الیس

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. نظریه
  درمان عقلانی – عاطفی RET  • یا درمان عقلانی
  • – عاطفی رفتاریREBT
 2. کلیات نظریه
         دیدگاه شناختی

  •        تفکر غیر منطقی →اضطراب و اختلالات
  • عاطفی – افکار و عواطف
  • از هم جدا نیستند

  •        با بازگو کردن اختلالات رفتاری به آن ها تداوم می
  • بخشد
  • → تفکر خود شکست دادگی

         این حواد ث بیرونی نیستند که انسان را مضطرب می سازند A

  • چگونگی تفکر
  • و دیدگاه شخص B

  • در مورد حوادث
  • و نتایج بد
  • C

  •        باورهای و اعتقادات فرد نقش تعیین کننده در شکل
  • گیری شخصیت و رفتار دارند

  •        درمان: تغییر نظام باورها و شناخت فرد- تغییر رفتار
  • - تلقیح ضد فشار روانی   

         مشکل مدار نیست

         مسئولیت تغییر بیشتر بر عهده مراجع است
 3. فنون
  • مشکل به شکل فعال،
  • اموزگار منشانه، آمرانه و مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد . از سه جنبه:

  1.      شناختی: مشخص کردن افکار غیر منطقی

  2.      عاطفی: استفاده از روش های ایفای نقش،  الگو سازی، شوخی-پذیرش غیر مشروط، نصیحت   و ترغیب

  • 3.      رفتاری: تعیین تکلیف،  تصور کردن خود در موقعیت های خطرناک، شرطی سازی
  • فعال، حساسیت زدایی منظم
 4. درمان
         پذیرش نامشروط : اولین قدم -  مراحل بعد: تمرکز بر تفکر

         درمانگر: ترکیبی از فیلسوف -  معلم – دانشمند

  •        رابطه درمانی شرط لازم اموزش- تعبیر و تفسیر و تداعی
  • آزاد نه – به سوابق
  • توجه نمی شود- همدردی و همدلی کم- گوش دادن به طور محدود– به تفکرات غیر منطقی توجهی نمی شود– صمیمیت ضروری نیست – درمان ضبط میشود

  •        شوک های کلامی: انتقال و ضد انتقال به سرعت مورد
  • تحلیل قرار گرفته و مسایل پشت پرده بر ملا میشود
 5. شکل کوتاه مدت درمان
         استفاده از ضبط

         گزارش تکلیف

  •        روش های جدید: شرطی سازی تقابلی، درمان منطقی- عاطفی
  • تجسمی ، بازی نقش منطقی، حساسیت زدایی

  •        برای همه سنینی، همه بیماری ها غیر از کودکان کم
  • سن، عقب مانده، اوتیسم، خوشحالی مفرط، سایکوزهای قطع ارتباط با واقعیت
Author:
Anonymous
ID:
190534
Card Set:
الیس
Updated:
2012-12-23 21:17:44
Tags:
ل
Folders:

Description:
بالینی
Show Answers: