BIS

Card Set Information

Author:
fung_gust
ID:
163483
Filename:
BIS
Updated:
2012-08-03 06:48:55
Tags:
BIS compre wan
Folders:

Description:
BIS for compre (wan)
Show Answers:

 1. GNP(Gross National Product)

  GDP(Gross Domestic Product)
 2. เป็นตัววัดความเจริญของระบบเศรฐกิจ มีหน่วยเป็นเงิน มูลค่าตามราคาตลาด ของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ประเทศผลิตได้
 3. GNP(Gross National Product)
  ผลิตจากคนไทย ที่มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะผลิตที่ไหน
 4. GDP(Gross Domestic Product)
  ต้องถูกผลิตในขอบเขตของประเทศไทย ใครเป็นคนผลิตก็ได้
 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดว่าประเทศนั้นเจริญดีหรือเปล่า
  ใช้ GDP เพราะ เก็บข้อมูลได้ง่ายและครบถ้วนกว่า

  =

  GDP / จำนวนประชากร หรือ การเพิ่มขึ้นของ GDP จากปีที่แล้วเป็น %

  --> สูงดี
 6. ประเภทของเศรฐกิจ
  • 1.ทุนนิยม
  • 2.สังคมนิยม
  • 3.คอมมิวนิสต์
 7. 1.ทุนนิยม
  รัฐไม่ยุ่งกับการทำงานของเอกชน รัฐมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ
 8. 2.สังคมนิยม
  เอกชนกับรัฐบาลทำงานร่วมกัน โดยรัฐบาลดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ
 9. 3.คอมมิวนิสต์
  ทุกอย่างเป็นของรัฐ
 10. เป้าหมายของระบบเศรฐกิจ
  • 1.ความเจริญ
  • 2.สเถียรภาพ
  • 3.ความเป็นธรรม
  • 4.เสรีภาพ
 11. 1.ความเจริญ
  ดูจาก % การเพิ่มของ GDP

  เพิ่มมากก็ไม่ดี --> เงินเฟ้อ
 12. 2.สเถียรภาพ
  ต้องให้ % ของ GDP เพิ่มคงที่
 13. 3.ความเป็นธรรม
  ได้ผลตอบแทนเท่าๆกัน
 14. 4.เสรีภาพ
  ใครอยากทำอะำไรก็ทำ รัฐต้องดูแลไม่ให้เกิดการเอาเปรียบ
 15. Public debt (หนี้สาธารณะ)
  หนี้ที่รัฐบาลหนึ่งสร้างขึ้นมา แล้วรัฐบาลต่อไปต้องใช้คืน โดยเอามาจากเงินภาษี
 16. เครื่องมือที่รัฐบาลใช้ในการดูแลสเถียรภาพของระบบเศรฐกิจ
  • 1.Fiscal Policy(นโยบายการคลัง) มาจากกระทรวงการคลัง
  • 2.Mondary Policy(นโยบายการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 17. 1.Fiscal Policy(นโยบายการคลัง) มาจากกระทรวงการคลัง
  -ปัญหาหลักๆ -> เศรฐกิจตกต่ำ และเงินเฟ้อ
  -เครื่องมือ ->
  1.การใช้จ่ายเงินของรัฐ
  2.ภาษี
  3.หนี้สาธารณะ
 18. 2.Mondary Policy(นโยบายการเงิน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  -ดูแลเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
  -เครื่องมือ
  1.ซื้อ ขายพัธบัตร
  2.อัตราดอกเบี้ยที่คิดกับธนาคารพานิชย์
  3.เปลี่ยนแปลงเงินสำรอง
  4.จูงใจทางศีลธรรม
  5.เงื่อนไขผ่อนส่ง
 19. ...  Market segmentation, targeting and positioning  ...
 20. ..  Market  ..
  มี 3 ประเภท
 21. 1.Mass market
  -1 ตลาด 1 ผลิตภัณฑ์

  -ได้เปรียบในแง่ต้นทุน เพราะตลาดมีคนจำนวนมาก
 22. 2.Product-variety marketing
  -มีผลิตภัณฑ์หลายๆรูปแบบ เช่น โยเกิร์ต มีหลายรสชาด, น้ำอัดลม มีหลายขนาด

  -ความต้องการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเเวดล้อม
 23. 3.Target marketing
  -แบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายในแต่ละตลาด

  -ต้นทุนแพง
 24. ขั้นตอนการทำ Target marketing
  • 1.Market segmentation
  • 2.Market targeting
  • 3.Market positioning
 25. 1.Market segmentation
  -หาปัจจัย หรือ ตัวแปร ที่จะใช้ในการแบ่งตลาด

  -ทำ profile ของแต่ละ segment (ตลาด)
 26. 2.Market targeting
  • -ดูความน่าสนใจของแต่ละ segment
  • -เลือกตลาดที่จะทำ
 27. 3.Market positioning
  • -หาจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์
  • -ทำ market mix (4Ps) ให้สอดคล้องกับ position ที่วางไว้
 28. 1.Market segmentation
  • 1.ปัจจัยและตัวแปร
  • -Geographic = พื้นที่, ภูมิภาค, ขนาดของเมือง
  • -Demographic = เพศ, อายุ, รายได้, ครอบครัว --> ได้รับความนิยทสูง เพราะวัดได้ง่ายและชัดเจน
  • -Psychographic = ความคิด


  2.ทำ profile ของแต่ละ segment = ข้อมูลต่างๆของแต่ละ segment เช่น จำนวนคน, ชอบอะไร
 29. ** สิ่งที่บอกว่าปัจจัยหรือตัวแปรไหนใช้งานได้ดี
  • 1.Measurability = บอกขนาดได้
  • 2.Accessibity = สามารถเข้าถึงในแต่ละ segment ได้ ถ้าคนใน segment ต่างกันมาก จะไม่ดี
  • 3.Substantiality = ตลาดใหญ่พอที่จะได้กำไร
  • 4.Actionability =ให้สอดคล้องกับบริษัท
 30. 2.Market targeting
  • 1.ดูความน่าสนใจของแต่ละ segment
  • 2.การเลือก segment
 31. 1.ดูความน่าสนใจของแต่ละ segment
  • 1.1 Size กับ Growth
  • ขนาดใหญ่และการเจริญเติบโตสูง
  • 1.2 Structure(โครงสร้างของ segment)
  • -ความแข็งแรงของยบริษัทคู่แข่ง
  • -สินค้าทดแทน ถ้ามีของเดียวกันอยู่เยอะ ถ้าปรับราคาก็เสียลูกค้า
  • -ผู้ซื้อ เรามีอำนาจในการต่อรองแค่ไหน
  • -Supplier ถ้ามีน้อยจะไม่ค่อยมีทางเลือก
  • -Company objective and resource เป้าหมายของบริษัทสอดคล้องกับ segment ไหน
 32. แล้วจะเลือกแบบไหน ?
  • 1.Resource
  • 2.ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
  • 3.life cycle ของผลิตภัณฑ์
  • 4.ความต้องการของตลาด
  • 5.คู่แข่งใช้นโยบายแบบไหน
 33. 2.การเลือก segment
  • 1.Undifferentiate เลือกสิ่งที่คล้ายไกันของแต่ละตลาดมาทำเป็นของชิ้นเดียว แล้วไปขายทั้งตลาด
  • 2.Differentiate เลือกตลาดแล้วทำ 1 ผลิตภัณฑ์ / 1 segment
  • 3.Concentrated Nich market ตลาดเล็กๆ เล็กกว่า 1 segment เนื่องจากข้อจำกัดของบริษัท
 34. 3.Market positioning
  position คือ สิ่งที่ลูกค้าคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ว่ามีจุดเด่นอะไร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • 3.1 เลือกความแตกต่าง
  • 3.2 4Ps
 35. 3.1 เลือกความแตกต่าง ต้องแตกต่างอย่างชัดเจน
  • -Product สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น
  • -Service
  • -Brand ทำให้แบรนแข็งแรง เช่น โฆษณา
 36. การเลือกว่าจะเอาอะไรเป็น Position ?
  • -ต้องมีความสำคัญต่อลูกค้า
  • -ต้องแตกต่างจากคู่แข่ง
  • -ดีกว่า
  • -สื่อถึงความแตกต่างให้ลูกค้าลูกสึกได้
  • -เลียนแบบได้ยาก
  • -ไม่แพงเกินไป
  • -สามารถทำกำไรได้
 37. 3.2 4Ps
  • -Product
  • -Price
  • -Place
  • -Promotion

  *** ต้องทำให้ตรงกับ segment
 38. -Product
  • แบ่งเป็น 3 ระดับ
  • 1.Core product ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์
  • 2.Actual product สิ่งที่ลูกค้าจะต้องได้ หรือ ตัวผลิตภัณฑ์เอง
  • 3.Augment product สิ่งที่เพิ่มมาที่ผู้บริโภคคิดว่าคุ้มค่า

  • แบ่งตามชนิดได้ 2 ชนิด
  • 1.Industrial product ซื้อไปเพื่อดำเนินกิจการต่อ
  • 2.Consumer Product แบ่งตามลักษณะการซื้อ
  • -Convenience product ซื้อบ่อย, ราคาถูก, ตัดสินใจซื้อง่าย
  • -Shopping product ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อมาก เช่น บ้าน, กล้อง
  • -Specialty product สินค้ามี brand ไม่มีอะไรแทนได้
  • -Unsought product ไม่คิดจะซื้อ เพราะ ไม่รู้ หรือ ไม่จำเป็น
  • -
 39. การตัดสินใจเกี่ยวกับ product ?
  • 1.Product attribute
  • 2.Brand
  • 3.Packaging
 40. 1.Product attribute
  • 1.Quality
  • 2.Feature เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่ง
  • 3.Design ออกแบบดีแล้วต้องใช้งานได้ดีด้วย
 41. 2.Brand(*)  สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคแยกความแตกต่างของสินค้าได้ และประกันคุณภาพของสินค้าด้วย
  • 2.1Brand equity
  • 2.2สิ่งที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ brand
  • 2.3Brand sponser
  • 2.4Bran strategy
  • 2.5Brand reposition
 42. 2.1Brand equity = brand ที่ดี ต้องมี equity สูง
  • -Brand loyalty = มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนสูง
  • -Name awareness = ลูกค้ารู้จักชื่อ brand เป็นอย่างดี
  • -Pereceived quality = ลูกค้ามองว่าคุณภาพดี
  • -Brand association = ความเชื่อมโยงระหว่าง Brand กับ สินค้าสูง
 43. 2.2สิ่งที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ brand
  • -จะมีหรือไม่มีก็ได้ เพราะมีต้นทุน
  • -ถ้ามี Brand ที่ดีควรบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, จำง่าย, โดดเด่น, แปลงเป็นภาษาต่างประเทศได้ง่าย, สามารถจดทะเบียนได้
 44. 2.3Brand sponser(*)
  • 1.Manufacture brand = brand ของผู้ผลิตเอง เช่น sony, cannon มักนำไปขายใน Private brand
  • 2.Private brand (Store brand) = Brand ของผู้ค้าปลีก เช่น Tesco(Super save)
  • 3.License brand = brand ที่ซื้อมาติดบนสินค้า เช่น ตัวการ์ตูนต่างๆ
  • 4.Co-brand = 2 บริษัททำสินค้าร่วมกันภายใต้ brand หนึ่ง
 45. 2.4Bran strategy แบ่งออกเป็น 4 แบบ
  • 1.Line Extension
  • 2.Brand Extension
  • 3.Multibrand
  • 4.New brand
 46. 1.Line Extension เช่น โยเกิร์ตหลายรส, ยาสีฟัน, มาม่า
  • เพื่อ
  • -ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • -ตอบโต้กับคู่่แข่ง
  • -เพื่อให้ได้พื้นที่ในการวางมาก เพราะถ้าไม่หลากหลายพื้นที่ก็จำกัด
  • ข้อเสีย
  • -แย่งลูกค้ากันเองในผลิตภัณฑ์
 47. 2.Brand Extension เช่น Dove ทำทั้งสบู่ และยาสระผม
  • เพื่อ
  • -ใช้ชื่อเสียงเดิม -> ลดต้นทุนในการ promote
  • -ต้นทุนต่ำกว่า
  • ข้อเสีย
  • -ถ้าอันใหม่ไม่ดีจะกระทบกับอันเก่า
  • -ไม่ควรใช้กับสินค้าที่แตกต่างกันมากไป
 48. 3.Multibrand = ผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีหลายแบรน
  • เพื่อ
  • -แบ่งตลาด
  • -เอากันแบรนหลัก เกิด fighter brand
 49. 4.New brand
  • เพื่อ
  • -สินค้ามีความแตกต่างกันมาก
  • -
 50. 2.5Brand reposition
  • -เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆหรือเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเลยก็ได้
  • -ทำในช่วง Decline เพื่อดึงยอดขาย
  • -ทำโฆษณา หรือ สินค้าใหม่, บอกวิธีใช้ให้หลากหลาย
 51. 3.Packaging
  • -ต้องดึงดูด
  • -วางซ้อนกันได้ง่าย ถ้ายากจำนวนการซื้อจะต่ำลง
 52. -Price
  • 1.การตั้งราคา
  • 2.วิธีตั้งราคา
  • 3.การปรับเวทราคาสินค้า(Price adjustment strategy)
 53. 1.การตั้งราคา
  -มองเป็น 2 แง่
  • 1.1ปัจจัยภายใน
  • 1.2ปัจจัยภายนอก
 54. 1.1ปัจจัยภายใน
  -Market objective
  -Market mix strategy
  -Cost
  -Organozational consideration
  • -Market objective = ดูว่าตลาดอยู่ segment ไหน
  • -Market mix strategy = Product(คุณภาพสูง-> ต้นทุนสูง) Place(ต้องอาศัยพ่อค้าปลีกมากแค่ไหน ยิ่ง marginสูง ราคาแพง) Promotion
  • -Cost = เเบ่งเป็น แปรผัน กับคงที่
  • *แปรผัน = ตามปริมาณสินค้า เช่น วัตถุดิบ,ค่าจ้างรายวัน
  • *คงที่ = เงินเดือน, ค่าเช่า, ดอกเบี้ย
  • -Organozational consideration = ใครเป็นคนตั้งราคา
  • *ผู้บริหารระดับสูง = เปลี่ยนลำบาก
  • *ระดับล่าง = เปลี่ยนง่ายและเร็ว
 55. 1.2ปัจจัยภายนอก
  • -ความคิดของผู้บริโภค
  • -คู่แข่ง
  • -อื่นๆ เช่น เศรษฐกิจไม่ดี ต้องตั้งราคาต่ำ
 56. 2.วิธีตั้งราคา
  • 2.1Cost based pricing = ตั้งจากต้นทุนของสินค้า
  • 2.2Value based pricing = ตรงข้ามจาก Cost based pricing เริ่มจากลูกค้า
 57. 2.1Cost based pricing = ตั้งจากต้นทุนของสินค้า
  • -ต้นทุน+กำไรที่บริษัทต้องการ+marginของพ่อค้าคนกลาง = ราคาที่ติด
  • ปัญหา
  • -ยอดขายที่คาดว่าจะขายได้ ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่(เดาเอา) ทำให้มีปัญหากับกำไร
 58. 2.2Value based pricing = ตรงข้ามจาก Cost based pricing เริ่มจากลูกค้า
  • -ดูว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนแล้วค่อยมาบีบเอาที่วัตถุดิบ
  • -Customer->Value->Price->Cost->Product
  • -ใช้กับสินค้าราคาถูก เช่น computer
 59. 3.การปรับเวทราคาสินค้า(Price adjustment strategy)
  • 3.1Discount and Allowance Pricing
  • -Cash discount
  • -Quantity discount
  • -Trade discount
  • -Seasonal discount
  • -Allowance
  • 3.2Segmented Pricing
  • 3.3Psychological Pricing
  • 3.4Promotional Pricing
  • 3.5Geographic Pricing
 60. 3.1Discount and Allowance Pricing
  • 1.Cash discount = ส่วนลดเงินสด เมื่อต้องการเร่งรัดการจ่ายเงินของลูกค้า
  • 2.Quantity discount = ส่วนลดปริมาณ ถ้าซื้อมากก็ได้ลดเยอะ มีแบบไม่สะสมกับสะสม
  • 3.Trade discount = ส่วนลดทางการค้า ให้เพิ่มแก่ร้าน เมื่อทำอะไรให้เป็นพิเศษ เช่น promote ให้
  • 4.Seasonal discount = ส่วนลดตามฤดูกาล
  • 5.Allowance = ค่าตอบแทน คล้ายๆ Trade discount แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
 61. 3.2Segmented Pricing = สินค้าแบบเดียวกัน แต่ขายให้คนละกลุ่มไม่เท่ากัน
  • 1.Customer segment pricing = ค่าตั๋วหนัง, ค่าเข้าสวนสัตว์
  • 2.Product form pricing = รถยนต์ แค่อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน
  • 3.Location pricing = คอนเสิร์ต แต่ละที่ราคาต่างกัน
  • 4.Time pricing = แต่ละเวลาราคาต่างกัน เช่น ค่าโทรศัพท์
 62. 3.3Psychological Pricing = ตั้งราคาให้มีผลทางจิตใจ
  • 1.Price lining = ตลาดนัด มีไม่กี่ระดับราคา เพื่อให้ตัดสินใจได้เร็ว
  • 2.Prestige pricing = ตั้งราคาให้สูง ให้รู้สึกว่าโดดเด่นเหนือคนอื่น
 63. 3.4Promotional Pricing = ดึงดูดลูกค้าให้มาเยอะๆ เพื่อให้เห็นสินค้าชนิดอื่นด้วย
 64. 3.5Geographic Pricing = ราคาสินค้าแตกต่่างกันเพราะค่าขนส่งไม่เท่ากัน
  • 1.Free on board (FOB) = ลูกค้าแบกรับค่าใช้จ่ายในการส่ง โดยบวกเข้าไปในราคาสินค้า
  • 2.Uniform Deliver pricing = ราคาเท่ากัน โดยเอาคาขนส่งมาเฉลี่ยแล้วบวกเข้าไป
  • 3.Zone Deliver pricing = เอาค่าขนส่งในพื้นที่มาเฉลี่ยแล้วบวกเพิ่ม
  • 4.Base point pricing = เอาค่าขนส่งจากจุดฐานมาคิด ไม่ค่อยใช้
 65. -Place
 66. -Promotion มี 3 ตัว
  • 1.Advertising = บอกถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ขายได้
  • 2.Sale promotion = การลด แลก แจก แถม
  • 3.Public Relation (PR) = ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่เน้นขาย พยายามให้คนภายนอกมองว่าเป็นบริษัทที่ดี
 67. 1.Advertising = บอกถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ขายได้
  -หวังผลระยะยาว
  • 1.1 Set objective
  • 1.2 Set budget
  • 1.3 Advertising strategy
  • 1.4 Evaluate
 68. 1.1 Set objective ทำโฆษณาเพื่ออะไร มี 3 แบบ
  • 1.Inform = บอกให้รู้ว่ามีสินค้านี้อยู่, บอกวิธีใช้งานสินค้า, ลดความกลัวของลูกค้า, แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า --> ช่วง state แรก
  • 2.Persuade = ชักชวนให้ใช้สินค้า เพราะมีการแข่งขันสูง --> state ที่ 2 (growth)
  • 3.Remind = บอกว่ายังมีอยู่นะ --> state ที่ 3 (mature)
 69. 1.2Set budget
  • -กำหนดเป็น % ของยอดขาย บางที่ขึ้นอยู่กับ Boss
  • -ทางทฤษฎี
  • 1.ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ถ้ามาก อาจไม่ต้องโฆษณามาก
  • 2.คู่แข่งมาก ก็ใช้เยอะ
  • 3.ถ้าอยู่ในช่วงแรกๆ ก็ใช้เยอะ
 70. 1.3 Advertising strategy
  • 1.ข้อความที่จะส่งให้ผู้บริโภค
  • 2.ต้องใช้อะไร
  • 3.สื่ออย่างไร
 71. 1.ข้อความที่จะส่งให้ผู้บริโภค
  • -ต้องได้รับความสนใจ
  • -สื่อสารสิ่งที่ต้องการได้
  • -คำที่ใช้ควรบอกประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
  • -ทำให้เชื่อว่าสิ่งที่โฆษณาเป็นจริง
  • -แตกต่างอย่างชัดเจน
 72. 2.ต้องใช้อะไร
  • -Presentor
  • -Fantacy
  • -สร้างเรื่องให้เชื่อว่าจริงน่าซื้อ
 73. 3.สื่ออย่างไร
  • -เสียงพูดและ เพลงประกอบ
  • -สื่อประเภทไหน ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย, เนื้อหา, ระยะเวลา, เงิน
 74. 1.4 Evaluate = ทำเพื่อดูว่าโฆษณาที่ทำไปมีผลไงบ้าง มี 2 แง่
  • 1.Pie (ก่อนโฆษณาออก) = ให้กลุ่มเป้าหมายดู story board ว่าเข้าใจไหม, ชอบไหม
  • 2.Post (หลังโฆษณาออก) = ถามกลุ่มเป้าหมายว่าชอบไหม, รู้สึกยังไง
 75. 2.Sale promotion = การลด แลก แจก แถม
  -หวังผลระยะสั้น
  -มักทำช่วงสินปี (ปิดงบ)
  • 1.แจกของทดลอง
  • 2.coupons ไปใช้เป็นส่วนลด
  • 3.Rebates คล้าย Coupons แต่ส่งกลับไปที่บริษัทแล้วจะส่งเงินกลับมา
  • 4.Price pack ซื้อเป็น pack ถูกกว่า
  • 5.Premium ขอแถม เช่น ถ้าซื้อครบเท่านี้ จะได้แก้ว
  • 6.Advertising spealties ของที่ได้ตามเทศกาลต่างๆ มักเป็นของใช้ประจำวัน เพื่อให้เห็นทุกวัน
  • 7.Patronage reward สะสมแต้ม
  • 8.Point of perchase ตั้งบูทต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าลอง
  • 9.Contest หรือ Sweeptake ชิงโชค
 76. 3.Public Relation (PR) = ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัท ไม่เน้นขาย พยายามให้คนภายนอกมองว่าเป็นบริษัทที่ดี
 77. เงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีค่าไม่เท่ากัน เนื่องมาจากเงินเฟ้อ ซึ่งเงินเฟ้อทำให้เงินก้อนเดิมซื้อของได้น้อยลง  * k = ?%/ปี
 78. Effectve rate = ดอกเบี้ยที่คิดปีละ 1 ครั้ง
  Nomonal rate = ดอกเบี้ยที่คิดปีละมากกว่า 1 ครั้ง  * m = จำนวนครั้งที่คิดดอกเบี้ย
 79. งบการเงิน
  • 1. งบดุล (Balance sheet)(*) = สินทรัพย์ที่บริษัทมี ณ วันหนึ่งๆ
  • 2. งบกำไร ขาดทุน (Income statement)(*) = ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
  • 3. งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) = เงินสดของบริษัทในแต่ละปี มีการไหลเข้า-ออก โดยการทำอะไรบ้าง
 80. 1. งบดุล (Balance sheet)(*) = สินทรัพย์ที่บริษัทมี ณ วันหนึ่งๆ โดยไม่สนใจว่าเกิดขึ้นเมื่อไร
  -มี 2 ด้าน
  -ตัวเลขสุดท้ายของทั้ง 2 ด้านต้องเท่ากัน
  -สินทรัพย์(Asset) = หนี้สิน+ส่วนของเจ้าของ(Liability & Equity)
 81. สินทรัพย์ มี 3 ประเภท
  • 1.สินทรัพย์หมุนเวียน (Current asset)
  • 2.สินทรัพย์ถาวร (Fixed asset)
  • 3.สินทรัพย์อื่นๆ
 82. 1.สินทรัพย์หมุนเวียน (Current asset) = เป็นเงินสด, แปลงเป็นเงินสดได้ง่าย, ใช้แล้วหมดไปใน 1 ปี
  • -เงินสด, เงินฝาก
  • -หลักทรัพย์
  • -ลูกหนี้การค้า (Account receivable) = ซื้อของแต่ยังไม่จ่าย
  • -สินค้าคงคลัง (Inventory)
  • -ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid expense) = ประกัน
 83. 2.สินทรัพย์ถาวร (Fixed asset) = ใช้แล้วไม่หมดไป
  • -ทุกอย่างที่ใช้สนับสนุนการทำงาน
  • -ที่ดิน ไม่มีค่าเสื่อมราคา
 84. 3.สินทรัพย์อื่นๆ
  • -มักเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ลิขสิทธิ์ต่างๆ, แบรน
  • -อะไรที่สร้างรายได้ให้บริษัทได้
 85. หนี้สิน+ส่วนของเจ้าของ(Liability & Equity)
  • -หนี้สิน(Liability)มี 2 ประเภท
  • -ส่วนของเจ้าของ(Equity)มี 3 ประเภท
 86. หนี้สิน(Liability)มี 2 ประเภท
  • 1.หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) = ชำระคืนใน 1 ปี
  • -เจ้าหนี้การค้า (Account payable)
  • -...ค้างจ่าย (Accrued ...) = ค้าจ้าง, ภาษี
  • -เงินกู้ยืมระยะสั้น (Short-term.../Note)
  • 2.หนี้สินระยะยาว (Long-term Liability)
  • -เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term Debt) = ถ้าคืนจนเหลือ 1 ปี จะกลายเป็นระยะสั้น
  • -หุ้นกู้ (Bond)(*) = เงินกู้, กำหนดระยะเวลาแน่นอน, ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ( % / ปี, กี่ครั้ง / ปี )
 87. ส่วนของเจ้าของ(Equity)มี 3 ประเภท
  • 1.หุ้นบุริมสิทธิ์ (Prefered stock)(*) = กำหนดเงินปันผลชัดเจน ว่าได้กี่บาทต่อหุ้น, กำไรก็จ่าย ขาดทุนก็ไม่จ่าย
  • 2.หุ้นสามัญ (Common stock)(*) = เป็นเจ้าของบริษัท, ไม่ได้กำหนดว่าต้องจ่ายปันผลเท่าไร ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
  • 3.กำไรสะสม (Retain Earning) = เอาไว้ใช้ในกรณีลำบาก
 88. หุ้นชนิดต่างๆ
  • 1.หุ้นกู้ (Bond)(*) = เงินกู้, กำหนดระยะเวลาแน่นอน, ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ( % / ปี, กี่ครั้ง / ปี )
  • 2.หุ้นบุริมสิทธิ์ (Prefered stock)(*) = กำหนดเงินปันผลชัดเจน ว่าได้กี่บาทต่อหุ้น, กำไรก็จ่าย ขาดทุนก็ไม่จ่าย
  • 3.หุ้นสามัญ (Common stock)(*) = เป็นเจ้าของบริษัท, ไม่ได้กำหนดว่าต้องจ่ายปันผลเท่าไร ขึ้นอยู่กับที่ประชุม
 89. 2. งบกำไร ขาดทุน (Income statement)(*) =
  ผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
  1. รายได้(ยอดขาย) - ต้นทุน - ค่าใช้จ่าย - ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) = EBIT (Earning before interest & Tax)

  2. EBIT (Earning before interest & Tax) - Interest (ดอกเบี้ย หักภาษี) = EBT (Earning before Tax)

  3. EBT (Earning before Tax) - Tax = Net income (กำไรสุทธิ)

  4. Net income (กำไรสุทธิ) - เงินปันผล (Divided) จากหุ้นบุริมสิทธิ์กับหุ้นสามัญ = Addition to retain earning
 90. 3. งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) = เงินสดของบริษัทในแต่ละปี มีการไหลเข้า-ออก โดยการทำอะไรบ้าง
  -แบ่งเป็น 3 ส่วน
  • 1.กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Operatiing Activities : OA)
  • 2.กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น พวกสินทรัพย์ถาวร (Invesment Activities : IA)
  • 3.กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหาเงิน เช่น กู้เงิน, หุ้น (Financing Activities : FA)
 91. งบกระแสเงินสด (Cash flow statement)
  -มีวิธีทำ 2 วิธี
  1.ทำจากบัญชี (Direct)
  2.ทำจากงบดุล(Balance sheet) 2 ปีมาเทียบกัน
  • 1.เขียนแยกว่า เข้า เท่าไร ออก เท่าไร
  • 2.ดูว่าอะไรเข้า-ออก ยังไง

  •                                                     
  • -สินทรัพย์  เข้า(ลดลง), ออก(เพิ่มขึ้น
  • -หนี้สินและส่วนของเจ้าของ เข้า(เพิ่มขึ้น), ออก(ลดลง
  • -ค่าเสื่อมราคา  เข้า(เพิ่มขึ้น), ออก(ลดลง)

  3.แล้วเอา OA+IA+FA
 92. ค่าเสื่อมราคา(Depreciation) = เกิดกับทรัพย์สินถาวร (ยกเว้นที่ดิน)
  -มี 2 แบบ
  • 1.ค่าเสื่อมราคาเส้นตรง = เสื่อมเท่ากันทุกปี
  • 2.ค่าเสื่อมราคาอัตราเร่ง = แรกๆมากและลดลงในปีหลังๆ
 93. 1.ค่าเสื่อมราคาเส้นตรง = เสื่อมเท่ากันทุกปี
  ค่าเสื่อมราคาเส้นตรง = (ราคาซื้อ - มูลค่าซาก) / จำนวนปีที่เสื่อมราคา

  • *จำนวนปีที่เสื่อมราคา = 5 ปี หรือ แล้วแต่กฎหมาย
  • **มูลค่าซาก มักใส่เป็น 1 หักภาษีได้มาก หักออกจากงบกำไร ขาดทุน (Income statement)
 94. 2.ค่าเสื่อมราคาอัตราเร่ง(Sum of the years digit) = แรกๆมากและลดลงในปีหลังๆ
  ค่าเสื่อมราคาอัตราเร่ง(Sum of the years digit) = (ราคาซื้อ - มูลค่าซาก) / (ปี inreverse order / จำนวนปี + กัน)

  • เช่น
  • ปีที่ 1 = (55000-5000)(5/1+2+3+4+5)
  • ปีที่ 2 = (55000-5000)(4/1+2+3+4+5)
 95. วิเคราะห์งบการเงิน(Ratio analysis) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
  • 1.Liquidity ratio
  • 2.Asset management ratio
  • 3.Debt management ratio
  • 4.Profitability ration
  • 5.Market value ratio
 96. 1.Liquidity ratio (สภาพคล่องทางการเงิน) บริษัทสามารถจ่ายคืนเงินกู้(หนี้ระยะสั้น)ที่จะครบภายในปีนี้ได้หรือไม่
  • 1.1Current ratio(*) = มีทรัพย์สินหมุนเวียน มากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเท่าไร
  • 1.2Quick ratio = ชำระหนี้สินหมุนเวียนโดยเร็วสุด
 97. 1.1Current ratio(*) = มีทรัพย์สินหมุนเวียน มากกว่าหนี้สินหมุนเวียนเท่าไร
  Current ratio =

  • ความหมาย
  • - มีทรัพย์สินหมุนเวียน มากกว่าหนี้สินหมุนเวียนกี่เท่า
  • - 1 / จำนวนเท่า = % --> เอาสินทรัพย์หมุนเวียนไปแค่ % ก็ชำระหนี้สินหมุนเวียนได้
  • - มองในเชิงเจ้าหนี้ ค่ามากดี -> ชำระหนี้ได้
  • มองในเชิงบริษัท มากไม่ดี -> มีสินทรัพย์มากไป ควรเอาไปลงทุน
  • -ให้เอาค่าไปเทียบกับ Industry average โดยเทียบกับธุกิจเดียวกัน
 98. 1.2Quick ratio = ชำระหนี้สินหมุนเวียนโดยเร็วสุด
  Quick ratio =

  • ความหมาย
  • -มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูงมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนกี่เท่า
  • -ถ้าได้ค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้
  • -Current Asset ที่อยู่ต่ำกว่า Inventories เอามาลบให้หมด(ดูจากงบดุล)
 99. 2.Asset management ratio
  • 2.1 Inventory turnover ratio(ITR) = ใน 1 ปี สินค้าคงคลังมีการหมุนเวียนกี่ครั้ง
  • 2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้า
  • 2.3 Account Receivable Turnover(ART) = ใน 1 ปี สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้กี่ครั้ง
  • 2.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = การเก็บหนี้การค้าครั้งหนึ่งใช้เวลากี่วัน
  • 2.5 Fixed Asset Turnover(FAT)(*) = ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ถาวร หรือ สามารถทำให้สินทรัพย์ถาวรเป็นรายได้ได้ดีแค่ไหน
  • 2.6 Total Asset Turnover(TAT) = แปลงสินทรัพย์ให้เป็นยอดขายได้มาก
 100. 2.1 Inventory turnover ratio(ITR) = ใน 1 ปี สินค้าคงคลังมีการหมุนเวียนกี่ครั้ง
  • Inventory turnover ratio(ITR) = Sales/Inventory = Sale/Avg. Inventory = Cost of Good Sold/Inventory = Cost of Good Sold/Avg. Inventory
  • * Sale = ยอดขาย มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Cost Of Good Sold = ต้นทุน มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • *** Inventory = มาจากงบดุล (balance sheet)
  • **** Avg. Inventory = (2009+2010)/2
  • ***** ใช้สูตรไหนแล้วแต่ Industry Avg.

  • ความหมาย
  • -สินค้าคงคลังมีการหมุนเวียน กี่รอบต่อปี
  • -น้อยไม่ดี -> มีการเก็บสินค้ามากไป
 101. 2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้า
  ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายสินค้า = 365/ITR

  • ความหมาย
  • -สินค้าคงคลัง 1 คลังใช้เวลากี่วันถึงขายหมด
 102. 2.3 Account Receivable Turnover(ART) = ใน 1 ปี สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้กี่ครั้ง
  Account Receivable Turnover(ART) = Sales / Account Receivable = Sales / Avg. Account Receivable

  • * Sale มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • **Account Receivable มาจาก งบดุล (Balance sheet)

  • ความหมาย
  • -ใน 1 ปี เก็บหนี้ได้กี่ครั้ง
  • -น้อยไม่ดี -> ความสามารถในการเก็บหนี้ต่ำ
 103. 2.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ =
  การเก็บหนี้การค้าครั้งหนึ่งใช้เวลากี่วัน
  ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = 365/ART

  • ความหมาย
  • -น้อยดี
  • -ดูที่รอบการชำระเงินด้วย ต้องน้อยกว่า
 104. 2.5 Fixed Asset Turnover(FAT)(*) = ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ถาวร หรือ สามารถทำให้สินทรัพย์ถาวรเป็นรายได้ได้ดีแค่ไหน
  2.5 Fixed Asset Turnover(FAT) = Sales / Net Fix Asset

  • * Sales มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Net Fix Asset มาจาก งบดุล (Balance sheet) ต้องหักค่าเสื่อมราคาแล้ว

  • ความหมาย
  • -ถ้าต่ำกว่าค่ามาตรฐานไม่ดี
  • -ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วย เช่น
  • บริษัทเก่า จะโดนหักค่าเสื่อมมาก -> FAT มาก
  • บริษัทขยายฐานการผลิต -> FAT น้อย
  • บริษัทขายสินทรัพย์ถาวรทิ้ง -> FAT มาก
 105. 2.6 Total Asset Turnover(TAT) = แปลงสินทรัพย์ให้เป็นยอดขายได้มาก
  Total Asset Turnover(TAT) = Sales / Total Asset

  • * Sales มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Total Asset มาจาก งบดุล (Balance sheet)

  • ความหมาย
  • -มากดี
 106. 3.Debt management ratio = การบริหารหนี้ (ดูว่าหนี้เยอะไปไหม)
  • 3.1 Debt Ratio
  • 3.2 Times Interest Earned(TIE) = หาเงินได้เป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
 107. 3.1 Debt Ratio
  Debt Ratio = Total Debt / Total Asset

  • * Total Debt มาจาก งบดุล (Balance sheet)
  • ** Total Asset มาจาก งบดุล (Balance sheet)

  • ความหมาย
  • -%
  • -มองเชิงเจ้าหนี้ -> น้อยดี เพราะมีเงินใช้หนี้
  • มองเชิงบริษัท -> มากดี เพราะ มักใช้เงินกู้มากกว่าส่วนของเจ้าของ
  • มองเชิงการเติบโต -> น้อยไม่ดี เพราะไม่ค่อยโต
  • -
 108. 3.2 Times Interest Earned(TIE) = หาเงินได้เป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
  Times Interest Earned(TIE) = EBIT / Interest Charge

  • * EBIT มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ความหมาย
  • -เท่า
  • -มากดี สามารถหาเงินได้ดี จ่ายดอกได้แน่
 109. 4.Profitability ration = วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
  • 4.1 Profit margin = ขายแล้วเหลือเป็นกำไรเท่าไร
  • 4.2 Return On Asset (ROA)
  • 4.3 Return On Equity (ROE)(*)
 110. 4.1 Profit margin = ขายแล้วเหลือเป็นกำไรเท่าไร
  Profit margin = Net income / Sales

  • * Net income มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • **Sales มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)

  • ความหมาย
  • -%
  • -มากดี ได้กำไรเท่าไร
 111. 4.2 Return On Asset (ROA)
  Return On Asset (ROA) = Net income / Total Asset

  • * Net income มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Total Asset มาจาก งบดุล (Balance sheet)

  • ความหมาย
  • -%
  • -มากดี ดูจากสินทรัพย์ที่มีว่าได้กำไรเท่าไรกี่%
 112. 4.3 Return On Equity (ROE)(*)
  Return On Equity (ROE) = Net income / Common Equity

  • * Net income มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Common equity มาจาก งบดุล (balance sheet)
  • *** Common equity = common stock + additional paid in capital + Retain earning ต่างจาก Equity จะมี prefered stock อยู่ด้วย

  • ความหมาย
  • -%
  • -มากดี
 113. 5.Market value ratio = ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับบริษัทเลย
  • 5.1 Price / Earning Ratio (P/E)(*)
  • 5.2 Market/ Book Ratio
 114. 5.1 Price / Earning Ratio (P/E)(*)
  Price / Earning Ratio (P/E) = Price per share / Earning per share

  • * มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Price per share ราคาของหุ้นในตลาด (บาท/หุ้น)
  • *** Earning per share (EPS) = Net income / #common stock(จำนวน common stock)

  • ความหมาย
  • -เท่า
  • -นักลงทุนมีความมั้นใจแค่ไหน ค่ามาก ก็มั่นใจมาก
  • -ค่าสูงเพราะถูกปั่นก็มี
 115. 5.2 Market/ Book Ratio
  Market/ Book Ratio = Price per share / Book value

  • * มาจาก งบกำไร ขาดทุน (income statement)
  • ** Price per share ราคาของหุ้นในตลาด (บาท/หุ้น)
  • *** Book value = Equity / share = Common equity / # common stock

  • ความหมาย
  • -เท่า
  • -มากดี เพราะนักลงทุนมั้นใจมากยอมซื้อในราคาที่สูงกว่า
 116. Common size analysis
  ทำ size ให้เท่ากัน ใช้คู่กับ ratio ชนิดต่างๆเพื่อดูแนวโน้มของบริษัทมาเป็นไง

  Balance sheet = x/สินทรัพย์

  Income statement = x/Net sales
 117. Dupont analysis = การวิเคราะห์โดยการแยกส่วนของ ROE(Reture On Equity) เพื่อดูว่าทำไมถึงมีปัญหา

  ROE = Net income / Common Equity
  ROE = Net income / Common Equity = Profit margin * Total asset turnover * total asset / common equity

  ROE = Net income / Common Equity = (Net income / Sales) * (Sales / Total asset) * (total asset / common equity)
 118. CASH FLOW
  CASH FLOW (CFt) = Net income + ค่าเสื่อมราคา
 119. Project selection
  ดูว่า project คุ้มค่าในการทำหรือป่าว
  • 1.Payback period
  • 2.NPV(Net present value)(*)
  • 3.IRR(Internal rate of return)(*)
  • 4.PI(Profitability index)
 120. 1.Payback period = นานแค่ไหนถึงจะได้เงินที่ลงทุนกลับคืนมา
  -เอาต้นทุนมาลบออกเรื่อยๆ ใช้เวลาคืนทุนน้อยกว่าแสดงว่าดีกว่า

  ***เงินแต่ละปีมีค่าไม่เท่ากัน

  -Discount payback period = แปลงเป็น PV(PV = ) แล้วค่อยเอามาลบออกเรื่อยๆ
 121. 2.NPV(Net present value)(*) = Project ให้ผลตอบแทนกี่บาท
  NPV =

  • หรือ
  • 1. หา PV ของแต่ละปี (PV = )
  • 2. แล้วเอามาบวกกัน
  • 3.ได้ค่าเยอะกว่าดีกว่า เพราะ ได้ผลตอบแทนสูงกว่า

  • *** ปีที่ทำและเงินลงทุนต้องเท่ากันด้วย
  • **นิยมเพราะบอกเป็นจำนวนเงิน
  • *ข้อเสีย ตัวเลขที่ได้ ไม่ได้บอกว่าลงทุนไปเท่าไร
 122. 3.IRR(Internal rate of return)(*) = Project ได้ผลตอบแทนเป็นกี่ % ของเงินลงทุน
  IRR(Internal rate of return) = เอา PV ของแต่ละปีมาบวกกัน แต่หาค่าของ k

  EX. 1000 =

  • *** ได้ % มากกว่า แสดงว่าดีกว่า ได้ผลตอบแทนวูงกว่า
  • **ถ้า IRR > Cost of capital --> น่าลงทุน
 123. ปัญหา NPV ขัดแย้งกับ IRR
  • ดูที่ NPV
  • 1. Cost of capital  < 7.2%  -> L ดีกว่า S
  • 2. Cost of capital  = 7.2%  -> L = S
  • 3. Cost of capital  > 7.2%  -> S ดีกว่า L

  • ดูที่ IRR (จุดที่ NPV = 0)
  • IRR ของ S > IRR ของ L --> S ดีกว่า L

  • ขัดแย้งกันที่
  • Cost of capital  < 7.2%  -> L ดีกว่า S กับ
  • IRR ของ S > IRR ของ L --> S ดีกว่า L

  • เพราะ
  • 1.กราฟตัดกัน
  • 2.การตอบแทนต่างกัน S มากไปน้อย L น้อยไปมาก
  • 3.เงิรลงทุนไม่เท่ากัน
 124. วิธีตัดสินเมื่อเกิดความขัดแย้ง
  • 1. หา IRR แล้วนำมาเทีบยกับ Cost of capital ถ้า IRR < cc --> ตัดทิ้ง
  • 2.หา NPV เลือก project ที่ได้ NPV สูงสุด
 125. Project schedule
  • 1.Diagram
  • AOA(Activity on arrow)
  • AON(Activity on node)

  • 2.คำนวน
  • CPM = รู้เวลาแน่นอน
  • PERT
 126. AOA
  (Activity on arrow)

  O = เหตุการณ์ (จุดของเวลา ไม่มีระยะเวลา)

  --> = กิจกรรม (สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จ  มีระยะเวลา)
 127. AON(Activity on node)

  O = กิจกรรม

  --> =  ความสัมพันธ์ 128. ห้าม N กิจกรรม เริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยกัน

  + ต้องมีจุดเริ่มต้น 1 จุด และ สิ้นสุด 1 จุด เท่านั้น


 129. จากรูป เส้น dummy ที่ไม่จำเป็นต้องมี --> ตัดออก

  การตัดเส้น dummy
  + เริ่มต้นกิจกรรมเดียวที่ node ใด node หนึ่ง
  + สิ้นสุดกิจกรรมเดียวที่ node ใด node หนึ่ง
  เมื่อตัด dummy ออก จะได้

 130. ตัวอย่าง AON (Activity on node)

 131. ตัวอย่าง AOA (Activity on arrow) + CPM
  + หา ti = eary start = เริ่มเร็วสุด
  + หา Ti = late start = เริ่มช้าสุด (วันสิ้นสุดเท่าเดิม)


  • ตัวแปร
  • + ti (max)
  • + Ti (min)
  • + Lx = ระยะเวลาของกิจกรรม
 132. t1 = 0
  t2 = t1+LA = 0+5 = 5
  t3 = max[t1+LB, t2+d1] = max [0+3, 5+0] = [3, 5] = 5
  t4 = max[t1+LE, t2+LC, t3+LD] = max [0+7, 5+8, 5+7] = max[7, 13, 12] = 13
  t5 = t4+LF = 13+4 = 17
  t6 = t5+LG = 17+5 =22

  ----------------------------------------------------------

  T6 = 22
  T5 = T6-LG = 22-5 = 17
  T4 = T5-LF = 17-4 = 13
  T3 = T4-LD = 13-7 = 6
  T2 = min[T3-d1, T4-LC] = min[6-0, 13-8] = min[6, 5] = 5
  T1 = min[T2- LA, T3-LB, T4-LE] = min[5-5, 6-3, 13-7] = min[0, 3, 6] = 0
  • สรุป
  • t1 = 0
  • t2 =  5
  • t3 =  5
  • t4 = 13
  • t5 =  17
  • t6 = 22

  • เริ่มเร็วสุดของเเต่ละกิจกรรม
  • ----------------------------------------------------------
  • T6 = 22
  • T5 = 17
  • T4 = 13
  • T3 =  6
  • T2 =  5
  • T1 =  0

  เริ่มช้าสุดของแต่ละกิจกรรม
 133. AOA+CPM
 134. TS = Activity ไหนเป็น critical activity = 0 คือ กิจกรรม delay ได้เท่าไร โดยไม่ทำให้โปรเจค delay

  • FS = Activity ที่ไม่เป็น critical  delay ได้เท่าไร โดยที่
  • 1.ไม่ทำให้โปรเจค delay
  • 2.ไม่กระทบกับกิจกรรมที่ตามหลังมา

  *** FS = tj-(ti+Lij) โดยที่ FS <= TS จะได้ ถ้า TS = 0 --> FS =0 ด้วย
 135. AOA+CPM
  • 1.หา (Early start = เริ่มเร็วสุด) เอามา + แล้วหาค่า max
  • 2.หา (Late start = เริ่มช้าสุด) เอามา - แล้วหาค่า min
  • 3.สร้างตารางหา
  • -กิจกรรม
  • -(i, j)
  • -ระยะเวลา(Duration)
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -TS = LF-EF = LS-ES
  • -
 136. AON+CPM
  • 1.ES(i) เอาค่า max
  • 2.EF(i) = ES(i)+Li
  • 3.LF(i) = EF(i) เอาค่า min
  • 4.LS(i) = LF(i)-L(i)