Chinese Lesson 10

The flashcards below were created by user lightedcaboose on FreezingBlue Flashcards.

 1. Húnán
  • Hunan- province of China
  • N
 2. Chángchéng
  • The Great Wall
  • N
 3. fànguǎnr
  • resturant
  • N
 4. nánfāng
  • the south
  • N
 5. běifāng
  • The North
  • N
 6. Kǒuwèir
  • taste, flavor
  • N
 7. wèidào
  • taste, flavor, odor
  • N
 8. jiǎo.zi
  • dumpling
  • N
 9. kǎoyā
  • roast duck
  • N
 10. niúròu
  • beef
  • N
 11. chicken
 12. hǎixiān
  seafood
 13. tāng
  • soup
  • N
  • fish
  • N
 14. táng
  • sugar, candy
  • N
  • vinegar
  • N
 15. chūnjuǎnr
  • eggroll
  • N
 16. dàjiǎ
  all, everybody
 17. shēntǐ
  body, health
 18. shén.me. de
  • and so forth
  • N
 19. yān
  • cigarette
  • N
 20. chá
  • tea
  • N
 21. qìshuǐr
  • soft drink
  • N
 22. píjiǔ
  • beer
  • N
 23. niúnǎi
  milk
 24. jú.zishuǐ
  • orange juice
  • N
 25. chē
  car, vehicle
 26. wèi
  • measure word for people
  • M
 27. dào
  • M
  • measure for dishes
  • a pot (of tea)
  • M
  • to compare
  • V
 28. shìyíshì
  • to try, to give it a try
  • V
 29. chōu
  • to smoke (cigarettess)
  • V
 30. gēn
  • to follow, with
  • V
 31. jiào
  • to order
  • V
 32. fēn
  • to divide
  • V
 33. kāi
  to drive, to open
 34. dàn
  • to be light, weak or thin
  • SV
  • hot, spicy
  • SV
 35. suān
  • to be sour
  • SV
 36. tián
  • to be sweet
  • SV
 37. duì...hǎo
  be nice to....
 38. bǐjiào
  • compartatively, comparison
  • Adv/N
 39. yóuqí
  • esecially
  • Adv
 40. búbì
  • not nescessarily
  • Adv
 41. .guò
  • experimental suffix to verbs
  • Asp
 42. .zhe
  • durative aspect marker
  • Asp
 43. suàn.le
  • forget it
  • IE
Author:
lightedcaboose
ID:
180701
Card Set:
Chinese Lesson 10
Updated:
Folders:

Description:
Chinese shit
Show Answers: