Tieng Anh. Hiep 2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fascinate
  • Ngoại động từ
  • Thôi miên
  • Mê hoặc, quyến rũ
 2. Horoscope
  • Danh từ 
  • Sự đoán số tử vi
  • Lá số tử vi
  • to cast a horoscope
  • lấy số tử vi; đoán số tử vi
 3. Jewellery
  • Danh từ
  • Đồ châu báu; đồ nữ trang, đồ kim hoàn (nói chung)
  • Nghệ thuật làm đồ kim hoàn
  • Nghề bán đồ châu báu; nghề bán đồ kim hoàn
 4. Wisdom
  • Danh từ 
  • Minh triết
  • Sự từng trải, sự, sự hiểu biết, sự thông thái; tính chất tài giỏi, tính chất khôn ngoan
  • she had acquired much wisdom during her long life
  • bà ta đã tích lũy được nhiều hiểu biết trong cả cuộc đời lâu dài của mình
  • adversity brings wisdom
  • cái khó ló cái khôn
  • an oz of luck is better than a pound of wisdom
  • hay không bằng hên
  • chó ngáp phải ruồi
  • mèo mù vớ cá rán
  • Sự suy xét đúng, sự sáng suốt, lẽ phải thông thường
  • events were to prove the wisdom of their decision
  • các biến cố hẳn đã minh chứng cho sự quyết định sáng suốt của họ
  • Sự uyên thâm; những châm ngôn (tục ngữ).. sáng suốt
  • the wisdom of the ancients
  • sự uyên thâm của người xưa
 5. Journal
  • Danh từ
  • Báo hằng ngày
  • Tạp chí
  • (hàng hải); (thương nghiệp) nhật ký
  • ( số nhiều) ( the Journals) biên bản (những phiên họp nghị viện)
  • (kỹ thuật) cổ trục, ngõng trục
 6. Mystery
  • Danh từ 
  • Điều huyền bí, điều thần bí
  • the mystery of nature
  • điều huyền bí của tạo vật
  • the power of mystery
  • sức mạnh của sự huyền bí
  • Bí mật, điều bí ẩn
  • to make a mystery of something
  • coi cái gì là một điều bí mật
  • ( số nhiều) (tôn giáo) nghi lễ bí truyền, nghi thức bí truyền
  • Kịch tôn giáo (thời Trung cổ)
  • Tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám
 7. Myth
  • Danh từ
  • Thần thoại
  • Chuyện hoang đường, vật hoang đường; chuyện tưởng tượng, vật tưởng tượng
  • Những lời đồn.
 8. Delegate
  • Danh từ 
  • Người đại biểu, người đại diện
  • delegate to congress
  • đại biểu quốc hội
  • Người được uỷ nhiệm
  • Ngoại động từ 
  • Cử làm đại biểu
  • Uỷ quyền, uỷ thác, giao phó
  • to delegate a person to perform a duty
  • uỷ quyền cho ai làm một nhiệm vụ
  • to delegate a task to someone
  • giao nhiệm vụ cho ai
 9. Triangle
  • Danh từ
  • Hình tam giác
 10. Compliment
  • Danh từ 
  • Lời khen, lời ca tụng
  • to pay (make) a compliment to somebody
  • khen ngợi ai; ca tụng ai
  • ( số nhiều) lời thăm hỏi, lời chúc mừng
  • give him my compliments
  • xin cho tôi gửi lời thăm hỏi ông ta
  • with Mr X's compliments
  • với lời thăm hỏi của ông X, với lời chào của ông X (công thức viết trên tài liệu gửi cho, trên quà tặng...)
  • (từ cổ,nghĩa cổ) quà tặng, quà biếu, tiền thưởng
  • Ngoại động từ 
  • Khen ngợi, ca ngợi, ca tụng
  • to compliment somebody on something
  • khen ngợi ai về cái gì
  • (từ cổ,nghĩa cổ) tặng biếu
  • to compliment somebody with something
  • biếu ai cái gì
 11. Alliance
  • Danh từ 
  • Sự liên minh, khối liên minh khối đồng minh
  • to enter into alliance with; to form an alliance with
  • liên minh với, thành lập khối đồng minh với
  • Sự thông gia
  • Quan hệ họ hàng; sự cùng chung một tính chất, sự cùng chung những đức tính
 12. Livelihood
  • Danh từ 
  • Cách sinh nhai, sinh kế
  • to earn (get, make) a livelihood
  • kiếm ăn, kiếm kế sinh nhai
 13. Empower
  • Ngoại động từ 
  • Cho quyền, trao quyền, cho phép
  • Làm cho có thể, làm cho có khả năng
  • science empowers men to control natural forces
  • khoa học làm cho con người có khả năng chế ngự sức mạnh thiên nhiên
 14. Combat
  • Danh từ 
  • Trận, trận đấu, trận đánh, trận chiến đấu
  • single combat
  • trận đánh tay đôi
  • combat of wits
  • cuộc đấu trí
  • Động từ 
  • Đánh nhau, chiến đấu
  • to combat with (against) somebody
  • đánh nhau với ai, đọ sức với ai
  • to combat for something
  • chiến đấu vì cái gì
 15. Assurance
  • Danh từ 
  • Sự chắc chắn; sự tin chắc; điều chắc chắn, điều tin chắc
  • Sự quả quyết, sự cam đoan; sự đảm bảo
  • Sự tự tin ( (cũng) self-assurance)
  • Sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ
  • to have the assurance to do something
  • dám trơ tráo làm việc gì
  • (pháp lý) bảo hiểm
  • life assurance
  • bảo hiểm nhân thọ
  • to make assurance double sure
  • để cho hoàn toàn chắc chắn; làm cho không thể nghi ngờ vào đâu được
 16. Interim
  • Danh từ 
  • Thời gian chuyển tiếp
  • in the interim
  • trong thời gian chuyển tiếp
  • Tính từ 
  • Tạm thời, lâm thời
  • interim solutions
  • các giải pháp tạm thời
  • interim government
  • chính phủ lâm thời
 17. Milestone
  • Danh từ
  • Cột kilômét; cột cây số
  • (nghĩa bóng) sự kiện quan trọng, mốc lịch sử, giai đoạn quan trọng (trong đời ai)
 18. Adoption
  • Danh từ
  • Sự nhận làm con nuôi, nghĩa dưỡng
  • Sự theo, sự làm theo (phương pháp...)
  • Sự chấp nhận, sự thông qua
 19. Fuel
  • Danh từ 
  • Chất đốt, nhiên liệu
  • Cái khích động
  • to add fuel to the flames (to the fire)
  • đổ thêm dầu vào lửa
  • Ngoại động từ 
  • Bơm xăng
  • Cung cấp chất đốt
  • to fuel a ship
  • cung cấp chất đốt cho một chiếc tàu
  • Nội động từ
  • Lấy chất đốt (tàu...)
 20. Delight
  • Danh từ 
  • Sự vui thích, sự vui sướng
  • to give delight to
  • đem lại thích thú cho
  • Điều thích thú, niềm khoái cảm
  • music is his chief delight
  • âm nhạc là cái thích thú nhất của anh ta
  • to the delight of
  • làm cho vui thích
  • to take delight in
  • ham thích, thích thú
  • Ngoại động từ 
  • Làm vui thích, làm vui sướng, gây khoái cảm, làm say mê
  • to be delighted
  • vui thích, vui sướng
  • Nội động từ 
  • Thích thú, ham thích
  • to delight in reading
  • ham thích đọc sách
 21. Emphasis
  • Danh từ, số nhiều .emphases
  • Sự nhấn mạnh; (ngôn ngữ học) sự nhấn giọng
  • Tầm quan trọng
 22. Enhance
  • Ngoại động từ
  • Làm tăng, nâng cao, đề cao, làm nổi bật (đức tính, quyền hạn...)
  • Tăng (giá...)
 23. Expertise
  • Danh từ
  • Sự thành thạo, sự tinh thông
  • Tài chuyên môn; ý kiến về mặt chuyên môn
  • Sự giám định
 24. Indoor
  • Tính từ 
  • Trong nhà
  • indoor games
  • các môn thi đấu trong nhà
 25. Raise
  • Ngoại động từ 
  • Nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên
 26. Aware
  • Tính từ 
  • Biết, nhận thấy, nhận thức thấy
  • to be aware of danger; to be aware that there is danger
  • biết là có sự nguy hiểm, nhận thấy sự nguy hiểm
 27. Impact
  • Danh từ 
  • Sự va chạm, sự chạm mạnh; sức va chạm
  • head-on impact
  • (vật lý) sự va chạm trực diện
  • back impact
  • (vật lý) sự va chạm giật lùi
  • Tác động, ảnh hưởng
  • Ngoại động từ
  • ( + in, into) đóng chặt vào, lèn chặt vào, nêm chặt vào
  • Va mạnh vào, chạm mạnh vào
  • Nội động từ
  • Va mạnh, chạm mạnh
  • Tác động mạnh [(nghĩa đen) & (nghĩa bóng)]
 28. Appreciate
  • Ngoại động từ 
  • Đánh giá
  • Đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc
  • to appreciate the value of...
  • đánh giá đúng giá trị của...
  • to appreciate the difficulties of the situation
  • thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
  • to appreciate the necessity
  • thấy rõ được sự cần thiết
  • Cảm kích
  • I greatly appreciate your kindness
  • tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
  • Nâng giá, tăng giá trị (của cái gì)
  • Nội động từ
  • Lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị
 29. Dispatch
  • Danh từ 
  • Sự gửi đi (thư, thông điệp...); sự sai phái đi
  • Sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
  • happy dispatch
  • sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản
  • Sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn
  • to do something with dispatch
  • khẩn trương làm việc gì
  • the matter requires dispatch
  • vấn đề cần giải quyết khẩn trương
  • (ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo
  • Hãng vận tải hàng hoá
  • Ngoại động từ
  • Gửi đi (thư, thông điệp...); sai phái đi
  • Đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)
  • Giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)
  • Ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm...)
  • Nội động từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp
 30. Crucial
  • Tính từ 
  • Quyết định; cốt yếu, chủ yếu
  • a crucial experiment (test)
  • thí nghiệm quyết định
  • (y học) hình chữ thập
  • crucial incision
  • vết mổ hình chữ thập
Author:
Anonymous
ID:
190657
Card Set:
Tieng Anh. Hiep 2
Updated:
2012-12-27 09:09:34
Tags:
Tieng Anh Hiep
Folders:

Description:
Tieng Anh. Hiep 2
Show Answers: