chinese 2

The flashcards below were created by user ace10292 on FreezingBlue Flashcards.

 1. zhongwen shu
  chinese book
 2. xiao ren shu
  children's book
 3. liang ben shu
  two books
 4. da benzi
  notebooks
 5. xiao benzi
  note pads
 6. yi ben shu
  one book
 7. ji ben shu
  many books
Author
ID
18898
Card Set
chinese 2
Description
chinese quiz 5.11
Updated
Show Answers