greek composition 3.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user landy1946 on FreezingBlue Flashcards.


 1. I will be with you three times each year.
  παρέσομαί σοι τρὶς τοῦ έτους.
 2. They used to sleep till late in the day.
  εκοιμῶντο μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας.
 3. I will not drink any of the wine, at least willingly.
  ουκ ὰν πίνοιμι (ου πίομαι) τοῦ οίνου, ἑκὼν εῖναι.
 4. apt to perform honorable actions
  πρακτικὸς τῶν καλῶν
 5. to smell of perfumes
  όζειν μύρων
 6. He allowed his slaves to taste of liberty.
  τοὺς δούλους έγευσε τῆς ελευθερίας.
 7. one who has never tasted of liberty
  άγευστος τῆς ελευθερίας
 8. I'm a close relative of his.
  εγγύτατα αυτῷ ειμι γένους .
 9. I think you happy in your disposition.
  ευδαιμονίζω σε τοῦ τρόπου.
 10. I pity you on account of your affliction.
  οικτείρω σε τοῦ πάθους.
 11. I asked whether the children of the judge were in the habit of performing just actions.
  ηρόμην ει οἱ τοῦ δικαστοῦ παῖδες πρακτικοὶ εῖεν τῶν δικαίων
 12. I will make the boy fit to govern.
  αρχικὸν ποιήσω τὸν παῖδα τῶν ανθρώπων.
 13. Let us ask the next (subjects) to these.
  ερωτῶμεν τούτων τὰ εχόμενα.
 14. We ought to think the temperate happy.
  ευδαιμονιστέον (εσθ' ἡμῖν) τοὺς σώφρονας.
 15. I asked the boy whether he thought life full of cares.
  ηρόμην τὸν παῖδα ει νομίζοι τὸν βίον μεστὸν φροντίδων εῖναι.
 16. What in the world am I to do with him?
  τί ποτε αυτῷ χρῶμαι;
 17. If these things are so, let us carefully provide for our safety.
  εὰν ταῦτα οὕτως έχῃ τῆς σωτηρίας εχώμεθα.
 18. We must set about the task of ruling over our passions.
  επιχειρητέον τῷ τῶν παθῶν κρατεῖν.
 19. Death will free us from all our toils.
  ὁ θάνατος ἡμᾶς τῶν πόνων απαλλάξει.
 20. We will exclude the Persians from the sea.
  είρξομεν τοὺς πέρσας τῆς θαλάσσης.
 21. The physician was there, that he might free the boy from his disease.
  ὁ ιατρὸς παρῆν ἵνα τὸν παῖδα τῆς νόσου απαλλάξειε.
 22. If the judge had been there you would not have escaped with impunity.
  ει ὁ κριτῆς παρῆν ουκ ὰν χαίρων απήλλαξας.
 23. If I had known this, I would not have tired at all to persuade him.
  ει ταῦτα ῄδη, πείθειν αυτῷ, ουκ άν τι επειρησάμην
 24. remember, forget
  μέμνημαι, επιλανθάνομαι
 25. hold cheap, dispise
  ολιγορέω, καταφρονέω
 26. overcome, surpass
  περιγίνομαι, περίειμι
 27. accuse, condemn
  καταγορέω, καταγιγνώσκω
 28. I remember my former troubles.
  μέμνημαι τῶν πρὶν πόνων.
 29. Let us spare our money.
  φειώμεθα τῶν χρημάτων.
 30. They condemned them all to death.
  τὸν θάνατον πάντων κατέγνωσαν.
 31. Do not aim at producing laughter.
  μὴ στοχάζου τοῦ γέλωτα ποιεῖν.
 32. Much injustice is laid to the charge of Xenoclides.
  πολλὴ αδικὶα τοῦ ξενοκείδου κατηρεῖται.
 33. The father of Xenoclides was found guilty of murder.
  ὁ τοῦ ξενοκλείδου πατὴρ φόνου κατεγνώσθη.
 34. If you do this, I for my part will accuse you of folly.
  εὰν ταῦτα ποιῇς έγωγέ σου μορίαν κατηγορήσω.
 35. He said that if any man did this, the prudent would accuse him of folly.
  ει ταῦτά τις πράττοι έφη τοὺς φρονίμους αυτοῦ μορίαν καταηγορήσειν.
 36. This boy far surpasses his brother in virtue.
  ὁ παῖς τοῦ αδελφοῦ τῇ αρετῇ πολὺ περίεστιν.
 37. He said that to be prosperous was not in our power. 30
 38. I buy something for a drachma.
  αγοράζω τι δραμῆς
 39. I value this at a high price.
  πλεῖστον τοῦτο τιμῶμαι.
 40. He laid down three minae for the horse.
  τρεῖς μνᾶς κατέθηκε τοῦ ἵππου.
 41. He exacts the payment for this.
  χρήματα τούτων πράττεται.
 42. for a considerable time
  χρόνου συχνοῦ
 43. I have not practiced for many days.
  πολλῶν ἡμερῶν ου μεμελέτηκα.
 44. I get hold of the wolf by the ears.
  τὸν λύκον τῶν ώτων κρατῶ.
 45. Not every man can be his own master.
  ου παντός εστιν ἑαυτοῦ εῖναι .
 46. The king will not fight ten days.
  ὁ βασιλεὺς δέκα ἡμερῶν ου μαχεῖται.
 47. He told me that he valued this very highly.
  έλεξέ μοι ταῦτα πλείστου τιμᾶσθαι.
 48. He took hold of the boy by his foot.
  τὸν παῖδα έλαβε τοῦ ποδός.
 49. I have not practiced equestrian excercises for a long time.
  τὰ ἱππικὰ χρόνου συχνοῦ ου μεμελέτηκα.
 50. Three dogs have got hold of the wolf by the same ear.
  τρεῖς κύνες τὸν λύκον εκράτησαν τοῦ αυτοῦ ωτός.
 51. If you care for yourself, provide for your safety.
  ει σαυτοῦ κήδει τῆς σωτηερίας έχου.
 52. You sing better than I do.
  κάλλιον εμοῦ ᾴζεις.
 53. They became more powerful than ever.
  δυνατώτεροι αυτοὶ αὑτῶν εγένοντο.
 54. to have suffered afflictions too great for tears
  μείζω ὴ κατὰ δάκρυα πεπονθέναι
 55. a corpse of superhuman size
  νεκρὸς μείζων ὴ κατ' άνθρωπον
 56. They are too young to know what fathers they have lost.
  νεώτεροί εισιν ὴ ὥστε ειδέναι οἵων πατέρων εστέρηνται.
 57. not yet, no longer
  ουκ έτι, ούπω
 58. He said that if they had done this they would have become more powerful than ever.
  ει ταῦτα πράττοιεν έφη δυνατωτέρους αυτοὺς ἑαυτῶν γενέσθαι άν.
 59. The masters are too wise to be deceived by their pupils.
  οἱ διδάσκαλοι σοφώτεροί εισιν ὴ ὥστε ὑπὸ τῶν μαθητῶν εξαπατηθῆναι.
 60. The pupils practice by night that they may become wiser than their masters.
  οἱ μαθηταὶ νυκτὸς μελετῶσι ἵνα σοφώτεροι τῶν διδασκάλων γένεωνται.
 61. They are too young to know that virtue ought to be desired.
  νεώτεροί εισιν η ὥστε ειδέναι τῆς αρετῆς επιθυμητέον εῖναι.
 62. The girl is a little taller than her mother.
  ἡ παῖς ολιγῳ μείζων τῆς μητρός εστιν.
 63. The more they have, the more they desire.
  ὅσῳ πλείω έχουσι τοσούτῳ πλειόνων επιθουμοῦσιν.

Card Set Information

Author:
landy1946
ID:
182687
Filename:
greek composition 3.txt
Updated:
2012-11-09 19:24:44
Tags:
greek composition
Folders:

Description:
sentences from Arnolds practical greek composition
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview