Tieng Anh. Hiep 3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Intensive
  • Tính từ 
  • Cấp tốc
  • Cao độ, mạnh mẽ, sâu sắc
  • Tập trung, chuyên sâu
  • intensive farming
  • sự thâm canh
  • intensive bombing
  • sự ném bom tập trung
  • intensive study
  • sự nghiên cứu sâu
  • Đòi hỏi nhiều, cần nhiều (dùng trong tính từ ghép)
  • capital-intensive
  • cần đầu tư nhiều vốn, đòi hỏi vốn lớn
  • labour-intensive
  • cần nhiều nhân công
  • (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều
  • (ngôn ngữ học) nhấn mạnh
 2. Yield
  • Danh từ 
  • Sản lượng, hoa lợi (thửa ruộng); hiệu suất (máy...)
  • in full yield
  • có hiệu suất cao; đang sinh lợi nhiều
  • (tài chính) lợi nhuận, lợi tức
  • (kỹ thuật) sự cong, sự oằn
  • Ngoại động từ 
  • (nông nghiệp) sản xuất, làm ra, mang lại
  • a tree yields fruit
  • cây sinh ra quả
  • this land yields good crops
  • miếng đất này mang lại thu hoạch tốt
  • (tài chính) sinh lợi
  • to yield 10%
  • sinh lợi mười phần trăm
  • Chịu thua, chịu nhường
  • to yield precedence to
  • nhường bước cho
  • to yield submission
  • chịu khuất phục
  • to yield consent
  • bằng lòng
  • to yield a point in a debate
  • chịu thua một điểm trong một cuộc tranh luận
  • (quân sự) giao, chuyển giao
  • Nội động từ 
  • (nông nghiệp); (tài chính) sinh lợi
  • Đầu hàng, quy phục, hàng phục, khuất phục
  • to be determined never to yield
  • cương quyết không đầu hàng
  • to yield to force
  • khuất phục trước sức mạnh
  • Chịu thua, chịu lép, nhường
  • to yield to none
  • chẳng nhường ai, không chịu thua ai
  • Cong, oằn
  • to yield under a weight
  • cong (oằn) dưới sức nặng
  • to yield oneself up to
  • dấn thân vào
  • to yield up the ghost
  • chết
 3. Firmly
  • Phó từ
  • Vững chắc
  • Kiên quyết
 4. Convinced
  • Tính từ
  • Tin chắc, đoan chắc
  • I am convinced that he will buy this car
  • tôi đoan chắc rằng anh ta sẽ mua chiếc xe hơi này
 5. Unprecedented
  • Tính từ 
  • Chưa từng thấy, không có tiền lệ, chưa từng xảy ra
  • an unprecedented fact
  • một sự việc chưa từng có
 6. Undoubtedly
  • Phó từ 
  • Rõ ràng, chắc chắn, không thể tranh cãi được, không bị hoài nghi, không bị thắc mắc
  • undoubtedly so
  • chắc chắn là như thế
 7. Exert
  • Ngoại động từ 
  • Dùng, sử dụng (sức mạnh, ảnh hưởng...)
  • to exert oneself
  • cố gắng, ráng sức
  • hành xử
 8. Grasp
  • Danh từ 
  • Sự túm lấy, sự níu lấy, sự ôm ghì
  • Quyền lực
  • within one's grasp
  • trong phạm vi quyền lực, trong quyền hạn
  • Sự nắm được, sự hiểu thấu
  • to have a thorough grasp of a problem
  • hiểu triệt để một vấn đề, nắm vững vấn đề
  • a problem within one's grasp
  • vấn đề có thể hiểu được
  • a problem beyond one's grasp
  • vấn đề ngoài sự hiểu biết của mình
  • Cán, tay cầm
  • Ngoại động từ 
  • Nắm chặt, túm chặt, ôm chặt
  • to grasp somebody's hand
  • nắm lấy tay ai, bắt tay ai
  • Nắm được, hiểu thấu (vấn đề...)
  • to grasp the fundamentals firmly
  • nắm vững các yếu tố cơ bản
  • to grasp somebody's meaning
  • hiểu được ý ai
  • Nội động từ 
  • ( + at) chộp lấy, giật lấy, cố nắm lấy
  • to grasp at an opportunity
  • chộp lấy cơ hội
  • grasp all, lose all
  • tham thì thâm, tham thực cực thân
  • to grasp the nettle
 9. Strive
  • Nội động từ .strove; .striven; strived 
  • Cố gắng, phấn đấu, cố gắng cật lực, gồng mình
  • to strive for (after) something
  • cố gắng để đạt điều gì
  • to strive to counter
  • gồng mình chống đỡ
  • Đấu tranh
  • to strive with (against) something
  • đấu tranh chống lại điều gì
  • to strive together; to strive with each other
  • cãi nhau, tranh cãi với nhau, tranh giành nhau
 10. Intergration
  • Hội nhập
  • Development and intergration
  • Phát triển và hội nhập
  • tích hợp
  • system intergration
  • tích hợp hệ thống
 11. Expedite
  • Ngoại động từ
  • Xúc tiến, tiến hành, giải quyết
 12. Involved
  • Tính từ
  • Rắc rối, phức tạp
  • Bị mắc míu, bị liên luỵ, bị dính líu, bị dính dáng
  • Để hết tâm trí vào, bị thu hút vào (công việc gì...)
 13. Exploit
  • Danh từ
  • Kỳ công; thành tích chói lọi
  • Ngoại động từ
  • Khai thác, khai khẩn
  • Bóc lột, lợi dụng
 14. Commit
  • Ngoại động từ 
  • Giao, gửi, giao phó, uỷ nhiệm, uỷ thác
  • to commit to someone's care
  • giao cho ai trông nom
  • Bỏ tù, giam giữ, tống giam
  • to commit somebody to prison
  • tống giam ai
  • Phạm
  • to commit a blunder
  • phạm sai lầm ngớ ngẩn
  • Chuyển một dự luật cho một tiểu ban của nghị viện xem xét
  • to commit a financial bill to the Low Parliament
  • chuyển một dự luật về tài chính cho Hạ nghị viện xem xét
  • Hứa, cam kết
  • theo đuổi
  • Làm hại đến, làm liên luỵ; dính vào
  • to commit someone's reputation
  • làm hại danh dự ai
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đưa quân đi đánh
  • to commit troops to a war
  • đưa quân vào một cuộc chiến tranh
  • Cấu trúc từ 
  • to commit to memory
  • Xem memory
  • to commit to writing
  • ghi chép
 15. Inspection
  • Danh từ
  • Sự xem xét kỹ, sự kiểm tra, sự thanh tra
  • Sự duyệt (quân đội)
 16. Quarantine
  • Danh từ 
  • Thời gian cách ly, thời gian kiểm dịch; sự cách ly, sự kiểm dịch (tàu mới đến bị nghi là có chở khách mắc bệnh dịch...)
  • to clear one's quarantine
  • ở trong thời gian kiểm dịch
  • to be kept in quarantine for six months
  • bị cách ly trong sáu tháng
  • Ngoại động từ 
  • Cách ly, kiểm dịch ( ai/cái gì)
  • quarantined because of rabies
  • bị cách ly vì bệnh dại
  • Khám xét theo luật lệ kiểm dịch
 17. Mutual
  • Tính từ 
  • Lẫn nhau, qua lại
  • mutual affection
  • tình yêu mến lẫn nhau
  • mutual wellwishers
  • những người có thiện chí với nhau
  • mutual admiration society
  • nhóm người này hay tâng bốc lẫn nhau
  • Chung
  • our mutual friend
  • người bạn chung của chúng tôi
 18. Authentication
  • Danh từ
  • Sự xác nhận là đúng, sự chứng minh là xác thực
  • Sự làm cho có giá trị; sự nhận thức
 19. Sensitive
  • Tính từ 
  • Dễ bị thương, dễ bị hỏng
  • the sensitive skin of a baby
  • da non của em bé
  • Bị ảnh hưởng mạnh bởi cái gì, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái gì
  • photographic paper is highly sensitive to light
  • giấy ảnh bắt ánh sáng rất nhạy
  • Dễ bị xúc phạm, dễ bị bối rối về tình cảm; nhạy cảm
  • a frail and sensitive child
  • một đứa bé ẻo lả dễ xúc động
  • sensitive to cold
  • dễ bị lạnh, yếu chịu lạnh
  • Có sự thông cảm, biểu lộ sự thông cảm
  • Nhạy (về dụng cụ..)
Author:
Anonymous
ID:
190658
Card Set:
Tieng Anh. Hiep 3
Updated:
2012-12-27 09:29:48
Tags:
Tieng Anh Hiep
Folders:

Description:
Tieng Anh. Hiep 3
Show Answers: