Hebrew-Hebrew 2

Home > Preview

The flashcards below were created by user orel on FreezingBlue Flashcards.


 1. בְּשַׂר פִּגּוּלִים
  • דבר מאוס, דבר מזוהם
  • (במקור - מושג הלכתי לגבי קורבן שנפסל להקרבה או לאכילה, עקב מחשבה לא רצויה של הכהן שהקריב אותו)
 2. בשרו נעשה חידודים חידודים
  • התרגז מאוד
 3. בירנית = ביצרון
  • מבצר
 4. בִּנְאוּם
  • הפיכת משהו לבינלאומי
 5. בֵּרָא
  כרת, עקר עצים (בֵּרוּא = כריתת עצים)

 6. בַּרְקַאי
  • כוכב השחר
 7. בַּר בֵּי רַב
  • תלמיד, בן בית המדרש
 8. בַּתָּה
  • שממה, שדה מוזנח, ישימון
 9. בָּזִיךְ
  • ספל, קערית
 10. בכוח
  • ברעיון, בפוטנציה (ההפך מבפועל)
 11. בן נַעֲוַת הַמַּרְדוּת
  • "אתה חצוף ומרדן!" (סוג של גידוף)
 12. בר
  • נקי וטהור
 13. גְּבִין (ברבים: גבינים)
  • גבה
 14. גזרה שווה = סילוגיזם
  • היקש
 15. גְּלֻסְקָה
  • ככר לחם
 16. גִּרְסָא דְּיַנְקוּתָא
  • מה שלמד אדם בימי ילדותו
 17. גֵּהָה
  • מראה הפנים
 18. גֵּיפְתָן
  • גאוותן
 19. גֶּפֶת
  • פסולת זיתים או חלות דבש
 20. גַּלַנְטֶרְיָה
  • חפצים קטנים לשימוש יומיומי (לרוב אביזרים לצורכי תפירה ואביזרים לביגוד)
 21. גָּפָה
  • גדר, קיר של אבן, עץ או קנים
 22. גליל
  • פלך, מחוז, אזור, נפה
 23. גרוגרת
  • דבלה, תאנה מיובשת
 24. דְּיוֹטָה
  • קומה בבניין
 25. דְּבֻקָּה
  • צרור של פצצות או קבוצה של צנחנים
 26. דֳּכִי
  • קול התנפצות הגלים
 27. דָּיֵק
  • קיר מגן
 28. דוהן
  • שמן, משחה
 29. דברי כיבושין
  • דברי תוכחה ומוסר, הנאמרים כדי לגרום לאדם לשנות את דרכו הרעה
 30. דוכתא
  מקום
 31. דיבר בו נכבדות
  • עסק בענייני שידוכין עבורו
 32. הִבְכִּיר
  • פרי שהקדים להבשיל
 33. הִזָּה
  • טפטף, התיז
 34. הִיּוּלִי
  • ראשוני, בלתי מעובד
 35. הִיא הַנּוֹתֶנֶת
  אדרבא, דווקא דבר זה מוכיח
 36. הין
  • הון, רכוש, נכסים
 37. המטיר עליו אש וגופרית
  ביזה מישהו
 38. המלכות
  • התייעצות
 39. הסכין
  התרגל
 40. הסתופף
  ביקר, שהה
 41. הקדיח את תבשילו (ברבים)
  התנהג שלא כהוגן בפומבי
 42. הִשְׁלִיךְ אַחֲרֵי גַּוּוֹ
  עזב מתוך זלזול, נמאס לו
 43. התפוקק
  • התפרק, הרגיש חולשה
 44. התקרנפות
  התבהמות, אובדן המוסר והביקורת העצמית
 45. הצר צעדיו
  • הכשיל, הפריע בהתקדמות
 46. הֶמְיָה
  געגועים, השתוקקות
 47. העביר על מידותיו
  נהג לפנים משורת הדין, התייחס בסלחנות
 48. הוה
  • רשע, מזימה רעה
 49. הכצעקתה?
  האומנם הדבר חמור כל כך?
 50. הכרת פנים בדין
  הטיית דין

Card Set Information

Author:
orel
ID:
165482
Filename:
Hebrew-Hebrew 2
Updated:
2012-08-15 20:23:31
Tags:
Hebrew אותיות ב ה
Folders:

Description:
מילון - אותיות ב-ה
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview