lagar

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är juridik? 
  läran om lagar och regler och hur de ska följas. 
 2. Vad är normer?
  Etikettregler, ordningsregler, spelregler, hur man för sig i sociala sammanhang, tex mobilen avstängd, prata ej i munnen. 
 3. Vad är rättsregler?
  Tvingande från staten, tillämpas av domstolar och myndigheter. 
 4. Vilka syften har rättsregler?
  Strukturera upp samhället, skapa ordning och reda, konfliklösning,
 5. Vad är civilrätt?
  förhållande mellan medborgare, 
 6. Vad består rättssystemet av? (två boxar)
  civilrätt, offentlig rätt
 7. Vad består civilrätt av?
  personrätt, förmögenhetsrätt, familjerätt, successionsrätt.
 8. Vad är offentlig rätt?
  förhållande mellan medborgare och det almänna såsom riksdag, regering, myndigheter.
 9. Vad har vi som medborgare skyldighet att göra?
  betala skatt, redovisa inkomst, försöka arbeta.
 10. Vad kan medorgare kräva av det almänna?
  bidrag, kostadsfri skola.
 11. Vad består offentlig rätt av?
  • stadsrätt (yttrandefrihet, tryckfrihet, allt utgår från folket, successionsordningen.)
  • förvaltningsrätt (socialrätten, sekretess.)
  • finansrätt (budget)
  • straffrätt (brott och straff)
  • processrätt (hur en rättegång ser ut -> förundersökning till straff.)
 12. Hur ser domstolens organisation ut?
  almänna domstolar, förvaltningsdomstolar, specialdomstolar.
 13. Vilka är de allmänna domstolarna?
  tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen.

  de tar hand om civilrätt och straffrätt. muntlighetsprincipen. HD:s beslut publiceras i NJA.
 14. Vilka är förvaltningsdomstolarna?
  förvaltningsrätt, kammarrätt, högsta förvaltningsdomstolen.

  de tar hand om förvaltningsbesvär. skriftlig handläggning med muntliga inslag. HFD:s beslut publiceras i RÅ.
 15. Vilka är specialdomstolarna?
  arbetsdomstolen, marknadsdomstolen, fastighetsdomstolen, miljödomstolen.
 16. Vad är rättskällor?
  de juridiska dokument man förhåller sig till tex: lagar och förordningar, förarbeten, rättspraxis, doktrin.
 17. Hur många grundlagar har vi och vem antas de av?
  4st, av riksdagen, krävs ett val igenom.
 18. Hur många lagar har vi och vem antas de av?
  1200, av riksdagen
 19. Hur många förordningar har vi och vem antas de av?
  2200, av regeringen,
 20. Vad menas om en lag är disposiv?
  den kan avtalas bort.
 21. Vad menas om en lag är tvingande?
  kan ej avtalas bort.
 22. Vad är rekvisit?
  lagen minsta beståndsdel, det finns subjektiva (gärningsman) och objektiva (utifrån)
 23. Hur gårt den juridiska metoden till?
  • steg 1) identifiera problemet
  • steg 2) finna rätt a) identifiera rättsområdet b) identifiera relevant lagstiftning / förundersökningar. c) tolka
  • steg 3) tillämpa regeln
 24. Beskriv Rättskällor, förarbeten, prejudikat.
  • Rättskällor - de juridiska dokument som man använder för att lösa ett juridiskt problem: lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.
  • Förarbeten - de dokument som tillkommer under ett lagstiftningsarbete.
  • Prejudikat - en dom från högsta instans som är vägledande för underdomstolarna.
 25. Vad är en allmän handling?
  Det skall vara en handling som är förvarad hos en myndighet, den skall vara inkommen eller upprättad. 
 26. När kan en handling lämnas ut?
  är det en allmän handling? har den sekretess? bryts sekretessen av något? - då kan du lämna ut den. 
Author:
Anonymous
ID:
186237
Card Set:
lagar
Updated:
2012-11-30 10:26:20
Tags:
lagar
Folders:

Description:
tenta
Show Answers: