VOA Special English Word Book

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. abuse
  • Danh từ 
  • Sự lạm dụng
  • abuse of power
  • sự lạm quyền
  • abuse of trust
  • sự lạm dụng lòng tin; sự bội tín
  • to remedy abuses
  • sửa chữa thói lạm dụng


  • Hành động bất lương
  • Sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả
  • to hurl a stream of abuse at somebody
  • lăng mạ ai tới tấp


  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạ
  • an abuse of animals
  • sự hành hạ súc vật


  • Ngoại động từ 
  • lạm dụng, lạm quyền
  • to abuse one's power
  • lạm dụng quyền hành của mình
  • to abuse somebody's hospitality/confidence
  • lạm dụng lòng hiếu khách/lòng tin của ai


  • Lăng mạ; sỉ vả mồm
  • to abuse somebody behind his back
  • nói xấu sau lưng ai
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngược đãi, hành hạ
  • Chuyên ngành
  • Xây dựng
  • sự lạm dụng, sự sử dụng quá mức (máy, động cơ)
  • Kỹ thuật chung  
  • lạm dụng
  • computer abuse
  • lạm dụng máy tính
  • drug abuse
  • sự lạm dụng thuốc
  • information system abuse
  • lạm dụng hệ thống thông tin


  • sự lạm dụng
  • drug abuse
  • sự lạm dụng thuốc
 2. accuse
  • Ngoại động từ 
  • Buộc tội, kết tội; tố cáo
  • to accuse sb of theft, of cheating
  • buộc tội ai vì trộm cắp, lừa đảo
  • the accused
  • người bị kết tội, người bị buộc tội; bị cáo


  • hình thái từ
  • V_ed : accused
  • V_ing : accusing
 3. admit
  • Ngoại động từ 
  • Nhận vào, cho vào; kết nạp (vào nơi nào, tổ chức nào...); cho hưởng (quyền lợi...)
  • Chứa được, nhận được, có đủ chỗ cho
  • this hall can admit 200 persons
  • phòng này có thể chứa 200 người


  • Nhận, thừa nhận; thú nhận
  • (kỹ thuật) nạp
  • Nội động từ 
  • ( + of) có chỗ cho, có
  • this word admits of no other meaning
  • từ này không có nghĩa nào khác


  • Nhận, thừa nhận
  • this, I admit, was wrong
  • tôi thừa nhận điều đó là sai
  • to be admitted to sb's presence
  • được phép vào tiếp kiến ai


  • hình thái từ
  • V-ing: admitting
  • V_ed : admitted
 4. aggression
  • Danh từ 
  • Sự xâm lược, cuộc xâm lược
  • war of aggression
  • chiến tranh xâm lược


  • Sự công kích
  • Sự gây sự, sự gây hấn; cuộc gây hấn
 5. aid
  • Danh từ 
  • Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ
  • first-aid ward
  • khu cấp cứu trong bệnh viện
  • humanitarian aid from non-governmental organizations
  • viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ


  • Người giúp đỡ, người phụ tá
  • (sử học) thuế nộp cho nhà vua
  • ( số nhiều) những phương tiện trợ giúp
  • aids and appliances
  • phương tiện trợ giúp
  • by (with) the aid of
  • nhờ sự giúp đỡ của
  • to lend aid to


  Xem lend

  • What's all this aid of?
  • Tất cả những cái này dùng để làm gì?
  • Ngoại động từ 
  • Giúp đỡ
  • to aid an orphan in his studies
  • giúp một em bé mồ côi học hành
  • to aid and abet sb
  • là đồng phạm xúi giục của ai
 6. ally
  • Danh từ
  • Nước đồng minh, nước liên minh; bạn đồng minh
  • Ngoại động từ 
  • liên kết, liên minh, kết thông gia
  • that rubber company allied itself to a foreign partner for processing technologies
  • công ty cao su ấy liên minh với một đối tác nước ngoài về công nghệ chế biến
  • his father decides to ally himself with a famous general
  • cha anh ta quyết định kết thông gia với một vị tướng nổi tiếng


  • Hình thái từ
  • V_ed: allied
  • V_ing: allying
 7. amend
  • Ngoại động từ 
  • Sửa cho tốt hơn, làm cho tốt hơn; cải thiện
  • to amend one's way of living
  • sửa đổi lối sống


  • Bồi bổ, cải tạo (đất)
  • to amend land
  • bồi bổ đất


  • Sửa đổi, thay đổi (văn kiện (pháp lý)); bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm trong một văn kiện...)
  • to amend a law
  • bổ sung một đạo luật


  • Nội động từ
  • Trở nên tốt hơn, cải tà quy chánh
  • (từ cổ,nghĩa cổ) bình phục, hồi phục sức khoẻ
  • hình thái từ
  • Ved: amended
  • Ving:amending
 8. ammunition
  • Danh từ 
  • Đạn dược
  • ammunition belt
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) băng đạn
  • ammunition depot
  • kho đạn
  • ammunition factory
  • xưởng đúc đạn
  • ammunition waggon
  • toa chở đạn dược
  • ammunition
  • Hòm đạn


  • (nghĩa bóng) lý lẽ, sự kiện (để công kích hay bào chữa)
  • (sử học) quân trang quân dụng
  • ammunition boots
  • giày quân dụng
  • ammunition bread
  • bánh quân dụng
  • ammunition leg
  • (thông tục) chân gỗ, chân giả


  • Ngoại động từ
  • Cung cấp đạn dược
 9. anarchy
  • Danh từ
  • Tình trạng vô chính phủ
  • Tình trạng hỗn loạn
 10. anger
  • Danh từ 
  • Sự tức giận, sự giận dữ; mối giận
  • fit of anger
  • cơn tức giận
  • to provoke someone to anger
  • chọc tức ai


  • Ngoại động từ
  • Chọc tức, làm tức giận
  • Cấu trúc từ  
  • more in sorrow than in anger
  • buồn nhiều hơn giận, tiếc nhiều hơn tức


  • anger and hate hinder good counsel
  • cả giận mất khôn


  • burst of anger
  • cơn giận giữ (thịnh nộ)


  • hình thái từ
  • Ved: angered
  • Ving:angering
 11. appeal
  • Danh từ 
  • Sự kêu gọi; lời kêu gọi
  • Lời thỉnh cầu, sự cầu khẩn
  • with a look of appeal
  • với vẻ cầu khẩn
  • to make an appeal to someone's generosity
  • cầu đến lòng rộng lượng của ai, kêu gọi lòng rộng lượng của ai


  • (pháp lý) sự chống án; quyền chống án, quyền kháng cáo
  • to lodge an appeal; to give notice of appeal
  • đưa đơn chống án


  • Sức lôi cuốn, sức quyến rũ
  • to have appeal
  • có sức lôi cuốn, có sức quyến rũ


  • Động từ 
  • Kêu gọi
  • to appeal to the workers for a two-day strike
  • kêu gọi công nhân bãi công hai ngày


  • Hấp dẫn, lôi cuốn
  • pornographic films never appeal to this young man
  • phim ảnh khiêu dâm chẳng bao giờ lôi cuốn được chàng trai này


  • Chống án, kháng cáo
  • litigious parties have the right to appeal to the higher court
  • các bên tranh tụng có quyền kháng cáo lên toà cấp trên


  • Cấu trúc từ 
  • to appeal to the country
  • Xem country


  • court of appeals
  • toà phúc thẩm, toà thượng thẩm


  • to appeal for sth
  • yêu cầu điều gì, thỉnh cầu điều gì


  • to appeal against sth
  • phản đối điều gì
 12. archeology
  khảo cổ học
 13. arrest
  • Danh từ 
  • Sự bắt giữ
  • a warrant of arrest
  • lệnh câu lưu, lệnh bắt giam
  • under arrest
  • bị bắt giữ


  • Sự ngừng lại, sự chặn lại, sự hãm lại
  • (pháp lý) sự hoãn thi hành
  • arrest of judgement
  • sự hoãn thi hành một bản án


  • Ngoại động từ 
  • Bắt giữ
  • Làm ngừng lại, chặn lại, ngăn lại, hãm lại (máy đang chạy...)
  • Lôi cuốn (sự chú ý)
  • to arrest someone's attention
  • lôi cuốn sự chú ý của ai


  • (pháp lý) hoãn thi hành (một bản án vì có sự lầm lẫn)
  • hình thái từ
  • Ved: arrested
  • Ving:arresting
 14. artillery
  • Danh từ 
  • (quân sự) pháo
  • heavy artillery
  • trọng pháo


  • Pháo binh
  • Khoa nghiên cứu việc sử dụng pháo
 15. assist
  • Ngoại động từ 
  • Giúp, giúp đỡ
  • to assist someone in doing something
  • giúp ai làm việc gì


  • Nội động từ 
  • Dự, có mặt
  • to assist at a ceremony
  • dự một buổi lễ


  • hình thái từ
  • Ved: assisted
  • Ving:assisting
 16. astronaut
  • Danh từ
  • Phi hành gia, nhà du hành vũ trụ
 17. astronomy
  • Danh từ 
  • Thiên văn học
  • nautical astronomy
  • thiên văn học hàng hải
  • general astronomy
  • thiên văn học đại cương
  • practical astronomy
  • thiên văn học thực hành
  • statistical astronomy
  • thiên văn học thống kê
  • theoretical astronomy
  • thiên văn học lý thuyết
 18. asylum
  • Danh từ 
  • Nơi an toàn, nơi ẩn nấp
  • to ask for political asylum
  • xin tị nạn chính trị


  Nhà thương điên, dưỡng trí viện
 19. attempt
  • Danh từ 
  • Sự cố gắng, sự thử
  • to make an attempt at doing something (to do something)
  • thử làm một việc gì
  • to fail in one's attempt
  • thử làm nhưng thất bại


  • ( attempt on, upon) sự mưu hại, sự xâm phạm, sự phạm đến
  • an attempt on somebody's life
  • sự mưu hại ai
  • an attempt on somebody's prerogatives
  • sự phạm đến đặc quyền của ai


  • Ngoại động từ 
  • Cố gắng; thử, toan
  • to attempt a hard task
  • cố gắng làm một việc khó khăn


  • Mưu hại; xâm phạm, phạm đến
  • to attempt someone's life
  • mưu hại ai


  • Gắng, chiếm lấy, thử đánh chiếm (một đồn...)
  • Gắng, vượt qua (quả núi...)
  • to attempt a fortress
  • thử đánh chiếm một pháo đài
  • to attempt a mountain peak
  • thử vượt qua một ngọn núi


  • hình thái từ
  • Ved: attempted
  • Ving:attempting
 20. attend
  • Ngoại động từ 
  • Dự, có mặt
  • to attend a meeting
  • dự một cuộc họp


  • Chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  • to attend a patient
  • chăm sóc người bệnh


  • Đi theo, đi kèm, theo hầu, hộ tống
  • to attend somebody to the airport
  • đi theo ai ra sân bay
  • success attends hard work
  • thành công kèm theo sự làm việc tích cực; làm việc tích cực đem lại sự thành công


  • Nội động từ 
  • ( + at) dự, có mặt
  • to attend at a meeting
  • có mặt tại buổi họp


  • ( (thường) + to) chú trọng, chăm lo
  • to attend to one's work
  • chú trọng đến công việc của mình
  • to attend to the education of one's children
  • chăm lo đến việc giáo dục con cái


  • ( + on, upon) chăm sóc, phục vụ, phục dịch
  • to attend on (upon) someone
  • chăm sóc ai


  • hình thái từ
  • Ved: attended
  • Ving:attending
 21. awake
  • Ngoại động từ, .awoke; .awoke, awoken 
  • Đánh thức, làm thức dậy
  • (nghĩa bóng) làm thức tỉnh, làm tỉnh ngộ, làm cho nhận thức ra
  • to awake somebody to the sense of duty
  • làm cho ai nhận thức ra ý thức bổn phận


  • (nghĩa bóng) khêu gợi, gợi
  • to awake someone's interest
  • gợi sự thích thú của ai


  • Nội động từ 
  • Thức dậy
  • (nghĩa bóng) thức tỉnh, tỉnh ngộ, nhận thức ra
  • to awake to the responsibilities of one's new position
  • nhận thức ra trách nhiệm trong cương vị công tác mới của mình


  • Tính từ 
  • Tỉnh, thức, không ngủ
  • to lie awake
  • nằm thức (chứ không ngủ)
  • to be wide awake
  • hoàn toàn tỉnh táo


  • Awake to ý thức, nhận thức rõ
  • everyone should be awake to his role in the collectivity
  • mọi người nên nhận thức rõ vai trò của mình trong tập thể


  • Hình Thái từ
  • V_ing: awaking
  • past: awoke
  • PP: awoken
Author:
Anonymous
ID:
185128
Card Set:
VOA Special English Word Book
Updated:
2012-11-24 19:25:41
Tags:
VOA
Folders:

Description:
VOA
Show Answers: