adjectives english turkish

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. abrupt
  • ani, sert
  • abruptly aniden, birden bire
  • absolutely kesinlikle
  • absorbing sürükleyici (roman vb)
  • absorptive emici
  • abstract soyut
  • absurd gülünç, saçma ( ridiculous)
  • abundant bol, bereketli
  • abusive bozuk
  • acceptable makul, Kabul edilebilir
  • accessible to erişilebilir, ulaşılabilir
  • accidental rastlantı olarak, kazaile
  • accurate yanlışsız , eksiksiz
  • addicted tiryaki, bağımlı
  • addictive bağımlılık yapan
  • additional ilave
  • adequate yeterli (sayıda/miktarda)
  • adhesive yapıştırıcı, tutkal
  • adventurous maceralı, sürükleyici
  • adverse ters, zıt, kötü
  • affectionate (1) şefkatli (2) sevecen (kedi vb)
  • affluent zengin
  • aggressive saldırgan
  • alert uyanık, dikkatli, tetikte
  • alert uyanık, tetikte
  • altruistic fedakar
  • amazing şaşırtıcı, muhteşem
  • ambitious (1) hırslı (2) iddialı
  • ample bol, bereketli
  • ancestor ata, cet
  • annoying sinir bozucu
  • anxious endişeli
  • apparent bariz, belli
  • appropriate for uygun, elverişli
  • approximate yaklaşık, takribi
  • capricious kaprisli
  • arable verimli (toprak)
  • arid kurak, çorak
  • arrogant kibirli
  • artificial suni, yapay
  • assassin katil
  • attractive çekici, cazip
  • aware of bilincinde, farkında
  • awful korkunç, berbat
  • awkward (1) tuhaf, garip (2) sakar
  • bare çıplak, yalın
  • barren kurak, çorak (  arid)
  • baseless temelsiz, asılsız
  • belligerent savaşçı
  • beneficial to karlı, faydalı
  • bewildering afallatıcı, şaşırtıcı
  • biased against ön yargılı
  • bitter acı
  • blind kör
  • blunt 1. kör  ( bıçak vb ) 2. kaba , dobra ( insan)
  • blurry bulanık (görüntü)
  • boastful övüngen, kendini beğenmiş
  • bold cesur
  • boring sıkıcı
  • braggart ukala, kendini beğenmiş
  • brave cesur
  • brief kısa, öz
  • bright parlak
  • brilliant harika, mükemmel
  • brittle (1) nazik, kırılgan (2) gevrek
  • broad geniş
  • brutal zalim, acımasız
  • bulky hantal, çok yer kaplayan
  • bumpy engebeli arazi
  • busy meşgul, yoğun
  • calm sakin
  • candid açık sözlü ( outspoken)
  • capable of   yetenekli , kapasiteli
  • captivating büyüleyici, nefes kesici
  • carefree vurdumduymaz
  • caring duyarlı, umursayan
  • casual (1) sıradan (2)havadan sudan
  • catastrophic felaket, korkunç
  • cautious dikkatli, uyanık
  • celebrity ünlü
  • certain kesin
  • charitable hayırsever, yardımsever
  • charming büyüleyici, muhteşem
  • cheerful neşeli
  • chilly soğuk
  • clever zeki
  • clumsy sakar
  • coarse kaba, pürüzlü
  • coherent uyumlu, ahenkli
  • coincidental tesadüfi
  • comfortable konforlu, rahat
  • common (1) ortak (2) sıradan, yaygın
  • complicated karmaşık
  • composed soğuk kanlı ( cool)
  • comprehensive kapsamlı, detaylı
  • compulsory zorunlu
  • conceited kibirli, burnu havada
  • concerned about endişeli
  • concerned with ilgili, meraklı
  • conclusive kesin, net ( decisive)
  • concrete somut
  • confident kendinden emin
  • confined to sınırlı
  • confused kafası karışmış
  • congested (1) kalabalık (2) tıkanmış
  • conscious of bilincinde, farkında
  • considerable önemli/büyük ölçüde
  • considerate düşüncel, nazik
  • consistent with tutarlı
  • constant sürekli, devamlı
  • contagious bulaşıcı (hastalık)
  • contestant yarışmacı
  • controversial tartışmalı
  • convincing ikna edici
  • cool (1) serin (2) soğuk kanlı
  • correct doğru, yanlışsız
  • corrupt rüşvetçi, ahlaksız
  • cost-effective masrafına, zahmetine değen, ucuza gelen
  • costly pahalı, maliyeti çok
  • counterfeit sahte
  • courageous cesur ( brave)
  • cowardly korkak
  • credulous saf, kolay kanan
  • criminal suçlu
  • crowded with kalabalık
  • crucial to çok önemli ( vital)
  • cruel zalim
  • cunning kurnaz ( crafty)
  • curable tedavisi mümkün (hastalık)
  • curative şifalı
  • curious (1) meraklı (2) ilginç
  • curly kıvırcık
  • cute şirin, sevimli
  • cynical about şüpheci, inanmayan
  • dazzling göz kamaştırıcı
  • deaf sağır
  • decent uygun, münasip
  • decisive kesin, net ( conclusive)
  • dedicated to kendini adamış
  • deep derin
  • defective kusurlu, defolu
  • deficient (in) yetersiz
  • definite kesin
  • deliberate kasıtlı ( intentional)
  • delicate hassas, nazik
  • delicious lezzetli ( tasty)
  • delightful zevkli, hoş
  • demanding zor zahmetli iş
  • dense yoğun
  • deprived of yoksun, mahrum
  • descendant torun
  • desirable arzu edilir, istendik
  • desperate umutsuz
  • deteriorating gittikçe kötüye giden
  • determined karalı
  • devoid of yoksun, mahrum
  • devoted to kendini adamış
  • diligent titiz, hassas
  • dim loş (ışık)
  • diplomatic kurnaz, akıllı
  • disabled skat, özürlü
  • disagreeable geçimsiz/huysuz kişi
  • disappointed hayal kırıklığa uğramış
  • disastrous korkunç, felaket
  • discouraging cesaret kırıcı
  • discriminated against ayrımcılığa uğramış
  • disdainful hor gören, küçümseyen
  • disgusting iğrenç, tiksindirici
  • disposable tek kullanımlı (jilet vb)
  • disruptive (1) huzur bozan (2) ders kaynatan (öğrenci)
  • distinct farklı, belirgin
  • disturbing rahatsız edici
  • diverse farklı, çeşitli
  • dizzy başı dönen
  • docile uysal, evcil
  • domesticated evcil hayvan  
  • dormant (1) sönmüş (volkan) (2) kış uykusuna yatmış (hayvan)
  • doubtful şüpheli
  • dreadful korkunç
  • dreary kasvetli, sıkıcı
  • drunk sarhoş
  • dull (1) kasvetli (2) geri zekalı
  • durable dayanıklı
  • dutiful itaatkar ( obedient)
  • eager for hevesli ( keen on)
  • eccentric tuhaf
  • economic ekonomik
  • edible yenilebilir yemek
  • effective etkili
  • elaborate ayrıntılı, detaylı
  • embarrassed yerin dibine girmiş, utanmış
  • emphatic vurgulu
  • empty boş
  • endemic to yöreye has
  • enigmatic bilmecemsi
  • enormous kocaman
  • enthusiastic about hevesli
  • entire tüm, bütün
  • epidemic salgın (hastalık vb)
  • essential temel, esas, çok önemli
  • eternal sonsuz, ebedi, ölümsüz
  • even pürüzsüz, eşit
  • exactly tam olarak
  • exaggerated abartılı  X  (plain)
  • excellent in/at mükemmel
  • exceptional sıra dışı, olağanüstü
  • excessive aşırı derecede
  • exciting heyecanlandırıcı
  • exclusive  özel
  • exhausted çok yorgun, bitkin
  • expensive pahalı
  • extensive kapsamlı, detaylı
  • external harici, dış
  • extra fazla
  • extraordinary sıra dışı, olağanüstü
  • extravagant müsrif , israfçı
  • extreme aşırı, uç noktada
  • extrovert cana yakın , girişken
  • fabulous muhteşem
  • fair (1) adil, eşit (2) açık tenli
  • faithful to sadakatli, vefalı
  • fake sahte
  • fallacious aldatıcı, sanal
  • famous for ünlü
  • fascinating büyüleyici
  • fastidious nazlı
  • fatal ölümcül (yara vb)
  • fatigued yorgun ( exhausted)
  • faulty hatalı, kusurlu
  • favourable  olumlu, iyi
  • feasible yapılabilir
  • fertile (1) verimli (toprak) (2) doğurgan (kadın)
  • fierce (1) azgın (2) cetin (rekabet)
  • firm sert/sıkı bir şekilde
  • fizzy asitli (soda vb)
  • flat düz
  • flawless kusursuz
  • flimsy dayanıksız
  • fond of düşkün, tutkulu
  • foolish aptal
  • forgetful unutkan
  • fortunate talihli, şanslı ( lucky)
  • fragile kırılgan, hassas, narin
  • frank dürüst, samimi
  • fruitful verimli
  • fruitless verimsiz
  • frustrated hayal kırıklığına uğramış
  • fundamental temel, esas
  • furious kızgın, öfkeli
  • futile boşuna, boş yere
  • fuzzy tüylü
  • generous cömert
  • genius dahi, üstün zekalı
  • genuine (1) hakiki (2) samimi, içten
  • gigantic devasa
  • glad memnun, hoşnut
  • gloomy loş, az ışıklı
  • gossip dedikoducu
  • graceful zarif
  • gradual dereceli olarak, yavaş
  • grateful minnettar ( thankful)
  • greedy aç gözlü
  • guilty of suçlu
  • gullible saf insan ( credulous)
  • handsome yakışıklı
  • handy kullanışlı, yararlı
  • haphazard rasgele, tesadüfi
  • happy mutlu
  • hard – working çalışkan
  • hard sert, katı
  • harmful zararlı
  • harmless zararsız
  • harsh sert
  • hasty telaşlı
  • hazardous tehlikeli ( dangerous)
  • healthy sağlıklı
  • healthy sağlıklı
  • heavy ağır
  • helpless çaresiz
  • hesitant about tereddütlü
  • homegeneous aynı tür, homojen
  • honest dürüst, namuslu
  • hopeless umutsuz
  • horrified korkmuş
  • hospitable konuksever
  • hostile to düşman
  • huge kocaman, büyük
  • humble mütevazı ( modest)
  • humorous komik
  • identical aynı, tıpkı
  • ignorant (of) cahil, bilgisiz
  • illiterate okur yazar olmayan
  • imaginary hayal ürünü
  • imaginative hayal gücü geniş kişi
  • immature çocuk tabiatlı, olgun olmayan insan
  • immense kocaman
  • impatient sabırsız
  • impolite kaba
  • impressive etkili, büyüleyici
  • impulsive düşünmeden karar veren,
  • inadequate yetersiz
  • incessant sürekli
  • inclusive kapsayan
  • incompetent beceriksiz, kabiliyetsiz
  • incredible inanılmaz
  • indifferent to kayıtsız, ilgisiz
  • indispensable to vazgeçilmez
  • inestimable paha biçilmez
  • infamous for kötü ( notorious)
  • infectious bulaşıcı, mikroplu
  • infinite sonsuz, bitmez tükenmez
  • inflammatory iltihaplı
  • ingenious dahi
  • ingenuous açık, saf
  • injured incinmiş
  • innocent of masum
  • insidious sinsi
  • insistent  ısrarcı
  • intelligent zeki
  • intense yoğun
  • intensive yoğun
  • intentional kasıtlı
  • internal iç, dahili
  • introvert içine kapanık
  • invalid (1) geçersiz (2) kötürüm, sakat
  • invaluable paha biçilmez
  • invisible görünmez
  • irrelevant to ilgisiz, alakasız
  • irresistible karşı konulmaz, dayanılmaz derecede cazip
  • irreversible geri dönüşümsüz, kurtarılamaz (hasar, zarar vb)
  • irritating sinir bozucu
  • jealous of kıskanç
  • juicy sulu
  • keen on düşkün, hevesli
  • knowledgeable bilgili
  • lax with esnek, yumuşak (kişi)
  • lazy tembel
  • legible okunaklı yazı
  • lethal öldürücü (silah, gaz vb)
  • lethargic enerjik olmayan, bitkin
  • light hafif
  • likely to meyilli, yatkın
  • listless yorgun, bitkin
  • literal hakiki, gerçek (anlam)
  • lively neşeli, hayat dolu
  • logical mantıklı
  • longing özlem duyan, hasret çeken
  • loose gevşek
  • lovely sevimli, hoş
  • loyal to sadık, vefalı
  • ludicrous saçma, komik
  • luxurious lüks
  • magnified büyütülmüş
  • massive kocaman
  • mature olgun (insan için)
  • mean cimri
  • merciless acımasız
  • messy dağınık
  • metaphorical mecazi (anlam)
  • meticulous titiz, işini özene bezene yapan, kılı kırk yaran
  • mischievous yaramaz (unruly)
  • miserable üzgün , neşesiz
  • miserly cimri
  • modest alçakgönüllü, mütevazı ( humble)
  • modest mütevazı ( humble)
  • momentous hareketli
  • moody morali bozuk, keyifsiz
  • mortal ölümlü, fani
  • motionless hareketsiz
  • mouldy küflü
  • muddy  çamurlu
  • mutual karşılıklı, ortaklaşa
  • naïve saf insan ( trusty)
  • narrow dar
  • nasty baş belası, kıl
  • native to yerli, yerel, yöreye has
  • naughty yaramaz ( mischevious)
  • neat temiz, derli toplu (oda vb)
  • necessary gerekli
  • needless gereksiz
  • neglectful ihmalkar
  • negligible az, önemsiz
  • nervous gergin
  • noble asil
  • nonsense saçma
  • notorious (for) kötü ünlü (infamous)
  • nourishing besleyici
  • nutritious besleyici
  • obedient itaatkar
  • obnoxious sevimsiz, itici
  • obscure anlaşılması zor, gizli, belirsiz
  • obscure gizli, belirsiz
  • obsolete modası geçmiş
  • obstinate inatçı
  • obvious açık, bariz
  • occasional sıradan, her zamanki
  • odourless kokusuz
  • offensive (1) kırıcı, gücendirici (2) müstehcen (3) saldırgan
  • optimistic iyimser
  • optional seçmeli
  • ordinary sıradan
  • ordinary sıradan
  • orphan yetim
  • outspoken açık sözlü
  • painstaking çok titiz, özenle yapılan
  • paralysed felçli
  • partial kısmen
  • passionate tutkulu, ihtiraslı
  • passive pasif
  • patient sabırlı
  • peaceful (1) huzurlu, sakin (2) barışsever
  • peculiar  olağandışı
  • pedentic gereksiz işlerle uğraşan
  • perfect kusursuz
  • perilous tehlikeli
  • perishable çabuk bozulan (yiyecek)
  • permanent kalıcı, sürekli
  • persuasive ikna edici
  • pervasive istilaedici
  • pessimistic kötümser
  • pitiless acımasız
  • plain yalın, sade
  • pleasant hoş, güzel (şey)
  • pleased memnun, hoşnut
  • plentiful  çok
  • pointless saçma, manasız
  • poisonous zehirli
  • polite kibar , nazik
  • polluted kirli
  • portable portatif, taşınabilir
  • portionate  orantılı
  • practical mantıklı, pratik
  • precise eksiksiz, yanlışsız, tam
  • predictable tahminedilebilir
  • prejudiced (against) ön yargılı
  • previous önceki
  • priceless paha biçilmez
  • primitive ilkel
  • principal başlıca
  • private özel, hususi
  • probable muhtemel
  • profitable karlı, kar getiren
  • prompt ani, çabuk
  • proper adam akıllı, doğru düzgün
  • proud of   gurur duyan
  • publicly alenen, herkesin içinde
  • pure saf, berrak (su vb)
  • purposeful amaçlı, kasıtlı
  • quiet sessiz, sakin
  • racist ırkçı
  • random rasgele, tesadüfi
  • rare ender
  • reasonable makul, mantıklı
  • reckless dikkatsiz/pervasız  
  • redundant artık işe yaramayan
  • refugee mülteci
  • related to (1) akraba (2) ilgili
  • relative göreceli, nispeten
  • relentless hummalı, aralıksız
  • reliable güvenilir
  • relieved içi rahatlamış
  • reluctant about çekingen , isteksiz
  • remarkable kayda değer,  önemli
  • remarkable kaydadeğer, önemli
  • repulsive iğrenç
  • resourceful maharetli, kabiliyetli
  • respectful saygılı
  • respective sırayla
  • responsible sorumlu
  • restless huzursuz
  • restricted (to) sınırlı
  • rigid sert, kaskatı
  • rigorous (1) gayretli (2) zahmetli
  • ripe olgun (meyve)
  • ritual törensel
  • romantic romantik
  • roomy ferah, geniş (oda)
  • rotten çürük
  • rough kaba, pürüzlü
  • rude kaba
  • rude kaba
  • rugged engebeli
  • rusty paslı
  • ruthless acımasız
  • safe emin
  • sanitary hijyenik, temiz
  • satisfactory memnuniyetverici
  • satisfying (1) tatmin edici (2) doyurucu (yemek)
  • scared korkmuş
  • scary korkunç, korkutucu
  • scornful hor gören, küçümseyen
  • scruffy pasaklı, derbeder kılıklı
  • secret gizli
  • secretive ağzı sıkı kişi
  • secure güvenli
  • sedative yatıştırıcı
  • selfish bencil
  • sensible mantıklı
  • sensitive hassas, duygusal
  • sentimental duygusal
  • serious ciddi
  • shabby kılıksız, pasaklı
  • shallow  sığ, derin olmayan
  • shallow sığ , derin olmayan
  • shameful utanç verici
  • shameless utanmaz
  • sharp keskin
  • shiny parlak
  • shy utangaç
  • significant (1) önemli (2) anlamlı
  • silly aptal
  • sincere samimi, içten, candan
  • skilful  becerikli , yetenekli
  • slightly azıcık, hafiften
  • slippery kaygan (yol)
  • smart (1) şık (2) zeki
  • smooth düz, pürüzsüz
  • smooth pürüzsüz
  • sociable sosyal , cana yakın
  • soft yumuşak
  • solid katı
  • sorrowful  üzüntü verici
  • sour (1) ekşi (yemek) (2) acıyan, ağrıyan (boğaz, ayak vb)
  • spacious ferah, geniş ( roomy)
  • sparse seyrek
  • spectacular görkemli
  • spiritual (1) ruhsal (2) manevi
  • spiteful kinci, kin güden
  • splendid görkemli, muhteşem
  • spongy süngerimsi
  • stable (1) dayanıklı (zemin) (2) istikrarlı, iyi giden (ekonomi)
  • stagnant (1) durgun, ilerlemeyen (ekonomi) (2) pislikten olayı akmayan, durgun (nehir/göl suyu gibi)
  • stale bayat
  • steady istikrarlı, devamlı
  • stiff sert, katı
  • stimulating uyarıcı
  • stingy cimri
  • straight düz
  • strange tuhaf, garip, acayip
  • strenuous yorucu ( tiring)
  • strict with sert/katı tutumlu kişi
  • stubborn inatçı
  • stupid aptal
  • sturdy dayanıklı
  • submissive itaatkar ( obedient)
  • successful başarılı
  • successive art arda
  • sudden hemen, ani
  • sufficient yeterli ( adequate)
  • superficial yüzeysel
  • susceptible to kolay etkilenen, hassas ( vulnerable to)
  • suspicious of şüpheli
  • sweet tatlı, hoş
  • swift çabuk, acele
  • tactful düşünceli, nazik
  • tactless patavatsız, düşüncesiz
  • talented yetenekli , maharetli
  • talkative konuşkan, geveze
  • tamed evcil hayvan
  • tasteful zevkine düşkün
  • tasteless tatsız, zevksiz
  • tasty lezzetli
  • tedious sıkıcı ( boring)
  • temporary geçici
  • tenant kiracı
  • tender hassas, yumuşak
  • tender yumuşak
  • tenderly yumuşak kalpli ( merciful)
  • tense gergin
  • terrible korkunç
  • terrific harikulade, muhteşem
  • terrific muhteşem
  • terrified korkmuş
  • thick kalın
  • thin ince
  • thirsty susamış
  • thorough kapsamlı, detaylı
  • thoughtful düşünceli, nazik
  • tidy tertipli , düzenli
  • timid korkak, çekingen
  • tiny küçücük, mini
  • tough (1) sert (2) zor (iş)
  • tranquil sakin, huzurlu, sessiz
  • treatable tedavisi mümkün
  • tremendous (1) muhteşem (2) kocaman
  • twin ikiz
  • ugly çirkin
  • ultimate en son
  • unavailable mevcut olmayan
  • unbearable dayanılmaz
  • unbending eğilmez
  • uncultivated işlenmemiş
  • uneven düz olmayan
  • unhealty sağlığazararlı
  • unimaginative hayalgücüdar
  • unique eşsiz, yegane
  • unnatural garip
  • unnecessary gereksiz
  • unusual görünmedik, sıradışı
  • unusual sıra dışı
  • unwilling isteksiz
  • unwise ahmak, aptal
  • upset üzgün
  • useful faydalı, yararlı
  • usual herzamanki
  • utter tamam, büsbütün
  • vacant boş
  • vague belirsiz, net olmayan
  • vain kendini beğenmiş
  • valid geçerli
  • valuable değerli
  • valueless değersiz
  • varied  çeşitli
  • vengeful intikamcı
  • versatile çok yönlü, maharetli
  • vigilant uyanık, gözü açık
  • vigorous gayretle, canla başla
  • violent şiddetli
  • visible görülebilir
  • vivid canlı, akılda kalıcı, net
  • volatile uçucu (alkol)
  • voluntary gönüllü
  • vulnerable to kolay incinir, hassas
  • wasteful müsrif, israfçı
  • wealthy zengin
  • weird tuhaf, garip, acayip
  • well-behaved terbiyeli
  • well-built iri yapılı
  • wide-awake uyanmış, açıkgöz
  • widespread yaygın
  • widow erkek dul
  • widower kadın dul
  • willing gönüllü , hevesli
  • winding virajlı yol
  • windy rüzgarlı
  • wise akıllı, mantıklı
  • witty nükteli, hazır cevap
  • worried  üzgün
  • worthless değersiz
Author:
sonokta
ID:
187027
Card Set:
adjectives english turkish
Updated:
2012-12-04 13:42:17
Tags:
adjectives english turkish
Folders:

Description:
adjectives english turkish
Show Answers: