منحنی نرمال

Card Set Information

Author:
mansoureh
ID:
177544
Filename:
منحنی نرمال
Updated:
2012-10-14 10:47:32
Tags:
دلاورآمار
Folders:

Description:
روانشناسی
Show Answers:

 1. منحنی طبیعی برای چه پدیده هایی
  خطاهای ستاره شناسی

  پرتاب سکه

  حوادث فیزیکی

  حوادث روانشناختی

  قد

  آزمون های هوش

  پیشرفت تحصیلی
 2. شکل توزیع طبیعی به چه چیزهایی بستگی دارد؟
  • میانگین  و انحراف
  • استاندارد
 3. ویژگی ها
   

  1-متقارن است و حداکثر ارتفاع آن در میانگین قرار دارد

  2-میانگین و نما و میانه بر روی هم قرار دارند

  • 3-دو نقطه عطف دارد که نسبت به خطی که نشانگر میانگین میانه
  • و نما است، قرینه هستند . یعنی شکل منحنی در این دو نقطه تغییر می کند. فاصله این
  • دو نقطه تا میانگین برابر مثبت و منفی 1 انحراف استاندارد است

  • 4-دنباله های منحنی با محور ایکس موازی است. پس از بی نهایت
  • تا منفی بی نهایت ادامه دارد.اما در عمل از +3 انحراف استاندارد تا -3 انحراف
  • استاندارد ادامه دارد

  5-شبیه زنگوله است
 4. منحنی طبیعی استاندارد
  • منحنی طبیعی تبیدل شده به نمره های Z که میانگین آن
  • صفر و انحراف استاندارد آن یک است
 5. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از صفر تا یک
  34/13  درصد
 6. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از یک تا دو
  13/59 درصد
 7. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از دو تا سه
  2/14 درصد
 8. سطوح زیر منحنی طبیعی استاندارد از سه به بعد
  0/14 درصد
 9.  

  مسائلی که با استفاده از توزیع طبیعی می توان
  حل کرد
  • 1-تعیین رتبه درصدی هر نمره
  • استاندارد. اگر میانگین و انحراف استاندارد توزیع در دست باشد، رتبه درصدی هر نمره
  • ی خام را نیز می توان مشخص کرد

  2-تعیین نمره استاندارد برای هر رتبه درصدی

  3-محاسبه اندازه سطحی که بین دو نمره استاندارد واقع می شود

  • 4-تعیین سطحی که در بالا یا پایین هر نمره استاندارد قرار
  • دارد

  5-محاسبه سطحی که نسبت معینی در بین آن قرار دارد