Mga Bagay Sa Loob Ng Iyong Bag

Card Set Information

Author:
vill8162
ID:
176475
Filename:
Mga Bagay Sa Loob Ng Iyong Bag
Updated:
2012-10-09 06:54:02
Tags:
Tagalog things your bag mga bagay sa loob ng iyong
Folders:

Description:
Things in your bag
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user vill8162 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. (ang) telepono
  2. (ang) payong
  3. (ang) susi
  4. (ang) tubig
  5. (ang) panyo
  6. (ang) pamaypay

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview