2.5.3 Typy wzrostu

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. kiedy wzrost jest nieograniczony?
  • wzrost przebiega z szybkością maksymalną dla danego składu jakościowego podłoża
  • wzrost nie jest limitowany
  • wzrost nie jest hamowany stężeniem substratów
  • brak inhibitorów w rodzaju toksycznych produktów metabolizmu
 2. co oznacza wzrost nieograniczony?
  przebiega ze stałą, maksymalną w określonych warunkach szybkością
 3. zgodnie z jaką kinetyką przebiega wzrost nieogranczony?
  z kinetyką procesów autokatalitycznych, których szybkość jest wprost proporcjonalna do stężenia autokatalizatora
 4. co jest autokatalizatorem w hodowli drobnoustrojów?
  komórki zdolne do samoreprodukcji
 5. wzór na szybkość wzrostu mikroorganizmów
  Image Upload 1

  • N - gęstość komórek (liczba kom. w jednostce V)
  • mi max - współczynnik proporcjonalności - szybkość właściwa wzrostu, maksymalna dla danego drobnoustroju w scharakteryzowanych warunkach
 6. wzór na:
  mi - szybkość właściwa wzrostu
  Image Upload 2

  • Jest to podstawowy parametr charakteryzujący wzrost drobnoustrojów w różnych warunkach (zarówno nieograniczony, jak i ograniczony).
  • Jest to stosunek szybkości przyrostu liczby komórek do liczby komórek istniejących, N, lub jako stosunek szybkości przyrostu masy komórkowej do biomasy już istniejącej X
 7. jaki parametr jest równoważny do mi ?
  okres generacji - tg - definiowany jako czas potrzebny do podwojenia liczby komórek
 8. jaka jest zależność pomiędzy mi a tg ?
  Image Upload 3
 9. jaką ma postać równanie szybkości wzrostu nieograniczonego, jeżeli wzrost populacji wyrażany jest poprzez zmianę stężenia biomasy?
  Image Upload 4
 10. Podaj równanie, zgodnie z którym bieżące stężenie biomasy jest wykładniczą funkcją mi max i czasu trwania wzrostu nieograniczonego.
  Image Upload 5
 11. Co opisuje model Monoda ?
  • Opisuje postępujący spadek szybkości wzrostu wskutek obniżenia się stężenia jednego ze składników podłoża
  • Image Upload 6
  • S - stężenie substratu
  • Ks - stała półnasycenia, czyli c substratu, przy którymImage Upload 7
 12. Do czego może doprowadzić nadmiar substratu asymilowanego przez drobnoustroje ? przykład?
  do ograniczenia szybkości wzrostu; np. kwas octowy i etanol
 13. wykres obrazujący zależność między szybkością właściwą wzrostu drobnoustrojów a stężeniem składnika pożywki
  Image Upload 8
 14. równanie obrazujące wpływ nagromadzenia toksycznego produktu metabolizmu na szybkość wzrostu
  Image Upload 9

  • P - stężenie produktu
  • KP - stała hamowania, czyli c produktu, przy którym Image Upload 10
 15. Czym charakteryzuje się wzrost zbilansowany?
  dynamiczną równowagą między poszczególnymi przemianami metabolicznymi i reakcjami enzymatycznymi, uwarunkowaną istnieniem mechanizmów kontroli metabolicznej
 16. kiedy następuje wzrost zbilansowany w hodowli okresowej?
  tylko podczas trwania fazy wzrostu wykładniczego; ma on wówczas charakter wzrostu nieograniczonego
Author:
Magdalena
ID:
185859
Card Set:
2.5.3 Typy wzrostu
Updated:
2012-11-28 16:15:42
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.5.3
Show Answers: