منحنی نرمال

The flashcards below were created by user mansoureh on FreezingBlue Flashcards.

 1. منحنی طبیعی برای چه پدیده هایی
  خطاهای ستاره شناسی

  پرتاب سکه

  حوادث فیزیکی

  حوادث روانشناختی

  قد

  آزمون های هوش

  پیشرفت تحصیلی
 2. شکل توزیع طبیعی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
  • میانگین  و انحراف
  • استاندارد
 3. ویژگی ها
   

  1-متقارن است و حداکثر ارتفاع آن در میانگین قرار دارد

  2-میانگین و نما و میانه بر روی هم قرار دارند

  • 3-دو نقطه عطف دارد که نسبت به خطی که نشانگر میانگین میانه
  • و نما است، قرینه هستند . یعنی شکل منحنی در این دو نقطه تغییر می کند. فاصله این
  • دو نقطه تا میانگین برابر مثبت و منفی 1 انحراف استاندارد است

  • 4-دنباله های منحنی با محور ایکس موازی است. پس از بی نهایت
  • تا منفی بی نهایت ادامه دارد.اما در عمل از +3 انحراف استاندارد تا -3 انحراف
  • استاندارد ادامه دارد

  5-شبیه زنگوله است
 4. منحنی طبیعی استاندارد
  • منحنی طبیعی تبیدل شده به نمره های Z که میانگین آن
  • صفر و انحراف استاندارد آن یک است
 5. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از صفر تا یک
  34/13  درصد
 6. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از یک تا دو
  13/59 درصد
 7. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از دو تا سه
  2/14 درصد
 8. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از سه به بعد
  0/14 درصد
 9.  

  مسائلی که با استفاده از توزیع طبیعی می توان
  حل کرد
  • 1-تعیین رتبه درصدی هر نمره
  • استاندارد. اگر میانگین و انحراف استاندارد توزیع در دست باشد، رتبه درصدی هر نمره
  • ی خام را نیز می توان مشخص کرد

  2-تعیین نمره استاندارد برای هر رتبه درصدی

  3-محاسبه اندازه سطحی که بین دو نمره استاندارد واقع می شود

  • 4-تعیین سطحی که در بالا یا پایین هر نمره استاندارد قرار
  • دارد

  5-محاسبه سطحی که نسبت معینی در بین آن قرار دارد
Author:
mansoureh
ID:
177544
Card Set:
منحنی نرمال
Updated:
2012-10-14 14:47:32
Tags:
دلاورآمار
Folders:

Description:
روانشناسی
Show Answers: