HSK2 - vocab

The flashcards below were created by user Philippe on FreezingBlue Flashcards.

 1. bāngzhù
  to help
 2. bié
  don't
 3. cháng
  long
 4. chūzūchē
  taxi
 5. chuān
  to wear
 6. chuán
  boat
 7. cuó -
  wrong
 8. dáo
  to come
 9. dìyī
  - first
 10. diǎn
  - hour
 11. diànyǐng
  - movie
 12. - degree
 13. duō
  - a lot
 14. fángjiān
  - room
 15. gōnggòngqìchē
  - bus
 16. gōngjīn
  - kilo
 17. guò
  - to cross/to past time
 18. hái
  - still
 19. hào
  - number
 20. hēi
  - black
 21. hòumian
  - behind
 22. huānyíng
  - welcome
 23. huí
  - return
 24. huídá
  - answer
 25. huì
  - to be able to
 26. jīchǎng
  - airport
 27. jīdán
  - egg
 28. jiào
  - to call
 29. jiàoshì
  - school
 30. jièshào
  - to introduce
 31. jìn
  - to enter
 32. jìn -
  closed to
 33. kāi
  - to open
 34. kànjiàn -
  to look
 35. kǎoshì
  - test
 36. - class
 37. kuàilè
  - wish/happy
 38. lái
  - to come
 39. lèi
  - tired
 40. - from
 41. lǔyóu
  - to travel
 42. pánggbiān
  - beside
 43. piào
  - ticket
 44. qīzi
  - wife
 45. qǐchuáng
  - to get up
 46. qiān
  - 1000
 47. qiánmian
  - in front of
 48. ràng
  - let ...
 49. shāngdiàn
  - shop
 50. shēngbìng
  to be sick
 51. shèngrì
  - birthday
 52. shíjiān
  - time
 53. shìqing
  - thing
 54. shǒubiǎo
  - watch
 55. shuìjiào -
  to sleep
 56. shuōhuà
  - to speak
 57. sòng
  - to give smthg
 58. tī zúqiú
  - play soccer
 59. - to kick
 60. tiàwǔ
  - to danse
 61. tóngxué
  classmate
 62. wài
  - outside
 63. wán
  - to finish
 64. wán
  - to play
 65. xīguā
  water melon
 66. xǐ -
  to clean
 67. xiàyǔ -
  rain
 68. xiǎng -
  would like
 69. xiàng
  - toward
 70. xiǎoshí
  - hour
 71. xiào
  - to smile
 72. xiē
  - many
 73. xiě
  - to write
 74. xìng
  - family name
 75. xiūxi
  - to rest
 76. xuéxiào
  - school
 77. xuě -
  to snow
 78. yǎnjing -
  eye
 79. yào -
  medecine
 80. yào -
  to want
 81. yīshēng -
  doctor
 82. yīyuàn
  - hospital
 83. yǐjing
  - already
 84. yǐzi
  - chair
 85. yìqǐ
  - together
 86. yìsi
  - meaning
 87. yīn
  - cloudy
 88. - fish
 89. yuǎn
  - far
 90. zài
  - to be there
 91. zài
  - again
 92. zhāng -
  measure word
 93. zhàngfu
  - husband
 94. zhǎo
  - to look for
 95. zhīdào
  - to know
 96. zhōngwǔ
  - noon
 97. zhù
  - to live
 98. zhuōzi -
  table
 99. zìxíngchē
  - bicycle
 100. zǒu
  - to walk
 101. zuò
  - to seat
 102. zuò
  - to do
Author:
Philippe
ID:
190600
Card Set:
HSK2 - vocab
Updated:
2012-12-26 04:01:45
Tags:
Chinese HSK2
Folders:

Description:
Words to lear HSK2 exam - partial
Show Answers: