINENT['pə:tinənt]
  1. уместен2. отнасящ се (to до)
 5. QUENCH[kwentʃ]
  • 1. гася, загасявам (огън, сдетлина), угасвам2. уталожвам (се),
  • утолявам3. потискам (желание), убивам (вяра и пр.), слагам край на,
  • потушавам (въстание и пр.)4. охлаждам (и тех.), тех. закалявам
  • (стомана)5. sl. накарвам (някого) да млъкне, затварям (някому) устата
 6. OATH[ouθ]
  • 1. клетва, заричане, оброкOATH of allegiance клетва за вярност, войнишка
  • клетваOATH of office клетва при встъпване вдлъжностon/under OATH под
  • клетваto make/takc/swear an OATH, to take the/an OATH полагам клетва,
  • заклевам сеto put someone on/under OATH юр. заклевам някогоon my OATH
  • честна дума2. псувня, богохулство
 7. THRESHOLD['θreʃould]n
  праг (и прен.)on the THRESHOLD of пред прага на, в началото наto stumble at/on the THRESHOLD сбърквам още от самото начало
 8. PAINSTAKING['peinz,teikiŋ]I.
  a старателен, усърден, прилежен, ревностен, щателенII. n старание, усърдие, прилежание
 9. DISSUADE[di'sweid]
  v разубеждавам, раздумвам (someone from doing something някого да прави нещо)
 10. TOUGH[tʌf]
  • I. 1. жилав, твърд2. як, здрав, жилав, издръжлив (за човек)3. упорит,
  • мъчен, труден, тежъкa TOUGH customer прен. размирник, необуздан човек,
  • грубиянTOUGH policy твърда/безкомпромисна политикаa TOUGH job трудна
  • работаTOUGH luck! that's TOUGH! (лощ) късмет! неприятна работа! жалко4.
  • ам. sl. груб, безпощаден, бандитски, престъпен5. непоправим,
  • закоравялII. n ам. sl. бандит, гангстер, главорез, опасен хулиган,
  • престъпник
 11. VICE[vais]
  • I. 1. порок, поквараhe has no redeeming VICE той e прекален светец2.
  • недостатък, недъг, дефект3. лош нрав (на кон, куче и пр.)4. лит., театр.
  • the VICE олицетворение на порока в средновековните комедии, клоунII. 1.
  • тех. менгемеas firm as a VICE здраво стегнат/закрепен, неподвижен2.
  • силно стискане при ръкуванеIII. v слагам/стягам/стискам (като) в
  • менгемеIV. n разг. заместник (на президент и пр.)V. prep лат. на мястото
  • на
 12. HACKSAW['hæksɔ:]
  n тех. ножовка
 13. SLOPE[sloup]
  • I. n наклон, наклоненост, полегатост, склон, скат, откосSLOPE of a curve
  • мат. кривинаSLOPE up нанагорнищеSLOPE down нанадолнищеrifles at the
  • SLOPE воен. пушки на рамоto do a SLOPE slopeII. 1. наклонявам (се),
  • навеждам (се), спускам (се)to SLOPE up издигам се, възвишавам се (за
  • терен и пр.)to SLOPE down накланям се, спускам се надолуto SLOPE
  • forward/backward наклонен съм надясно/наляво (за почерк)to SLOPE arms
  • воен. слагам пушки на рамо2. sl. измъквам се, офейквам (и с off)
 14. ANNEAL[ə'ni:l]
  1. meх. калявам (стъкло, метал)2. опалвам, изпичам (глеч и пр.)
 15. QUENCH[kwentʃ]
  • 1. гася, загасявам (огън, сдетлина), угасвам2. уталожвам (се),
  • утолявам3. потискам (желание), убивам (вяра и пр.), слагам край на,
  • потушавам (въстание и пр.)4. охлаждам (и тех.), тех. закалявам
  • (стомана)5. sl. накарвам (някого) да млъкне, затварям (някому) устата
 16. FILE[fail]
  • I. 1. пила2. разг. хитрецit needs the FILE прен. има нужда от
  • изглажданеII. 1. пиля, изпилявам2. прен. изглаждам, обработвамIII. 1.
  • папка, дело, архива, картотека, списък2. досиеIV. 1. регистрирам,
  • картотекирам, нареждам/пазя в архива2. подавам (молба и пр.)3. изпращам
  • (дописка) във вестникV. 1. редица (един зад друг)in single/Indian FILE в
  • индийска нишка2. шах вертикална редица квадратиVI. v марширувам/вървя в
  • колона, дефилирамfile away отминаваме в редициfile in влизаме/точим се
  • един по единfile off-file awayfile out излизаме/източваме се един по
  • единfile past дефилирам край
 17. DINE[dain]
  • 1. обядвам, вечерямto DINE in обядвам/вечерям в къщиto DINE out
  • обядвам/вечерям навънsl. оставам без обед/вечеря2. давам обед/вечеря
  • (някому), нагостявам, нахранвам, побирам, събирам (даден брой лица-за
  • маса)
 18. DIN[din]
  I. n врява, глъч (ка), трясък, грохотII. 1. вдигам врява/глъч2. проглушавам, кънтя, прен. опявам, повтарям до втръсванемаса)
 19. HUM[hʌm]
  • I. 1. бръмча, буча2. тананикам със затворена уста3. мънкамto HUM and ha
  • (w) разг. мънкам, хъкам, говоря неуверено, колебая се, увъртам4. оживен
  • съм (за търговия, работа)to make things HUM, to keep things HUMming
  • раздвижвам работата/нещата, не оставям работата да спреa town HUMming
  • with activity оживен град5. sl. воняII. 1. бръмчене, бучене2. мънкане,
  • хъкане3. далечен/глух шумthe HUM of conyersation глъчка, неясен шум от
  • разговор4. оживление, дейностIII. int хм! (изразява колебание,
  • несъгласие)
 20. Present Perfect
  We use the Present Perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. You CANNOT use the Present Perfect with specific time expressions such as: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. We CAN use the Present Perfect with unspecific expressions such as: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc.

  • Examples:
  • I have seen that movie twenty times.I think I have met him once before.There have been many earthquakes in California.People have traveled to the Moon.People have not traveled to Mars. Have you read the book yet? Nobody has ever climbed that mountain. A: Has there ever been a war in the United States?
  • B: Yes, there has been a war in the United States.
 21. ACHE[eik]
  1. болка (и преч.) to be all ACHEsand pains всичко ме боли2. (силен) копнеж
 22. SPECIES['spi:ʃi:z]
  1. биол. вид2. род, вид, сорт, порода, разновидностthe/our SPECIES човешкият род

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview