Kemi Teori Del 2

Home > Preview

The flashcards below were created by user Ozze on FreezingBlue Flashcards.


  1. Vad kallas de verikala kolummenra i det periodiskasystemet?
    Grupper
  2. Vad kallas de horisontella kolummerna i det periodiskasystemet?
    Perioder
  3. Hur är det Perodiskasystemet uppbyggt efter?
    Efter atomnummret vilket är antalet protroner i atomen
  4. Vad har grundämnen i samma grupp i det perodiskasystemet gemensamt?
    De har alla samma valenselektroner
  5. Vad är skillnaden mellan Grundämnen som är i samma grupp i det perodiskasytemet?
    Är att de ämnen som befinner sig längre ner i gruppen har större atomer och 
  6. Vad är skillnaden mellan grundämenen som är högre upp i sin grupp än dem som befinner sig längre ner i gruppen?
    Att valenselektronerna binds lösare ju längre ner man kommer i gruppen vilket leder till att man ser dess metalliska egenskaper bättre
  7. Vad händer om man går från vänster till höger i en peroid i det perodiskasystemet?
    Ämnerna går från metaller till icke-metaller
  8. Vilket är det gemensamma namnet för alla ämnen i grupp 1 i det perodiskasystemet?
    Alkalimetaller
  9. Vilket är det gemensamma namnet för alla ämnen i grupp 2 i det perodiskasystemet?
    Alkaliska Jordartsmetaller
  10. Vilket är det gemensamma namnet för alla ämnen i grupp 16 i det perodiskasystemet?
    Kalkogener (Malmbildare)
  11. Vilket är det gemensamma namnet för alla ämnen i grupp 17 i det perodiskasystemet?
    Hologener (Saltbindare)
  12. Vilket är det gemensamma namnet för alla ämnen i grupp 18 i det perodiskasystemet?
    Ädelgaser 
  13. Vilket är det gemensama namet för alla grundämnen i grupperna 3-11?
    Övergångsmetaller
  14. Vad är en jon?
    En jon är en atom som antigen har gett bort eller tagit emot en eller flera elektroner
  15. När bildas den en positiv jon?
    När en atom ger bort elektroner
  16. När bildas en negativ jon?
    När en atom tar emot elektroner
  17. Vad är Joniseringenergi?
    Energin som bildas när en atomer ger bort elektroner
  18. Vad betyder att en atom joniseras?
    Att den ger bort elektroner och blir till en positiv jon
  19. Vad strävar alla atomer efter?
    Att få en ädelgastruktur (att alla elektronskalen är fulla)
  20. Hur får Grundämnen i grupp 1 och 2 ädelgasstruktur?
    Genom att ge bort sina elektroner
  21. Vad brukar postiva joner kallas för?
    Katjoner
  22. Vad brukar negativa joner kallas för?
    Anjoner
  23. Har metaller få eller många valenselektroner?
    Få valenselektroner
  24. Har icke-metaller få eller många valenselektroner?
    Många valenselektroner
  25. Brukar icke-metaller vilja ge bort sina valenselektroner för att få ädelgas struktur?
    Dom brukar ta emot valenselektroner
  26. Brukar metaller vilja ge bort sina valenselektroner för att få ädelgas struktur?
    Dom brukar ge bort sina valenselektroner för att ädelgasstruktur
  27. Vad är ett punkt/kryss diagram?
    Ett diagram som visar hur atomer binds till varandra
  28. Vad är oktettreglen?
    Att efter en reaktion så har atomen sitt yttersta skall fullt 
  29. Hur bildas jonföreningar oftast?
    Genom att metaller reagerar med icke-metaller
  30. Vad är en kovalentbinding?
    En bindning som bildas genom att elektroner delas 
  31. Vad är en enkelbinding?
    Om bara ett par elektroner delas i bindingen
  32. Vad är en dubbelbinding?
    När två elektronpar bildar en kovalentbindning
  33. Vad har ämnen som är uppbyggda av molekyler lågt av?
    De har en låg smältpunkt
  34. Vad är en trippelbindning?
    När tre elektronpar bildar en kovalent binding
  35. Vad är en struktur formel?
    En formel som visar både atomer och hur de binds samman 
  36. Vad är en molekyl?
    En grupp atomer som hålls samma av kovalent bindingar
  37. Vad är en elektronnegativiet?
    Ett mått på hur startk varje atom drar till sig atomer
  38. Vilka atomer sägs ha starkt elektronnegativet?
    De atomer som drar till sig lätt elektroner i kovalenta bindingar eller lätt bildar anjor

Card Set Information

Author:
Ozze
ID:
176008
Filename:
Kemi Teori Del 2
Updated:
2012-10-07 16:49:03
Tags:
Kapitel
Folders:

Description:
Kapitel 1 Del 2
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview