PREPARATYKA KOLOKWIUM

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jak inaczej nazywają się endopeptydazy?
  hydrolazy peptydylo - peptydylowe
 2. do jakiej klasy enzymów należy trypsyna?
  endopeptydazy serynowe
 3. przez jaki gruczoł i w jakiej postaci wydzielana jest trypsyna?
  przez trzustkę w postaci niekatywnego proenzymu - trypsynogenu
 4. gdzie trypsynogen ulega aktywacji?
  w dwunastnicy
 5. przy udziale jakich enzymów trypsynogen ulega aktywacji?
  • enterokinazy (enteropeptydazy)
  • lub trypsyny (autoaktywacja)
 6. NA CZYM POLEGA PROCES AKTYWACJI TRYPSYNOGENU?
  na odszczepieniu od trypsynogenu fragmentu sześcio-aa (heksapeptydu) od strony N - końca proenzymu
 7. jakie wiązania hydrolizuje trypsyna?
  wiązania peptydowe utworzone przez grupy karboksylowe należące do lizyny lub argininy
 8. jakie aa C-końcowe mają peptydy powstałe po hydrolizie przez trypsynę?
  lizynę lub argininę
 9. co się dzieje z trypsyną, jeśli zostanie umieszczona w buforze o pH zbliżonym do jej optymalnego?
  ulega samostrawieniu (autolizie)
 10. co zapobiega autolizie trypsyny?
  • jony Ca2+ - dlatego aktywność trypsyny oznacza się w ich obecności
 11. jak należy przechowywać roztwory trypsyny?
  w niskiej T, najlepiej w 1 mM HCl (pH=3) w obecności około 20 mM CaCl2
 12. wobec jakich związków oznacza się aktywność trypsyny?
  wobec substratów białkowych (kazeina, żelatyna) lub syntetycznych będących pochodnymi amidowymi lub estrowymi Arg lub Lys
 13. rozwinięcie skrótu BPTI
  Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor
 14. jak inaczej nazywa się bpti?
  aprotynina
 15. gdzie występuje BPTI?
  w organach bydlęcych: płucach, trzustce, śliniankach przyusznych oraz innych organach i tkankach, szczególnie tych bogatych w kom. tuczne
 16. skąd wydzielono inhibitory homologiczne do BPTI ?
  z surowicy, siary, śledziony, przysadki mózgowej przeżuwaczy
 17. do jakiego typu proteaz serynowych zaliczane jest BPTI?
  typu Kunitza
 18. ile aa ma BPTI?
  58
 19. jaki odczyn i pI ma BPTI?
  silnie zasadowy; pI = 10,5
 20. dowód na to, że BPTI jest bardzo odporny na ekstremalne warunki środowiska
  nie traci on aktywności w czasie krótkiego gotowania w rozcieńczonych kwasach lub w czasie inkubacji w 2,5 % TCA w 80oC
 21. kiedy dochodzi do inaktywacji BPTI ?
  w pH o wartości powyżej pI
 22. inhibitorem czego jest BPTI ?
  licznych proteaz serynowych
 23. z jakimi enzymami BPTI tworzy najsilniejsze kompleksy?
  • z bydlęcą beta-trypsyną
  • z bydlęcą alfa-chymotrypsyną
  • z ludzką alfa-plazminą
  • z ludzką kalikreiną osoczową
 24. BPTI ma właściwości inhibitorowe i znalazł zastosowanie kliniczne jako TRASKOLAN- gdzie?
  • w ostrym zapaleniu trzustki
  • w zapaleniu otrzewnej z zagrożeniem perforacji i wstrząsu septycznego
  • w krwotokach pooperacyjnych
 25. jaki etap oczyszczania BPTI jest kluczowy?
  chromatografia powinnowactwa na Sepharose 4B z immobilizowaną trypsyną
 26. jaki fakt wykorzystuje chrom. pow. w tym przypadku?
  fakt, że BPTI jest silnym inhibitorem kompetycyjnym trypsyny i wiąże się z tym enzymem w sposób podobny do substratu
 27. co tworzy główną powierzchnię kontaktu BPTI z enzymem?
  pętla wiążąca proteinazę, zawierająca resztę Lys15 inhibitora idealnie dopasowaną do kieszeni wiążącej substrat w cząsteczce enzymu
Author:
Magdalena
ID:
187579
Card Set:
PREPARATYKA KOLOKWIUM
Updated:
Folders:

Description:
preparatyka
Show Answers: