Gospel Principles 8

The flashcards below were created by user mjjazzfan on FreezingBlue Flashcards.

 1. seek
  xun2qiu2
 2. guidance
  yin3ling3
 3. prayer
  dao3gao4
 4. conversation
  tan2hua4
 5. heartfelt
  you2zhong1
 6. anyone
  ren4he2ren2
 7. absolute beginning
  tai4chu1
 8. command
  ming4ling4
 9. to cry/call upon
  hu1qiu2
 10. come close to/unto
  jie1jin4
 11. never
  cong2wei4
 12. to cancel
  qu3xiao1
 13. everything
  yi1qie4
 14. tempatation
  you4huo4
 15. resist
  kang4ju4
Author
ID
17705
Card Set
Gospel Principles 8
Description
Xiang TianFu Qidao
Updated
Show Answers