Chinese Lesson 13

The flashcards below were created by user lightedcaboose on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gǎn.ēnjié
  • Thanksgiving
  • N
 2. zhènghǎo
  • exactly right (amount or moment)
  • Adv
 3. huǒjī
  • turkey
  • N
 4. shì
  • style 
  • N
 5. kǒufú
  • enjoyment of the palate
  • N
 6. zuò
  • to go by (bus, car, airplane)
  • V/CV
 7. fēijī
  • airpalne
  • N
 8. gào.sù
  to tell
 9. sòng
  • to take (somewhere else)
  • to see(someone) off
  • V
 10. (fēi)jīchǎng
  • airport
  • N
 11. yìzǎo
  • early morning
  • N/MTA
 12. to take (a vehicle, airplane, ship)
 13. xiǎobā
  van, mini-bus
 14. fāngbiàn
  • (to be) convient
  • SV
 15. zhǐyào
  • only
  • Adv/Conj
 16. qīmò
  • end of a semester
  • N
 17. jiāo
  • to turn in(homework), to pay (a fee)
  • V
 18. bàogào
  • report, (term)Paper
  • N/V
 19. lìyòng
  • to utilize, to use (time/tool/chance)
  • V
 20. nánguāpài
  • pumpkin pie
  • N
 21. chāojíshìchǎng
  • supermarket
  • N
 22. dù.zi
  • stomach
  • N
 23. hàokè
  • (to be) hospitable
  • SV
 24. dùn
  • measure for meals
  • M
 25. xíng
  • SV
  • (to be) all right, okay
 26. kàn.qǐ.lái
  • (it) looks, (it) seems
  • V
 27. kāiwánxiào
  • to crack a joke, to joke
  • V
 28. shuō zhēn.de
  • be serious!; quit kidding/joking!
  • IE
 29. fàngjià
  • to have a holiday/vacation
  • V
 30. dà chī dà hē
  • to eat and drink a lot
  • IE
 31. nǔlì
  • (to be) hard-working
  • SV
 32. jiǎnféi
  • to go on a diet
  • V
 33. zhòng
  • to gain weight
  • V
 34. hǎojǐ
  • serveral
  • Adj
 35. bàng
  • pound
  • N
 36. biànchéng
  • to become
  • V
 37. yùndòngchǎng
  • athletic field
  • N
 38. huò (.zhě)
  • or
  • Conj
 39. jiànshēnfáng
  • gym
  • N
 40. duàn.liàn
  • to do physical training
  • V
Author:
lightedcaboose
ID:
185460
Card Set:
Chinese Lesson 13
Updated:
2012-11-26 22:27:10
Tags:
Chinese Lesson 13
Folders:

Description:
Chinese Lesson 13
Show Answers: