005. Academic wordlist (201-250).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Bemuse
  Adashtirmoq, chalkashtirmoq
 2. Incandescent
  Qiziganda nur chiqaradigan element
 3. Knotty
  Hal qilish qiyin bo'lgan
 4. Shy
  • Uyatchan
  • Pastda bo'lmoq (raqam)
 5. Prospect
  Shans, imkoniyat
 6. Spike
  • Uchli uzun temir
  • Uchli uzun narsa
  • (T1) Tez o'smoq
 7. Impairment
  Ta'na azolaridagi nosozlik
 8. Prevalent
  • (T1) Ko'p tarqalgan
  • Hammaga ma'lum
  • Odatiy
 9. Goad
  • Undamoq
  • Majburlamoq
 10. Wither
  • Kuchdan toymoq (odam)
  • Qurumoq (o'simlik)
 11. Sprout
  • O'smoq, navdalamoq (o'simlik)
  • Gullab yashnamoq (biznes)
 12. Amplify
  • Balandlamoq (ovoz)
  • Kuchaytirmoq
 13. Lethal
  • Zaharli, o'ldiradigan (modda)
  • Zarar keltiradigan narsa
 14. Retreat
  • Uzoqlashmoq
  • Tark etmoq, chiqib ketmoq (dushman)
 15. Shred
  Parcha, ozgina qismi
 16. Upwelling
  Ko'tarilayotgan suv
 17. Scorching
  • Dilni og'rituvchi (tanqid)
  • Jazirama issiq
  • Juda tez
 18. Conceive
  • Tushunmoq
  • Tasavvur qilmoq
  • Og'ir oyoq bo'lmoq
 19. Anorexia
  Qattiq ozish kasalligi
 20. Gradient
  Qiyalik
 21. Rebel
  Qo'zg'olonchi
 22. Chalk up
  Erishmoq
 23. Vengeance
  Qasos olish
 24. Pledge
  Qasam ichmoq, so'z bermoq
 25. Plain
  Ochiq oydin, tushunarli
 26. Upheaval
  • Katta o'zgarish (jamiyatda)
  • Inson hayotiga katta ta'sir ko'rsatadigan o'zgarish
 27. Dissolve
  • Erib ketmoq
  • Yopilmoq, tugamoq (kampaniya)
 28. Profligacy
  Isrofgarlik
 29. Constituency
  • Saylov okrugi
  • Sylovchilar
 30. Flare
  Chaqnamoq
 31. Stringent
  Qattiq qaraladigan va tekshiriladigan (qonun, qoida)
 32. Fodder
  Hayvonlar yemi
 33. Censure
  Tanqid qilmoq, qarshi chiqmoq
 34. Convention
  • Urf-odat
  • Yig'ilish
 35. Confrontation
  Qarshilik
 36. Conventional
  Odati, doimiy (fikr, ishlab chiqarish uslubi)
 37. Indiscreet
  Og'ziga qaramay gapiradigan
 38. Thruster
  Kuchli motor
 39. Hardliner
  Qattiq ergashuvchi va himoyalovchi
 40. Constituent
  Qorishma
 41. Greed
  Qizg'anchiqlik
 42. Prone (to)
  • Moyil
  • Yerga qarab yotgan
 43. Soothe
  Ovuntirmoq, tinchlantirmoq
 44. Obviate
  • Oldini olmoq
  • Yo'qotmoq (nimagadur yoki kimgadur talabni)
 45. Intrinsic
  • O'ziga hos
  • Tabiiy muhumligi bo'lgan
 46. Perceive
  Tushunib yetmoq
 47. Sweep
  Tozalamoq
 48. Shallow
  Sayoz (fikr, idish)
 49. Trait
  Ajratib turuvchi harakter
 50. Consensus
  Kelishuv, umumiy qaror
Author:
Saidilyos
ID:
182493
Card Set:
005. Academic wordlist (201-250).txt
Updated:
2012-11-08 17:36:01
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers: