الیس

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. نظریه
  درمان عقلانی – عاطفی RET یا درمان عقلانی – عاطفی رفتاریREBT
 2. توضیحات
  • •    دیدگاه شناختی
  • •    تفکر غیر منطقی →اضطراب و اختلالات عاطفی – افکار و عواطف از هم جدا نیستند
  • •    با بازگو کردن اختلالات رفتاری به آن ها تداوم می بخشد → تفکر خود شکست دادگی
  • •    این حواد ث بیرونی نیستند که انسان را مضطرب می سازند A
  • چگونگی تفکر و دیدگاه شخص B
  • در مورد حوادث و نتایج بد C
  • •    باورهای و اعتقادات فرد نقش تعیین کننده در شکل گیری شخصیت و رفتار دارند
  • •    درمان: تغییر نظام باورها و شناخت فرد- تغییر رفتار - تلقیح ضد فشار روانی  
  • •    مشکل مدار نیست
  • •    مسئولیت تغییر بیشتر بر عهده مراجع است
 3. فنون:
  • مشکل به شکل فعال، اموزگار منشانه، آمرانه و مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد . از سه جنبه:
  • 1.    شناختی: مشخص کردن افکار غیر منطقی
  • 2.    عاطفی: استفاده از روش های ایفای نقش،  الگو سازی، شوخی-پذیرش غیر مشروط، نصیحت   و ترغیب
  • 3.    رفتاری: تعیین تکلیف،  تصور کردن خود در موقعیت های خطرناک، شرطی سازی فعال، حساسیت زدایی منظم
 4. توضیحات درمان
  •     پذیرش نامشروط : اولین قدم -  مراحل بعد: تمرکز بر تفکر
  •     درمانگر: ترکیبی از فیلسوف -  معلم – دانشمند
  •     رابطه درمانی شرط لازم اموزش- تعبیر و تفسیر و تداعی آزاد نه – به سوابق توجه نمی شود- همدردی و همدلی کم- گوش دادن به طور محدود– به تفکرات غیر منطقی توجهی نمی شود– صمیمیت ضروری نیست – درمان ضبط میشود
  •     شوک های کلامی: انتقال و ضد انتقال به سرعت مورد تحلیل قرار گرفته و مسایل پشت پرده بر ملا میشود
 5. شکل کوتاه مدت درمان:
  •     استفاده از ضبط
  •     گزارش تکلیف
  •     روش های جدید: شرطی سازی تقابلی، درمان منطقی- عاطفی تجسمی ، بازی نقش منطقی، حساسیت زدایی
  •     برای همه سنینی، همه بیماری ها غیر از کودکان کم سن، عقب مانده، اوتیسم، خوشحالی مفرط، سایکوزهای قطع ارتباط با واقعیت
Author:
Anonymous
ID:
190535
Card Set:
الیس
Updated:
2012-12-23 21:26:55
Tags:
س
Folders:

Description:
س
Show Answers: