Lesson 110 - Lesoni Teau Hongofulu

The flashcards below were created by user popeanthony on FreezingBlue Flashcards.

 1. Whose place (land) is this?
  Ko e 'api eni 'o hai?
 2. It's mine.
  Ko e 'api pe 'o'oku.
 3. And whose litlle house is that over there which we can see?
  Pea ko e ki'i fale 'o hai e 'oku 'asi Mai?
 4. I want my spear.
  'Oku ou fiemau'u hoku tao pe 'o'oku.
 5. Let'smeet in your house.
  Tau fakataha 'i ho fale 'o'ou.
 6. I have no spear
  'Oku 'ikai haku tao 'oku.
 7. Let's go to your house.
  Tau o ki he fale o'ou.
 8. Thats' just its nature.
  Ko hono anga 'ona ia.
 9. Thats the way it works.
  Ko hono 'ai 'ona ia.
 10. There's nothing wrong with it.
  'Oku 'ikai hano kovi 'ona.
 11. Whose clothes are these?
  Ko e vala eni 'o hai?
 12. Whose shirt is the?
  Ko e vala eni 'o hai?
 13. This is my coat.
  Ko e kote eni 'o'oku.
 14. This is your coat
  Ko e kote eni o'ou
 15. Where is johns place?
  Ko e fe e 'api o Sione?
 16. He has no place at all.
  "oku ikai hano 'api 'ona.
 17. Who took the boys bed?
  Ko hai na'a ne 'ave e vala o e tamasi'i?
 18. to apear, to suddenly appear, to come into one's sight
  'asi
 19. Spear, fishing spear
  tao
 20. shoe
  su
Author:
popeanthony
ID:
178929
Card Set:
Lesson 110 - Lesoni Teau Hongofulu
Updated:
2012-10-22 05:27:08
Tags:
Tongan
Folders:

Description:
Shumway
Show Answers: