BLS Backbends Sanskrit

The flashcards below were created by user Basma on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pigeon Variation (Backbend)
  • Eka Pada Raja Kapotasana
  • (aa-KAH  pah-DAH  rah-JAH-cop-poh-TAHS-anna)

  Eka Pada Raja Kapot-asana
 2. Half Pigeon Variation (Half Vamadeva's Pose)
  • Ardha Vama Devasana
  • (are-dah  VAH-mah-day-vahas-anna)

  Ardha Vama Dev-asana
 3. Locust
  Salabasana (sha-la-BAHS-anna)

  Salab-asana
 4. Inchworm (Heart Opening Pose)
  Anahatasana (Ana-hat-asana)
 5. Cobra
  Bhujangasana (boo-jang-GAHS-anna)

  Bhujang-asana
 6. Dragonfly (Firefly)
  sanskrit unknown (David said we do not have to worry about this sanskrit name)
 7. Wheel Pose
  Urdvha Dhanurasana (OORD-vah-don-your-AHS-anna)

  Urdvha Dhanur-asana
 8. Gate-Latch Pose
  Parighasana (par-ee-GOSS-anna)

  Parigh-asana
 9. Marichy's Pose (Bound Sage Pose)
  Marichyasana C (mar-ee-chee-Ahs-anna)

  Marichy-asana
 10. Side Crow
  Parsva Bakasana (parsh-vah  bahk-AHS-anna)

  Parsva Bak-asana
Author:
Basma
ID:
178697
Card Set:
BLS Backbends Sanskrit
Updated:
2012-10-21 12:05:19
Tags:
Pranavayu Yoga Base Level Sequence Sanskrit
Folders:

Description:
The Sanskrit name of the Base Level Sequence Backbends
Show Answers: