Lesson 108 - Lesoni Teau ma valu

Home > Preview

The flashcards below were created by user popeanthony on FreezingBlue Flashcards.


 1. What do you want?
  Ko e ha e me'a 'oku ke fiemau'u?
 2. Onions
  Ko e fo'i onioni.
 3. How many?
  Me'a a fiha?
 4. Just three
  Tolu pe.
 5. Is there anything else?
  'Oku 'i ai ha toe me'a?
 6. That's all!
  Ko ia pe!
 7. Thats why I'm angry.
  Ko e mea'a ia 'oku ou 'ita ai.
 8. That's the reason i'm here
  Ko e me'a ia 'oku ou 'i heni ai.
 9. That's what I told you.
  Ko e me'a ia na'a ku tala atu
 10. That's one thing I don't agree to.
  Ko e me'a ia 'oku 'ikai te u loto ki ai.
 11. How many items do you want?
  Ko e me'a e fiha 'oku ke fiema'u?
 12. Thats what im angry at!
  Ko e me'a ia 'iku ou ita ki ai!
 13. Thats why i'm angry!
  Ko e me'a ia 'oku ou ita ai!
 14. Is there anything else you are interested in?
  'Oku i ai ha toe me'a oku ke tokanga ki ai?
 15. That's the reason I came.
  Ko e 'uhinga ia 'oku ou ha'u ai.
 16. That's one thing I don't agree to.
  Ko e me'a ia 'oku 'ikai te u loto ki ai.
 17. Tha's what i'm referring to.
  Ko ia 'oku ou lau.
 18. That's what I told you.
  Ko e me'a ia na'a ku tala atu.
 19. How many items did you buy?
  Ko e fo'i me'a e fiha na'a ke fakatau?
 20. How many items did you want?
  Ko e fo'i me'a e fiha na'a ke fiema'u
 21. Thats what i mean.
  Ko e me'a ia 'oku ou 'Uhinga ki ai
 22. Thats what im trying for.
  Ko e me'a ia 'oku ou 'uhinga ki ai.
 23. That's the reason I come
  Ko e 'uhinga ia 'oku ou ha'u ai.
 24. That's the reason I came
  Ko e me'a ia 'oku ou ha'u ai.
 25. How many
  Me'a e fiha?
 26. Tha'ts all, thats just it
  ko ia pe
 27. Meaning, reason, reason why
  'uhinga

Card Set Information

Author:
popeanthony
ID:
177744
Filename:
Lesson 108 - Lesoni Teau ma valu
Updated:
2012-10-15 07:14:22
Tags:
Tongan
Folders:

Description:
shumway
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview