واژگان زبان

Card Set Information

Author:
mansoureh
ID:
174076
Filename:
واژگان زبان
Updated:
2012-09-28 09:35:11
Tags:
زبان
Folders:

Description:
روانشناسی
Show Answers:

 1. psychobiology
  روانشناسی زیست شناختی
 2. behavioral neuroscience
  علوم عصبی رفتاری
 3. interdisciplinary
  میان رشته ای
 4. ethology
  رفتارشناسی طبیعی