Obchodní pravo

The flashcards below were created by user esko on FreezingBlue Flashcards.

 1. Obchodní zákoník neupravuje:
  • Šeky a směnky
  • Úpadek obchodních společností
 2. Podnikání není činnost:
  • Družstvy
  • Za účelem zisku i jiným účelem
 3. Podnikatel podle obchodního zákoníku není:
  • Osoba zapsaná v trestním rejstříku
  • Osoba zapsaná v nadačním rejstříku
  • Podniká na základě povolení pozemkového fondu
 4. Povaha nebo platnost právního úkonu:
  Není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat
 5. Podnik je dle obchodního zákoníku:
  Objekt právních vztahů
 6. Odštěpný závod je zapsán:
  Žádná správně
 7. Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná složka, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do:
  Obchodního rejstříku
 8. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je:
  Prostor, v němž je uskutečňovaná podnikatelské činnost
 9. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do:
  Žádná správně
 10. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ustanovení o firmě:
  Nevztahují
 11. Firma fyzické osoby musí být vždy její:
  Jméno a příjmení
 12. Součástí firmy právnické osoby
  Je i dodatek označující právní formu
 13. K odlišení firmy rozdílný dodatek označující právní formu
  Nestačí
 14. Je-li podnikatelem fyzická osoba, která změnila své jméno:
  Může s dodatkem obsahující jméno nové
 15. Převod firmy bez současného převodu podniku:
  Není přípustný
 16. Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná pouze:
  Osobně nebo pomocí zástupce
 17. Jednání statutárního orgánu společnosti je považováno za:
  • Jednání obchodní společnosti
  • Jednání jménem obchodní společnosti
 18. Podnikatele jednání jiné osoby v jeho provozovně nemohla-li 3. osoba vědět, že jednající osoba k tomuto není oprávněna:
  Zavazuje
 19. Zahraniční osoby mohou podnikat na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jako české osoby pokud:
  Žádná správně
 20. Skutečnosti zapsané do obchodního rejstříku jsou vůči každému účinné ode dne jejich:
  Jejich zveřejnění v obchodním věstníku
 21. Do obchodního rejstříku se nezapisují:
  Povinně všechny osoby, které jsou podnikateli
 22. Strany obchodních smluv se nesmí odchýlit od:
  Ustanovení, která předepisují povinnou písemnou formu Kogentních ustanovení obchodního zákoníku
 23. Obchodní rejstřík:
  Je veden v elektronické podobě
 24. Je obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou:
  Veškerý jeho majetek
 25. Obchodním majetkem podnikatele nemohou být:
  • Věci ocenitelné penězi i neocenitelné penězi
  • Věci neexistující v objektivní realitě
 26. Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor:
  Veškerého majetku a závazků
 27. Vlastní kapitál se:
  Na straně pasiv
 28. Prokuru lze udělit:
  Jen fyzické osobě
 29. Více osobám prokuru udělit:
  Lze
 30. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná:
  Připojí dodatek (per procura) a podpis
 31. Udělení prokury je účinné:
  Dnem zápisem do obchodního rejstříku 
 32. Obchodní spol. a družstva musí mít ověřenou auditorem:
  Účetní závěrku
 33. Obchodní spol. je:
  • Právnickou osobou
  • Varianta upravena v obchodním zákoníku
 34. Nestanoví-li zákon jinak, mohou být společníky obchodní spol.:
  Fyzické i právnické osoby
 35. Fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením:
  Pouze v jedné
 36. Po zániku společnosti její společníci za závazky společnosti:
  Ručí jako za trvání
 37. Jednání, jehož cílem je některého ze společníků znevýhodnit:
  Zakázáno
 38. Nevyplívá-li ze zákona něco jiného, zakládá se společnost společenskou smlouvu podepsanou:
  Všemi zakladateli
 39. Základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu:
  • Peněžních vkladů
  • Nepeněžních vkladů
  • Peněžních i nepeněžních
 40. Základní kapitál:
  Je součástí vlastní kapitál
 41. Základní kapitál povinně vytváří:
  • Akciová společnost
  • Komanditní
  • s.r.o.
 42. Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku:
  Stanoví-li tak zákon
 43. Vklady do základního kapitálu spočívající v závazcích týkajících se provedení prací:
  • Jsou přípustné, souhlasí-li s nimi všichni zakladatelé
  • Zakázány, nejsou uchopitelné prostě
 44. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem:
  Zcela
 45. Společnost zaniká ke dni:
  Vymazání z OR
 46. Neplatnost společnosti může prohlásit soud:
  I bez návrhu soudu 
 47. Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti:
  Vstupuje spol. do likvidace
 48. Likvidátor činní jménem společnosti:
  Jen úkony směřující k likvidaci společnosti
 49. Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace:
  Všem známým věřitelům
 50. Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz u obchodního rejstříku:
  Do 30 dnů
 51. Společník veřejné obchodní společnosti je povinen postupovat:
  S péčí řádného hospodáře
 52. K obchodnímu vedení v.o.s. je oprávněn:
  Žádná správně (správně by byl statutární orgán – každý ze společníků
 53. Nestanoví-li společenská smlouva jinak, zisk se dělí mezi společníky v.o.s.:
  Rovným dílem
 54. Statutárním orgánem v.o.s. jsou:
  Všichni společníci
 55. V.o.s. odpovídá za své závazky:
  Celým svým majetkem
 56. Společník, který do v.o.s. přistoupil:
  Ručí za závazky společnosti
 57. Jestliže zanikne účast společníka za trvání v.o.s.:
  Ručí za závazky vzniklé před jeho odchodem ze spol. (zánikem účasti)
 58. Při zrušení v.o.s. společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku:
  Mají
 59. Společenská smlouva v.o.s. upravit rozdělení likvidačního zůstatku jinak:
  Může
 60. Komanditisté ručí za závazky společnosti:
  Do výše nesplaceného vkladu
 61. K obchodnímu vedení komanditní společnosti jsou oprávněni:
  Komanditisté
 62. Do ZK komanditní společnosti je povinen:
  Komanditista
 63. Nestanoví-li spol. smlouva komanditní společnosti, zákaz konkurence neplatí pro:
  Komanditistu
 64. Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou:
  Komplementáři
 65. Pokud ze společenské smlouvy nevyplývá jinak, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti:
  Jen samostatně
 66. S.r.o. odpovídá za porušení svých závazků:
  Celým svým majetkem 
 67. S.r.o.: 
  Může být založena jednou osobou právnickou i fyzickou
 68. S.r.o. společníkem:
  Nemůže být zakladatelem jiné společníkem zase s jedním  společníkem
 69. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku podepisují:
  Žádná správně (je to jen jednatel)
 70. Společník v s.r.o., který nesplní svou povinnost splatit vklad ani v dodatečné lhůtě, může být ze společnosti vyloučen:
  Valnou hromadou (je to orgán dovnitř společnosti)
 71. O převodu obchodního podílu vyloučeného společníka s.r.o. na jiného společníka nebo třetí osobu rozhoduje:
  Valná hromada
 72. Jeden obchodní podíl s s.r.o.:
  Může náležet více osobám (dědictví,…)
 73. Rozdělení obchodního podílu může společenská smlouva s.r.o. vyloučit:
  Může
 74. Obchodní podíl v s.r.o.:
  Může být předmětem zástavního práva
 75. Nejvyšším orgánem s.r.o. je:
  Valná hromada
 76. Nejvyšším orgánem a.s. je:
  Valná hromada
 77. Neurčí-li společenská smlouva s.r.o. jinak, uděluje a odvolává prokuru:
  Valná hromada
 78. Valná hromada s.r.o. si vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů spol.:
  Může
 79. Jednatele může valná hromada v s.r.o. zvolit:
  • Z řad osob nespolečníků
  • Z řad spol. i jiných osob
  • Z řad společníků
 80. Dozorčí rada se v s.r.o.:
  Zřizuje se, stanoví-li tak společenská smlouva
 81. Členové dozorčí rady s.r.o. jsou voleni:
  Valnou hromadou
 82. Členem dozorčí rady s.r.o. nemůže být:
  • Ten, kdo se svým jmenováním do této funkce nesouhlasí
  • Jednatel společnosti
 83. Členové dozorčí rady s.r.o.:
  Jsou oprávnění účastnit se valné hromady (ze zákona)
 84. Dozorčí rada s.r.o. svolává valnou hromadu:
  Vyžadují-li to zájmy společnosti
 85. Účast společníka v s.r.o. skončit dohodou všech společníků:
  • Může
  • Tato otázka je řešena v Obchodním zákoníku (???)
 86. Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku podává:
  Představenstvo
 87. Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku podepisují:
  Všichni členové představenstva
 88. Akcionář se může zúčastnit valné hromady:
  • Osobně
  • V zastoupení
  • Osobně i v zastoupení
 89. Kupující zásadně nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile:
  Je mu zboží předáno
 90. Družstvo:
  • Není obchodní společností
  • Je právnickou osobou
  • Je upraveno v obchodním zákoníku
 91. Obchodní zákoník upravuje:
  • Postavení podnikatelů
  • Obchodní závazkové vztahy
  • Obchodní společnosti a družstva
 92. V.o.s. je společnost:
  • Osobní
  • Ve které společník ručí za závazky celým svým majetkem
  • Která je založena za účelem podnikání
 93. Je-li s.r.o. založena jediným zakladatelem:
  Může být zapsána v obchodním rejstříku, jen když je základná kapitál splacen v plné výš
 94. Obchodním zákoníkem se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy:
  • Bankovní záruky
  • Ze smlouvy o prodeji podniku
 95. Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku:
  • Nepožívá právní ochrany
  • Nepožívá soudní ochrany
 96. Pojistná smlouva se řídí:
  • Mimo jiné zvláštními zákony
  • Mimo jiné občanským zákoníkem
 97. Omezení prokury vnitřními pokyny:
  Nemá právní následky proti třetím osobám
 98. Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu právnické osoby vyplívající ze stanov…:
  • Není možno uplatňovat vůči třetím osobám
  • Není možné uplatňovat vůči třetím osobám, ani tehdy, byla li omezení zveřejněna
 99. Společnost vzniká dnem: 
  zápisu do obchodního rejstříku.
 100. Není-li při založení společnosti určeno že se zakládá na dobu určitou, platí, že:
  se zakládá na dobu neurčitou.
 101. Komplementáři:
  ručí celým svým majetkem
 102. S.r.o. může mít:
  nejvíce 50 společníků
 103. A.s. může být založena jedině:
  jednou osobou právnickou
 104. Základní kapitál s.r.o. je:
  200.000 Kč
 105. Jedna fyzická osoba:
  může být jediným společníkem až 3 s.r.o.
 106. Výše vkladu 1 společníka s.r.o. je:
  20.000 Kč
 107. Na základním kapitále s.r.o. se může každý společník:
  účastnit se jedním vkladem
 108. Dozorčí rada s.r.o. musí mít alespoň:
  3 členy
 109. Valná hromada a.s. se koná nejméně:
  1x za rok (k schválení účetní závěrky)
 110. Vyhotovení zápisu o valné hromadě a.s. zabezpečuje:
  předseda představenstva
 111. Zápisy do valné hromadě a.s. se uchovávají v archivu společnosti:
  po celou dobu trvání a.s.
 112. Má-li a.s. jediného akcionáře, valná hromada:
  se nekoná (tak by to bylo i u s.r.o.)
 113. Činnost a.s. řídí a jejím jménem jedná:
  představenstvo
 114. Obchodní vedení a.s. zabezpečuje:
  představenstvo
 115. Valnou hromadu a.s. svolává
  představenstvo
 116.  Předsedou představenstva a.s. volí:
  představenstvo
 117. Zápisy ze zasedání představenstva a.s. podepisuje:
  předseda a zapisovatel
 118. O zvýšení základního kapitálu a.s. rozhoduje:
  valná hromada
 119. Výše základního kapitálu v.o.s. musí činit:
  minimálně 0 Kč
 120. Obecná promlčecí lhůta podle obchodního zákoníku je:
  4 roky
 121. Základní kapitál společnosti:
  musí být vyjádřen vždy v české měně
 122. Neplatnost s.r.o. může prohlásit:
  Soud
 123. Společnost vstupuje do likvidace ke dni:
  k němuž byla zrušena
Author:
esko
ID:
188120
Card Set:
Obchodní pravo
Updated:
2012-12-09 17:16:57
Tags:
Obchodní pravo
Folders:

Description:
Obchodní pravo
Show Answers: