Sociologi

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beskriv det förindustriella samhället.
  Staten passiv. Sociala problem betraktas som ordningsfrågor.
 2. Beskriv industrisamhällets framväxt.
  Kartläggningar, filantropi, fattigvård, krav på sociala reformer, socialt arbete.
 3. Beskriv välfärdssamhället.
  Social ingenjörskonst. Fokus på åtgärder och reformer. Expansion av välfärdsprofessioner
 4. Beskriv senmorderna sämhället.
  besatthet av risker och brott, medialiserning, Globalisering.
 5. Beskriv begreppet aktör.
  Personer med handlingskraft och egenskaper som "kan, vill och förstå" men som begränsas av strukturen.
 6. Beskriv begreppet struktur.
  Mönster och regler som syftar på samhälleliga förhållanden såsom arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.
 7. Varför är begreppen aktör och struktur svåra att renodla?
  Det finns ingen tydlig gräns mellan begreppen, det beror på vilken nivå man analyserar på eller perspektiv man utgår ifrån.
 8. Beskriv individperspektivet.
  Det betraktar människans beteende, utveckling och livsvillkor som påverkar de inre strukturerna och personligheten. För att göra något åt ett problem ska man inrikta sig på individen och erbjuda hon/han behandling.
 9. Beskriv det strukturella perspektivet.
  Det betyder att hela samhället klassas som en helhet, där olika delar såsom klasstillhöringhet och normer är en del av helheten och styr individens liv tex. yrkesliv och umgängeskrets.
 10. Beskriv symbolisk interaktionism.
  Människan tolkar och analyserar och ger föremål/symboler betydelse. den beskriver den sociala procenssen samt hur vi använder ett specefikt föremål. Persepektivet ser hela samhället som en summa av alla pågående interaktioner och som hela tiden är under förändring.
 11. Beskriv hur globaliseringen påverkar sociala problem.
  Att världens länder knyts samman kan innebära att sociala problem, det blir svårt för länder att föra en nationell politik utan att påverkas av andra, tex. EU påverkar politiken i Sverige . Sex och droghandel mellan länder ökar pga ökad tillgänglighet.
Author:
Anonymous
ID:
186074
Card Set:
Sociologi
Updated:
2012-11-29 18:53:39
Tags:
Sociologi
Folders:

Description:
Tenta
Show Answers: