واژگان انگلیسی هیلگارد

The flashcards below were created by user mansoureh on FreezingBlue Flashcards.

 1. شیار مرکزی
  central fissure
 2. شیار جانبی
  lateral fissure
 3. مناطق ارتباطی
  association areas
 4. پیشانی
  (تقسیم بندی مغز)
  frontal
 5. آهیانه ای
  (تقسیم بندی مغز)
  parietal
 6. پس سری
  (تقسیم بندی مغز)
  occipital
 7. گیجگاهی
  (تقسیم بندی مغز)
  temporal
 8. رشته های عصبی نیمه ی داخلی یا خیشومی
  nasal
 9. چلیپای بینایی
  optic chiasm
 10. شکنج زاویه ای
  angular gyrus
 11. مغز نگاری محوری کامپیوتری
  • CT
  • CAT
  • computerized axial tomography
 12. مغزنگاری با تشدید مغناطیسی
  • MRI
  • magnetic resonance imaging
 13. تپش
  pulse
 14. تصلب چندگانه
  • MS
  • multiple sclerosis
 15. مغزنگاری گسیل پوزیترون
  • PET
  • positron emission tomography
 16. زبان پریشی بیانی
  expressive aphasia
 17. زبان پریشی دریافتی
  receptive aphasia
 18. غده هیپوفیز
  pituitary gland
 19. غده فوق کلیوی
  adrenal
 20. عامل رهاسازی کورتیکوتروپین
  • CRF
  • corticotropin - release
 21. هورمون آدرینوکوتیکوتروفیک
  • ACTH
  • adrenocorticotrophic
 22. اسید دیوکسی رببونوکلئیک
  • deoxyribonucleic acid
  • DNA
 23. دوقلوهای یک تخمکی
  identical twins

  monozygotic
 24. دوقلوهای دو تخمکی
  dizygotic
 25. فنیل کتونوریا
  • phenylketonuria
  • PKU
 26. هانتینگتون
  • huntington's disease
  • HD
 27. چند ژنی
  polygenics
 28. نوگرایی
  novelty seeking
 29. زودخشمی
  quick-tempered
 30. رسش
  MATURATION
 31. نمو
  growth
 32. سرخجه
  rubella
 33. دوره های حساس
  critical periods
 34. مرحله ی حسی- حرکتی
  پیاژه
  sensorimotor stage
 35. مفهوم نگهداری ذهنی
  conservation
 36. خودمحوری
  egocentrism
 37. مساله سه کوه
  three-mountain problem

  پیاژه
 38. مرحله عملیات عینی
  concrete operational stage
 39. دوره نوسان
  oscillation period
 40. قطعه بندی
  chunking
 41. گفتار خصوصی
  private speech
 42. تنگناهای اخلاقی
  moral dilemma
 43. اخلاق پیش عرفی
  preconventional
 44. اخلاق پس عرفی
  postconventional
 45. اخلاق عرفی
  conventional
 46. خلق و خو
  temperament
 47. بچه های "ملایم"
  easy
 48. بچه های "کند"
  slow to warm up
 49. پربازداری
  extremely inhabited
 50. بی بازداری
  uninhabited
 51. خودپیروی
  autonomy
 52. دلبستگی
  attachment
 53. دلبسته ی ایمن
  securely attached
 54. دلبسته ی نا ایمن
  اجتنابی
  • insecurely attached
  • avoidant
 55. دلبسته ی نا ایمن
  دوسوگرا
  • insecurely attached
  • ambivalent
 56. آشفته
  disorganized
 57. هویت جنسیتی
  gender identity
 58. نقش آموزی جنسیتی
  sex - typing
 59. مرحله تناسلی
  genital stage
 60. ثبات جنسیتی
  gender constancy
 61. جهش رشد نوجوانی
  adolescent growth spurt
 62. ویژگی های جنسی ثانوی
  secondary sex characteristics
 63. نخستین قاعدگی
  menarche
 64. دوره ی طوفان واحساس فشار
  storm and stress
 65. سردرگمی هویت
  identity confusion
 66. مصاحبه های باز پساخ
  open ended
 67. دستیابی به هویت
  identity achievement
 68. هویت یابی ناقص
  identity foreclosure
 69. تعلیق هویت یابی
  moratoruim
 70. پراکندگی هویت
  identity diffusion
Author:
mansoureh
ID:
171499
Card Set:
واژگان انگلیسی هیلگارد
Updated:
Folders:

Description:
روانشناسی
Show Answers: