BLS Set II Sanskrit

The flashcards below were created by user Basma on FreezingBlue Flashcards.

 1. Single Leg Fold
  Parsvottanasana  (parsh-voh-tahn-AHS-anna)

  Parsvottan-asana
 2. Wide Leg Forward Fold
  • Prasarita Padottanasana C
  • (pra-sa-REE-tah  pah-doh-tahn-AHS-anna)

  Prasarita Padottan-asana C
 3. Tree Pose
  Vrksasana (vrik-SHAHS-anna)

  Vrks-asana
 4. Warrior 3
  • Virabhadrasana III 
  • (VEER-ah-BAH-dras-anna)

  Virabhadr-asana
 5. Dancer's Pose
  Natarajasana (not-ah-raj-AHS-anna)

  Nataraj-asana
 6. Crow Pose
  Bakasana (bahk-AHS-anna)

  Bak-asana
Author:
Basma
ID:
178696
Card Set:
BLS Set II Sanskrit
Updated:
2012-10-21 12:12:48
Tags:
Pranavayu Yoga Base Level Sequence Sanskrit
Folders:

Description:
The Sanskrit name of the Base Level Sequence Standing Set II
Show Answers: