Chinese Lesson 6

The flashcards below were created by user lightedcaboose on FreezingBlue Flashcards.

 1. shàng....qù
  • to go there
  • 上...去
 2. shàng lái
  • to come here
  • 上....來
 3. dāo....qù
  • to go there
  • 到....去
 4. dào...lái
  • to come here
  • 到...來
 5. shū
  • book
 6. zhōngwénshū
  • Chinese book
  • 中文書
 7. Rìwénshū
  • Japanese book
  • 日文書
 8. yīngwénshū
  • English book
  • 英文書
 9. shūdiàn
  • book store
  • 書店
 10. háihǎo
  • still OK
  • 還好
 11. Hěn hǎo
  • very good
  • 很好
 12. děi V
  • must
 13. mǎi
  • buy
 14. mǎi shū
  • to buy books
  • 買書
 15. .le
  • finshed particle
 16. shéi
  • who, whom
 17. hěn
  • very
 18. hěnmáng
  • very busy
  • 很忙
 19. hěn lèi
  • too tired
  • 太累
 20. tài
  • exclusively
 21. tài lèi
  • too tired
  • 太累
 22. tài máng
  • too busy
  • 太忙
 23. tài zhōng
  • too heavy
  • 太重
 24. máng
  • busy
 25. duō
  • much many
 26. duōshǎo
  • too many, how much
  • 多少
 27. hěn shǎn
  • very few, very little
  • 很少
 28. shǎo
  • few
 29. kuài
  • fast
 30. kuàiyào
  • soon, before long
  • 快要
 31. yào
  • to want, will
 32. diǎn
  • hour
 33. fen
  • minute
 34. xuéfēn
  • credit
  • 學分
 35. zhèi M
  • this
  • 這 M
 36. nǎr
  • where
Author:
lightedcaboose
ID:
173788
Card Set:
Chinese Lesson 6
Updated:
2012-09-27 05:11:07
Tags:
DICK BALLS
Folders:

Description:
DICKS
Show Answers: