010. Academic wordlist (451-500).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Unify
  Birlashtirmoq
 2. Undiminished
  Kamaymagan
 3. Vary
  O'zgarmoq, xildan xilga o'tmoq
 4. Fiscal
  Moliyaviy
 5. Concept
  • Tushuncha
  • G/oya
  • Re'ja
 6. Recreation
  Qaytadan yaratmoq
 7. Mammoth
  • Juda ham katta
  • Mamont
 8. Successive
  Ketma ket va toxtovsiz sodir bo'layotgan
 9. So-called
  • Deb nomlangan
  • ...nomi bilan mashhur
 10. Procedure
  Uslub, bajarilish tartibi
 11. Perception
  Tushuncha
 12. Rusty
  Zanglagan
 13. Quote
  • Mashhur odamning gapi
  • Mashhur odamning gapini yozmoq yoki gapirmoq
 14. Stats
  Statistika
 15. Evaluative
  Baholamoq
 16. Basin
  Idish
 17. Mould
  • Qolip
  • Shakl berib yasamoq
 18. Chase
  Quvlamoq
 19. Reckless
  Boqibeg'am
 20. Approach
  • Yondoshmoq
  • Yaqinlashmoq
  • Yondoshuv
  • Yaqinlashuv
 21. Uneconomic
  • Foydasiz
  • Tejamsiz
 22. Assess
  • Baholamoq
  • Hisoblamoq
 23. Underestimate
  Past baholamoq yoki hisoblamoq
 24. Complex
  • Tushunishga qiyin
  • Maxsus bino
 25. Unavailable
  Olib, foydalanib, uchrashib bo'lmaydigan narsa yoki odam
 26. Unapproachable
  Yetishib bo'lmaydigan
 27. Convince (sb of sth)
  Ishontirmoq
 28. Scope
  • Chegara
  • Ishlash doirasi
  • Radius
 29. Affect
  Ta'sir o'tkazmoq
 30. Commission
  • Buyurtma
  • Sotiladigan molga oldindan to'langan pul
  • Xizmat uchun oldindan pul
 31. Patent
  Patent
 32. Deregulate
  Boshqaruvni toxtatmoq
 33. Categorize
  Turlarga ajratmoq
 34. Definable
  Tushuntirsa va tushunsa bo'ladigan
 35. Assume
  • Tahmin qilmoq
  • ...deb hisoblamoq
 36. Overestimate
  Yuqori baholamoq
 37. Belly
  Qorin
 38. Tense
  • Taranglik
  • Tarang kayfiyat
  • Tortmoq
 39. Specification
  Detal
 40. Enchant
  Sehirlamoq
 41. Glimps
  Tez va xira-shira ko'rish
 42. Goody
  Yaxshi narsa
 43. Orphan
  Yetim
 44. Collapse
  Qulamoq, yiqilmoq
 45. Insist
  (gapida) turib olmoq
 46. Hostile
  Dushmanlarcha
 47. Ally
  • Sherik
  • Ittifoqchi
 48. Prosper
  Gullab yashnamoq
 49. Expose
  • Namoyish qilmoq
  • Oshkor qilmoq
 50. Enormity
  Kattalik, ulkanlik
Author:
Saidilyos
ID:
183417
Card Set:
010. Academic wordlist (451-500).txt
Updated:
2012-11-13 18:39:09
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers: